DE / EN

Artykuły

Wszystko o ciężkim uszczerbku na zdrowiu

§ 1.Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego,...

2020-04-14 13:42:00
WIĘCEJ

Wszystko o średnim uszczerbku na zdrowiu

Średni uszczerbek na zdrowiu trwa dłużej niż 7 dni. Nie jest uszczerbkiem ciężkim w rozumieniu art. 156 § 1 k.k., czyli nie jest ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Dotyczy sytuacji, w których powrót do pełni zdrowia wymaga leczenia dłuższego niż tydzień. Naruszenie czynności narządu ciała wynika z uszkodzenia ciała, czyli z przerwania ciągłości...

2020-04-04 22:31:20
WIĘCEJ

Wszystko o lekkim uszczerbku na zdrowiu

Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, który określa się jako lekki uszczerbek na zdrowiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca czynu działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności...

2020-03-31 10:48:11
WIĘCEJ

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Postępowanie upominawcze to postępowanie odrębne, uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w porównaniu do trybu zwykłego umożliwia szybsze wyegzekwowanie należności niż ma to miejsce w postępowaniu zwykłym. W sytuacji, gdy strona dochodzi roszczenia pieniężnego, wówczas występuje w trybie postępowania...

2020-03-18 15:54:00
WIĘCEJ

Tryb ścigania sprawcy a stopień uszkodzenia ciała

Przestępstwo z użyciem przemocy niesie za sobą obrażenia ciała u pokrzywdzonego. W wyniku przestępstwa pokrzywdzony może doznać obrażeń, które spowodują ciężki, średni bądź lekki uszczerbek na zdrowiu. W świetle prawa określenie stopnia uszczerbku u pokrzywdzonego wiąże się z określeniem odpowiedzialności karnej dla sprawcy, a także trybu...

2020-02-18 17:37:49
WIĘCEJ

Postępowanie nakazowe – nakaz zapłaty

Procedura cywilna w Polsce przewiduje dwa rodzaje nakazów zapłaty. Jeden z nich dotyczy postępowania nakazowego. Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a w innych przypadkach – jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Drugim rodzaj nakazu zapłaty wydawany jest w postępowaniu...

2020-02-12 14:26:19
WIĘCEJ

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, Sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego bądź obojga rodziców. Kiedy ma miejsce zawieszenie władzy rodzicielskiej? Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy powstanie przemijająca...

2020-02-06 14:06:35
WIĘCEJ

Opieka naprzemienna

Coraz popularniejszym rozwiązaniem w zakresie opieki nad dzieckiem po rozpadzie związku rodziców jest opieka naprzemienna. Wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej w praktyce polega na naprzemiennym i równym dzieleniu czasu. Dziecko mieszka na zmianę – z jednym i z drugim rodzicem. Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza taką formę opieki...

2020-01-31 13:05:19
WIĘCEJ

Separacja faktyczna

Separacja faktyczna nie pociąga za sobą skutków prawnych. Nie jest orzekana przez Sąd. Mowa tu o sytuacji rozdzielenia małżonków i zaniku więzi małżeńskich, jednak bez stwierdzenia orzeczeniem Sądu. Podczas separacji faktycznej małżonkowie zwykle mieszkają osobno, pozostając małżeństwem z wszystkimi jego konsekwencjami. Separacja prawna Separacja...

2020-01-25 11:02:52
WIĘCEJ

Kto może być obrońcą oskarżonego?

W przypadku postępowania karnego istnieje możliwość skorzystania z usług obrońcy. Ustanowienie obrońcy oskarżonego może mieć miejsce już na etapie postępowania przygotowawczego przed prokuratorem, czyli postępowaniu poprzedzającym wniesienie do sądu aktu oskarżenia. Obrońca oskarżonego to adwokat. Nikt poza nim bądź aplikantem posiadającym...

2019-12-13 10:56:02
WIĘCEJ