DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2017/11/hammer-1537123__340-2.jpg

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-06-12 13:12:54

Postępowanie upominawcze to postępowanie odrębne, uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w porównaniu do trybu zwykłego umożliwia szybsze wyegzekwowanie należności niż ma to miejsce w postępowaniu zwykłym. W sytuacji, gdy strona dochodzi roszczenia pieniężnego, wówczas występuje w trybie postępowania upominawczego o wydanie nakazu zapłaty. Gdy sąd uzna roszczenie za zasadne, nakaz zostaje wydany.

Przesłanki do rozpoznania sprawy w trybie upominawczym

W wyniku postępowania upominawczego nakaz zapłaty jest wydany, gdy:

  • roszczenie jest zasadne,
  • przytoczone w pozwie okoliczności nie budzą wątpliwości,
  • zaspokojenie roszczenia nie zależy od świadczenia wzajemnego pozwanego,
  • miejsce pobytu pozwanego jest znane oraz możliwe jest doręczenie nakazu zapłaty na terenie kraju.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym a treść pozwu

Rozpoznanie sprawy w trybie upominawczym zależy od wymaganych przesłanek, ale też od oceny treści pozwu przez sąd. Powód powinien uwzględnić w pozwie: dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe oznaczenie wartości przedmiotu sporu lub kwotę pieniężną, okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie, informację o wcześniej mających miejsce próbach mediacji bądź powody niepodjęcia mediacji. W celu uzasadnienia okoliczności uzasadniających żądanie, istotne są także dokumenty oraz kopie potwierdzające istnienie roszczenia.

Pisząc pozew, bardzo ważne jest przedstawienie okoliczności sprawy w sposób jasny i zrozumiały dla sądu. Postępowanie upominawcze odbywa się na posiedzeniu niejawnym.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Na wniesienie sprzeciwu pozwany ma dwa tygodnie od dnia doręczenia nakazu. Sprzeciw należy wnieść do sądu, który wydał nakaz. Jeśli termin dwóch tygodni zostanie przekroczony, sąd odrzuci sprzeciw.

W sytuacji, gdy pozwany uznał roszczenie powoda, zobowiązany jest zaspokoić roszczenie w całości, z kosztami w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia.

W przypadku, gdy termin dwóch tygodni minął, a pozwany nie wniósł sprzeciwu, nakaz zapłaty staje się prawomocny. Powód ma prawo zwrócić się do sądu o nadanie nakazowi klauzuli wykonalności. Sąd odrzuci sprzeciw również wtedy, gdy pozwany nie uzupełni braków formalnych w terminie wyznaczonym przez sąd.

Uchylenie nakazu zapłaty w postanowieniu upominawczym

Sąd ma obowiązek uchylić nakaz zapłaty, gdy miejsce pobytu pozwanego nie jest znane i gdy doręczenie nakazu nie może nastąpić w kraju. Sąd uchyl nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym również w sytuacji, gdy po jego wydaniu pozwany nie ma zdolności sądowej (spółka cywilna), zdolności procesowej (osoba niepełnoletnia).

Wszystkie

Podobne artykuły