DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2020/01/zawieszenie-władzy-rodzicielskiej.png

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zawieszenie władzy rodzicielskiej Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-04-15 12:52:58

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, Sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego bądź obojga rodziców. Kiedy ma miejsce zawieszenie władzy rodzicielskiej? Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy powstanie przemijająca przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej.

Czym jest przemijająca przeszkoda?

Za przemijającą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej Sąd może uznać chorobę jednego z rodziców. Po jej ustaniu rodzic może powrócić do wykonywania władzy rodzicielskiej. Chorobę Sąd uwzględnia jako wykluczającą z podejmowania racjonalnych decyzji zgodnych z dobrem dziecka. W przypadku pozbawienia wolności, zwłaszcza trwającego kilka lat, Sąd może podjąć decyzję o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej jest możliwe także w przypadku dłuższego pobytu rodzica za granicą. Sąd rozpatruje sytuację, zwracając uwagę głównie na to, czy wyjazd zagraniczny uznać za przeszkodę przemijającą, czy trwałą.

Przeszkoda trwała a władza rodzicielska

Jeśli Sąd uzna przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej za trwałą, może pozbawić władzy rodzica. Mowa tu o przewlekłej chorobie, skazaniu na wieloletnią karę pozbawienia wolności czy wyjeździe za granicę na stałe lub na czas nieokreślony.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej – skutki prawne

Rodzic, któremu Sąd zawiesił wykonywanie władzy rodzicielskiej, nie może podejmować żadnych istotnych decyzji dotyczących dziecka. Nadal dysponuje on prawami i obowiązkami rodzica, jednak ich wykonywanie zostało zawieszone. W praktyce rodzic ten nie może sprawować osobistej opieki nad dzieckiem. Nie może reprezentować dziecka ani zarządzać jego majątkiem.

Odwołanie zawieszenia władzy rodzicielskiej

Po ustaniu przyczyn zawieszenia Sąd może uchylić je, dzięki czemu rodzic odzyska pełną władzę rodzicielską. Aby mogło to nastąpić, Sąd bada całokształt sprawy, wszystkie okoliczności i dopiero na tej podstawie wydaje stosowne orzeczenie. Aby władza rodzicielska została przywrócona, należy wystąpić do Sądu z wnioskiem. We wniosku trzeba uprawdopodobnić ustanie przyczyny, która była podstawą do zawieszenia władzy rodzicielskiej.

Porady prawne Kraków

Wszystkie

Podobne artykuły

Zarząd majątkiem dziecka

Sprawowanie pieczy nad majątkiem dziecka wchodzi w skład obowiązków rodziców sprawujących nad nim władzę rodzicielską. Sposób zarządu określają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 101 k.r.o. rodzice zobowiązani są sprawować zarząd majątkiem dziecka z należytą starannością. Rodzice muszą mieć na uwadze interes dziecka,...

Co to jest ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej niesie ze sobą szereg negatywnych skutków. Do takiej sytuacji lepiej nie dopuszczać. Władza rodzicielska obejmuje prawa i obowiązki, jakie rodzice mają wobec swoich dzieci. Przysługuje ona obojgu rodzicom. Władza rodzicielska powstaje w momencie narodzin dziecka i trwa do ukończenia przez nie pełnoletności....

Ograniczenie a zawieszenie władzy rodzicielskiej

Czego dotyczy władza rodzicielska? Ze względu na to, że dziecko do ukończenia pełnoletności nie jest w stanie samo decydować o sobie, jest nieporadne i potrzebuje wychowania, dbałości o jego zdrowie, dorastania w poczuciu bezpieczeństwa oraz ochrony przed złym wpływem nieodpowiedniego otoczenia, od momentu jego narodzin pozostaje pod władzą...

Sąd może zawiesić władzę rodzicielską

Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. W niektórych przypadkach sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców (lub jednego z nich) władzy rodzicielskiej, orzec o jej zawieszeniu lub ograniczyć ją. Kiedy może dojść do ostatniej sytuacji? O zawieszeniu władzy rodzicielskiej decyduje sąd. Zgodnie z art. 110 Kodeksu rodzinnego...