DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2020/01/zawieszenie-władzy-rodzicielskiej.png

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zawieszenie władzy rodzicielskiej Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:34:37

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, Sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego bądź obojga rodziców. Kiedy ma miejsce zawieszenie władzy rodzicielskiej? Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy powstanie przemijająca przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej.

Czym jest przemijająca przeszkoda?

Za przemijającą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej Sąd może uznać chorobę jednego z rodziców. Po jej ustaniu rodzic może powrócić do wykonywania władzy rodzicielskiej. Chorobę Sąd uwzględnia jako wykluczającą z podejmowania racjonalnych decyzji zgodnych z dobrem dziecka. W przypadku pozbawienia wolności, zwłaszcza trwającego kilka lat, Sąd może podjąć decyzję o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej jest możliwe także w przypadku dłuższego pobytu rodzica za granicą. Sąd rozpatruje sytuację, zwracając uwagę głównie na to, czy wyjazd zagraniczny uznać za przeszkodę przemijającą, czy trwałą.

Przeszkoda trwała a władza rodzicielska

Jeśli Sąd uzna przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej za trwałą, może pozbawić władzy rodzica. Mowa tu o przewlekłej chorobie, skazaniu na wieloletnią karę pozbawienia wolności czy wyjeździe za granicę na stałe lub na czas nieokreślony.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej – skutki prawne

Rodzic, któremu Sąd zawiesił wykonywanie władzy rodzicielskiej, nie może podejmować żadnych istotnych decyzji dotyczących dziecka. Nadal dysponuje on prawami i obowiązkami rodzica, jednak ich wykonywanie zostało zawieszone. W praktyce rodzic ten nie może sprawować osobistej opieki nad dzieckiem. Nie może reprezentować dziecka ani zarządzać jego majątkiem.

Odwołanie zawieszenia władzy rodzicielskiej

Po ustaniu przyczyn zawieszenia Sąd może uchylić je, dzięki czemu rodzic odzyska pełną władzę rodzicielską. Aby mogło to nastąpić, Sąd bada całokształt sprawy, wszystkie okoliczności i dopiero na tej podstawie wydaje stosowne orzeczenie. Aby władza rodzicielska została przywrócona, należy wystąpić do Sądu z wnioskiem. We wniosku trzeba uprawdopodobnić ustanie przyczyny, która była podstawą do zawieszenia władzy rodzicielskiej.

Wszystkie

Podobne artykuły

Co to jest plan rodzicielski inaczej wychowawczy?

Niedawno znowelizowane zostały przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Co do zasad wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie mogą decydować rodzice. Oczywiście tylko wtedy, gdy umiejętnie wypracowują w tej kwestii porozumienie i przedstawią je sądowi w formie wspólnego planu wychowawczego, kierując się dobrem dziecka. Co powinien...

Zarząd majątkiem dziecka

Sprawowanie pieczy nad majątkiem dziecka wchodzi w skład obowiązków rodziców sprawujących nad nim władzę rodzicielską. Sposób zarządu określają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 101 k.r.o. rodzice zobowiązani są sprawować zarząd majątkiem dziecka z należytą starannością. Rodzice muszą mieć na uwadze interes dziecka,...

Władza rodzicielska po rozwodzie w świetle prawa

W orzeczeniu rozwodowym sąd zamieszcza także informację o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków. Komu może zostać powierzona opieka nad potomstwem po rozwodzie? Kto jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci?  Zgodnie z obowiązującym prawem, dziecko zawsze pozostaje pod władzą rodzicielską aż...

Jakie uprawnienia ma rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską?

Co dalej, gdy władza rodzicielska została ograniczona? Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie wiąże się z jej trwałym charakterem. Jeśli przyczyny ograniczenia ustąpią, a dobro dziecka nie będzie narażone, rodzic ma prawo do wnioskowania o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Niemniej jednak sąd może wrócić prawa rodzicielskie częściowo lub...