DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2020/01/separacja.png

Separacja faktyczna

Separacja faktyczna Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:35:15

Separacja faktyczna nie pociąga za sobą skutków prawnych. Nie jest orzekana przez Sąd. Mowa tu o sytuacji rozdzielenia małżonków i zaniku więzi małżeńskich, jednak bez stwierdzenia orzeczeniem Sądu. Podczas separacji faktycznej małżonkowie zwykle mieszkają osobno, pozostając małżeństwem z wszystkimi jego konsekwencjami.

Separacja prawna

Separacja prawna orzekana jest przez Sąd. W przeciwieństwie do separacji faktycznej powoduje skutki określone w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Aby Sąd orzekł separację prawną, musi uznać, że między małżonkami ustała więź psychiczna, fizyczna i gospodarcza, jednak niemająca charakteru trwałego. Na małżonkach nadal spoczywa obowiązek wzajemnej pomocy. Żadne z nich może zawrzeć nowego związku małżeńskiego.

Separacja a rozdzielność majątkowa

Separacja faktyczna nie ma nic wspólnego z orzeczeniami Sądu i postępowaniami prawnymi. W przypadku prawne separacji, między małżonkami powstaje z mocy prawa ustrój rozdzielności majątkowej. Mowa tu o majątku i środkach trwałych zgromadzonych przez małżonków po orzeczeniu separacji. Dobra zgromadzone i przed ustanowieniem separacji stanowią majątek wspólny, który małżonkowie podzielą w postępowaniu sądowym lub w drodze umowy przed notariuszem.

W przypadku separacji faktycznej również można rozważyć ustanowienie rozdzielności majątkowej w drodze umowy – w formie aktu notarialnego lub wnosząc pozew o ustanowienie rozdzielnością majątkowej przez Sąd. Separacja faktyczna trwająca dłuższy czas może być przesłanką ustanowienia przymusowej rozdzielności majątkowej przez Sąd. Sytuacja ta ma miejsce zwykle wtedy, gdy między małżonkami nie ma zgody i niemożliwa jest ich wspólna wizyta u notariusza.

Dlaczego w przypadku separacji faktycznej warto ustanowić ustrój rozdzielności majątkowej?

Małżonkowie żyjący w rozłączeniu nie mają kontroli nad decyzjami finansowymi drugiego małżonka. Połączeni ustrojem wspólności małżeńskiej, muszą liczyć się z wszelkimi tego konsekwencjami. Żyjąc w separacji faktycznej, zasadne jest ustanowienie ustroju rozdzielności majątkowej, jak również podzielić wspólnie zgromadzony majątek.

Wszystkie

Podobne artykuły

Skutki separacji

Zarówno rozwód, jak i separacja to dla zainteresowanych małżonków możliwość uregulowania spraw między sobą. Orzeczenie separacji przez sąd wiąże się jednak z konkretnymi skutkami prawnymi. O jakich mowa? Zgodnie z art. 611 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z żądaniem separacji może wystąpić każdy z małżonków, jeżeli między nimi nastąpił...

Małżeńskie ustroje majątkowe - to warto wiedzieć

Jak wynika z przepisów prawa rodzinnego, podstawowym ustrojem majątkowym, który łączy małżonków jest majątkowa wspólność ustawowa. Powstaje ona z mocy prawa z chwilą zawarcia małżeństwa. Trwa ona do śmierci któregoś z małżonków lub do chwili orzeczenia rozwodu lub separacji. Założeniem wspólności ustawowej jest istnienie majątku wspólnego...

Najważniejsze kwestie przy podziale majątku

Skutkiem zawarcia małżeństwa jest nawiązanie stosunków nie tylko o charakterze osobistym, ale też majątkowym. Najważniejszą zasadą określoną w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest to, że udziały w majątku wspólnym pozostają równe. Wspólność majątkowa, która powstaje wraz z zawarciem małżeństwa, ustaje na skutek rozwodu lub śmierci...

Długi a zaspokajanie zwykłych potrzeb rodziny

Nawet rozdzielność majątkowa w małżeństwie lub po jego ustaniu nie chroni nas przed odpowiedzialnością za długi, które zostały zaciągnięte po to, by zaspokoić zwykłe potrzeby rodziny.  Od 2005 roku według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek nie odpowiada za zaciągnięte bez zgody drugiego zobowiązania finansowe, np. pożyczki czy kredyty....