DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2020/03/brain-3168269_640.png

Wszystko o lekkim uszczerbku na zdrowiu

Wszystko o lekkim uszczerbku na zdrowiu Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-06-12 13:12:07

Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, który określa się jako lekki uszczerbek na zdrowiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca czynu działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Lekki uszczerbek na zdrowiu

Sprawca przestępstwa lekkiego uszkodzenia ciała nie wywołuje ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wywołuje mniej dotkliwe obrażenia, jednak są one powodem dysfunkcji pokrzywdzonego przez krótki czas, do 7 dni. Przestępstwo lekkiego uszkodzenia ciała przypisuje się osobie, która nie tylko swoim działaniem, ale również opcjonalnie zaniechaniem spowodowała obrażenia powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia u pokrzywdzonego.

Ściganie sprawcy lekkiego uszkodzenia ciała

Ustalenie stopnia uszczerbku na zdrowiu ma ogromne znaczenie dla trybu ścigania sprawcy. Lekki uszczerbek na zdrowiu co do zasady jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego. Dla wszczęcia postępowania karnego przeciwko sprawcy tego przestępstwa konieczne jest skierowanie do sądu prywatnego aktu oskarżenia. Podmiotem uprawnionym do wniesienia aktu oskarżenia do sądu jest pokrzywdzony. Prokurator może podjąć się sporządzenia aktu oskarżenia, gdy wymaga tego interes społeczny. Jeśli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa następuje na wniosek osoby pokrzywdzonej. Przez osobę najbliższą rozumie się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia, jak również jej małżonka oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

Wszystkie

Podobne artykuły

Wszystko o średnim uszczerbku na zdrowiu

Średni uszczerbek na zdrowiu trwa dłużej niż 7 dni. Nie jest uszczerbkiem ciężkim w rozumieniu art. 156 § 1 k.k., czyli nie jest ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Dotyczy sytuacji, w których powrót do pełni zdrowia wymaga leczenia dłuższego niż tydzień. Naruszenie czynności narządu ciała wynika z uszkodzenia ciała, czyli z przerwania ciągłości...