DE / EN

Artykuły

Co z alimentami podczas epidemii koronawirusa?

Temat alimentów w dobie epidemii wirusa SARS-CoV-2 budzi ogromne zainteresowanie. Obydwie strony mają w tej kwestii swoje racje zarówno rodzic, który jest zobowiązany do świadczenia alimentów na rzecz dziecka, jak i rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Już po kilku tygodniach trwania epidemii do komorników zaczęli zgłaszać się dłużnicy alimentacyjni,...

2020-05-17 08:49:53
WIĘCEJ

Koronawirus a kontakty z dzieckiem

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 spowodowała trudną sytuację na wielu płaszczyznach naszego życia. Problem dotknął także rodziców po rozwodzie, którzy na co dzień nie mieszkają ze swoimi dziećmi. Jak wygląda sprawa z obowiązywaniem postanowień sądowych o kontaktach z dziećmi? Czy stan powszechnej izolacji i obawa o zdrowie może być podstawą do...

2020-05-01 10:55:20
WIĘCEJ

Konsekwencje pozbawienia wolności – władza rodzicielska i alimenty

Sąd opiekuńczy pozbawia rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli nie może być ona wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają jej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka. Do przeszkód o długotrwałym charakterze można zaliczyć skazanie rodzica na dożywotnią lub wieloletnią karę pozbawienia wolności....

2020-04-20 09:07:00
WIĘCEJ

Wszystko o ciężkim uszczerbku na zdrowiu

§ 1.Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego,...

2020-04-14 13:42:00
WIĘCEJ

Wszystko o średnim uszczerbku na zdrowiu

Średni uszczerbek na zdrowiu trwa dłużej niż 7 dni. Nie jest uszczerbkiem ciężkim w rozumieniu art. 156 § 1 k.k., czyli nie jest ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Dotyczy sytuacji, w których powrót do pełni zdrowia wymaga leczenia dłuższego niż tydzień. Naruszenie czynności narządu ciała wynika z uszkodzenia ciała, czyli z przerwania ciągłości...

2020-04-04 22:31:20
WIĘCEJ

Wszystko o lekkim uszczerbku na zdrowiu

Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, który określa się jako lekki uszczerbek na zdrowiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca czynu działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności...

2020-03-31 10:48:11
WIĘCEJ

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Postępowanie upominawcze to postępowanie odrębne, uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w porównaniu do trybu zwykłego umożliwia szybsze wyegzekwowanie należności niż ma to miejsce w postępowaniu zwykłym. W sytuacji, gdy strona dochodzi roszczenia pieniężnego, wówczas występuje w trybie postępowania...

2020-03-18 15:54:00
WIĘCEJ

Tryb ścigania sprawcy a stopień uszkodzenia ciała

Przestępstwo z użyciem przemocy niesie za sobą obrażenia ciała u pokrzywdzonego. W wyniku przestępstwa pokrzywdzony może doznać obrażeń, które spowodują ciężki, średni bądź lekki uszczerbek na zdrowiu. W świetle prawa określenie stopnia uszczerbku u pokrzywdzonego wiąże się z określeniem odpowiedzialności karnej dla sprawcy, a także trybu...

2020-02-18 17:37:49
WIĘCEJ

Postępowanie nakazowe – nakaz zapłaty

Procedura cywilna w Polsce przewiduje dwa rodzaje nakazów zapłaty. Jeden z nich dotyczy postępowania nakazowego. Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a w innych przypadkach – jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Drugim rodzaj nakazu zapłaty wydawany jest w postępowaniu...

2020-02-12 14:26:19
WIĘCEJ

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, Sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego bądź obojga rodziców. Kiedy ma miejsce zawieszenie władzy rodzicielskiej? Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy powstanie przemijająca...

2020-02-06 14:06:35
WIĘCEJ