DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/05/violent-1166556__340-2.jpg

Naruszenie miru domowego jako przestępstwo

Naruszenie miru domowego jako przestępstwo Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2018-05-02 11:48:20

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jest to tzw. naruszenie miru domowego, które polega na wtargnięciu do określonego miejsca i przebywaniu w nim pomimo sprzeciwu uprawnionej osoby.

Naruszenie miru domowego – o jakie miejsca chodzi?

Artykuł 193 kodeksu karnego dotyczy lokalu mieszkalnego, lokalu innego niż mieszkalny, którym może być sklep, siedziba firmy itp., magazyn, garaż, piwnica, jak również ogrodzone pole należące do konkretnego właściciela jak na przykład ogródek działkowy. Przestępstwo naruszenia miru domowego nie dotyczy jedynie prawa własności. Ma związek z wolnością człowieka i jego prawami do prywatności. Przestępstwo to może być popełnione również w postaci ewentualnego zamiaru.

Naruszenie miru domowego a wola osoby pokrzywdzonej

Naruszenie miru domowego jest przestępstwem, gdy domniemany sprawca wbrew woli osoby uprawnionej wchodzi do miejsca będącego jej własnością. Wola osoby pokrzywdzonej może być wyrażona w sposób wyraźny słowem lub tablicy z informacją lub w sposób dorozumiany, czyli poprzez zamkniecie danego miejsca (pomieszczenia), ogrodzenia posesji.

Kto jest sprawcą?

Sprawcą naruszenia miru domowego może być nie tylko osoba, która wdarła się do danego miejsca wbrew woli dysponenta, ale też osoba, która dostała się do miejsca legalnie, ale kolejno sprzeciwiła się opuścić je na żądanie osoby uprawnionej. Warto pamiętać, że żądanie opuszczenia lokalu, posesji koniecznie musi być wyrażone w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Naruszeniem miru domowego nie jest sytuacja, gdy chodzi o osoby takie jak funkcjonariusz policji czy komornik działający na podstawie określonych przepisów prawnych.

Jaka kara?

Przestępstwo naruszenia miru domowego zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Zgodnie z powyższym sprawca przestępstwa może liczyć na odstąpienie od wymierzenia kary, zawieszenie kary lub warunkowe umorzenie przestępstwa.

Wszystkie

Podobne artykuły

Kara łączna w świetle przepisów prawa

Jeśli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Chodzi w tym wypadku o orzeczenia kar tego samego rodzaju (kary pozbawienia wolności) lub innych podlegających łączeniu jak na przykład kara pozbawienia wolności i kara ograniczenia wolności,...

Przestępstwo złożenia fałszywych zeznań

Do ustalenia przez sąd prawdziwego przebiegu zdarzeń koniecznością jest zeznawanie prawdy. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód...

Niealimentacja w prawie karnym

Znowelizowane przepisy kodeksu karnego dotyczące uchylania się od płacenia alimentów wpłynęły na skuteczność ścigania sprawców tej kategorii przestępstw. Niealimentacja jako przestępstwo ma miejsce wtedy, gdy osoba zobowiązana do świadczenia alimentów, uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym,...

Ściganie z oskarżenia publicznego a ściganie z oskarżenia prywatnego – różnice

Polski system prawno-karny wyróżnia dwa tryby ścigania przestępstw: ściganie z oskarżenia publicznego (publicznoskargowy) – ściganiem zajmuje się państwo, a oskarżycielem jest np. prokurator. Wyróżnia się tu przestępstwa ścigane z urzędu i na wniosek pokrzywdzonego. ściganie z oskarżenia prywatnego (prywatnoskargowy) – gdzie akt oskarżenia...