DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/05/broken-window-960188__340.jpg

Zniszczenie i uszkodzenie rzeczy

Zniszczenie i uszkodzenie rzeczy Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:39:15

Artykuł 288 Kodeksu karnego określa odpowiedzialność karną za zniszczenie i uszkodzenie rzeczy lub czyn, który sprawia, że rzecz staje się niezdatna do użytku. Sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Ściganie przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego. W zależności od wartości powstałej szody, czyn może być przestępstwem lub wykroczeniem.

Zniszczenie i uszkodzenie rzeczy – przestępstwo czy wykroczenie?

Przestępstwo, o którym mowa, należy do „czynów przepołowionych”, co oznacza, że granicę pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem stanowi wartość wyrządzonej szkody. Z wykroczeniem mamy do czynienia, gdy szkoda z tytułu uszkodzonej, zniszczonej lub uczynionej niezdatną do użytku rzeczy nie przekracza 500 złotych. Szkoda wyrządzona na kwotę powyżej 500 zł jest przestępstwem. Szkodę należy rozumieć jako różnicę pomiędzy wartością rzeczy przed i po zniszczeniu, a tym samym jako koszt przywrócenia rzeczy do stanu sprzed popełnionego czynu. Zniszczenie i uszkodzenie rzeczy rozumiane jako przestępstwo może zostać popełnione jedynie umyślnie, z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym.

Ściganie na wniosek

Warunkiem koniecznym do wszczęcia postępowania w sprawie o zniszczenie i uszkodzenie rzeczy jest złożenie wniosku przez pokrzywdzonego. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ściganie jest także każda inna osoba, której przysługuje inne prawo rzeczowe lub prawo obligacyjne do rzeczy. Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe, a przestępstwo określone w art. 288 Kodeksu karnego chroni nienaruszalność oraz zdolność do użytkowania rzeczy cudzych, do których określonemu podmiotowi przysługuje prawo własności.

Uszkodzenie rzeczy

Z uszkodzeniem rzeczy mamy do czynienia wtedy, gdy rzecz ulega naruszeniu lub częściowemu zniszczeniu, powodującemu ograniczenie jej własności użytkowych lub przeznaczenia.

Zniszczenie rzeczy

Zniszczenie rzeczy jest oddziaływaniem sprawcy na rzecz, która w konsekwencji powoduje jej całkowite zniszczenie, a przez to zmianie ulegają jej właściwości i przestaje ona nadawać się do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Uczynienie rzeczy niezdatną do użytku

Uczynienie rzeczy niezdatną do użytku oznacza wywołanie takiego jej stanu, że nie nadaje się ona do używania zgodnie z przeznaczeniem typowym lub takim, jakie nadała jej osoba pokrzywdzona.

Wszystkie

Podobne artykuły

Naruszenie miru domowego jako przestępstwo

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jest to tzw. naruszenie miru domowego, które polega na wtargnięciu do określonego miejsca i przebywaniu...

Kara łączna w świetle przepisów prawa

Jeśli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Chodzi w tym wypadku o orzeczenia kar tego samego rodzaju (kary pozbawienia wolności) lub innych podlegających łączeniu jak na przykład kara pozbawienia wolności i kara ograniczenia wolności,...

Groźby karalne

Groźbami karalnymi nazwane zostało przestępstwo opisane w art. 190 kodeksu karnego. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ściganie...

Niealimentacja w prawie karnym

Znowelizowane przepisy kodeksu karnego dotyczące uchylania się od płacenia alimentów wpłynęły na skuteczność ścigania sprawców tej kategorii przestępstw. Niealimentacja jako przestępstwo ma miejsce wtedy, gdy osoba zobowiązana do świadczenia alimentów, uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym,...