DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/03/fight-1899082__340-2.jpg

Groźby karalne

Groźby karalne Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:56:23

Groźbami karalnymi nazwane zostało przestępstwo opisane w art. 190 kodeksu karnego. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Groźby karalne a popełnienie wykroczenia

Groźba karalna to taka, która jest zapowiedzią popełnienia przestępstwa. Odpowiedzialności z powyższego przepisu nie podlega sprawca grożący popełnieniem wykroczenia. Taka sama sytuacja dotyczy naruszenia reguł prawa cywilnego na przykład niewykonania umowy. Tu także sprawca nie odpowiada za groźby karalne.

Groźba realizacji przestępstwa

Groźby karalne istnieją tylko wtedy, gdy pokrzywdzony czuje obawy. Wzbudzenie uzasadnionej obawy, że groźba może być zrealizowana jest istotną kwestią, dzięki której sprawcy można przypisać przestępstwo groźby karalnej z ar. 190 k.k. Nie może być to powołanie na własną wrażliwość. Sąd zawsze rozpatruje okoliczność, biorąc pod uwagę przeciętną osobę.

Przestępstwo groźby karalnej – jak wygląda oskarżenie?

Groźby karalne mogą być popełnione wyłącznie umyślnie. Oskarżenie musi zawierać, że sprawca miał uzasadniony powód, aby grozić osobie pokrzywdzonej.

Groźby karalne – sposób wyrażenia i konsekwencje prawne

Groźba karalna może być wyrażona słowem, na piśmie, a nawet gestem.

Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Jeżeli następstwem tych czynów jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. >Ściganie przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Wszystkie

Podobne artykuły

Niealimentacja w prawie karnym

Znowelizowane przepisy kodeksu karnego dotyczące uchylania się od płacenia alimentów wpłynęły na skuteczność ścigania sprawców tej kategorii przestępstw. Niealimentacja jako przestępstwo ma miejsce wtedy, gdy osoba zobowiązana do świadczenia alimentów, uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym,...

Udział w bójce przestępstwem

Udział w bójce jest przestępstwem, którego dotyczy artykuł 158 kodeksu karnego. Bójka jest starciem między co najmniej trzema osobami. Każda z osób występuje w zajściu w podwójnej roli zarówno atakującego, jak i broniącego się. Pobicie to natomiast zajście, w którym co najmniej dwie osoby czynnie występują przeciwko innej osobie lub osobom....

Kara łączna w świetle przepisów prawa

Jeśli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Chodzi w tym wypadku o orzeczenia kar tego samego rodzaju (kary pozbawienia wolności) lub innych podlegających łączeniu jak na przykład kara pozbawienia wolności i kara ograniczenia wolności,...

Ściganie z oskarżenia publicznego a ściganie z oskarżenia prywatnego – różnice

Polski system prawno-karny wyróżnia dwa tryby ścigania przestępstw: ściganie z oskarżenia publicznego (publicznoskargowy) – ściganiem zajmuje się państwo, a oskarżycielem jest np. prokurator. Wyróżnia się tu przestępstwa ścigane z urzędu i na wniosek pokrzywdzonego. ściganie z oskarżenia prywatnego (prywatnoskargowy) – gdzie akt oskarżenia...