DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/03/fight-1899082__340-2.jpg

Groźby karalne

Groźby karalne Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:56:23

Groźbami karalnymi nazwane zostało przestępstwo opisane w art. 190 kodeksu karnego. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Groźby karalne a popełnienie wykroczenia

Groźba karalna to taka, która jest zapowiedzią popełnienia przestępstwa. Odpowiedzialności z powyższego przepisu nie podlega sprawca grożący popełnieniem wykroczenia. Taka sama sytuacja dotyczy naruszenia reguł prawa cywilnego na przykład niewykonania umowy. Tu także sprawca nie odpowiada za groźby karalne.

Groźba realizacji przestępstwa

Groźby karalne istnieją tylko wtedy, gdy pokrzywdzony czuje obawy. Wzbudzenie uzasadnionej obawy, że groźba może być zrealizowana jest istotną kwestią, dzięki której sprawcy można przypisać przestępstwo groźby karalnej z ar. 190 k.k. Nie może być to powołanie na własną wrażliwość. Sąd zawsze rozpatruje okoliczność, biorąc pod uwagę przeciętną osobę.

Przestępstwo groźby karalnej – jak wygląda oskarżenie?

Groźby karalne mogą być popełnione wyłącznie umyślnie. Oskarżenie musi zawierać, że sprawca miał uzasadniony powód, aby grozić osobie pokrzywdzonej.

Groźby karalne – sposób wyrażenia i konsekwencje prawne

Groźba karalna może być wyrażona słowem, na piśmie, a nawet gestem.

Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Jeżeli następstwem tych czynów jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. >Ściganie przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Wszystkie

Podobne artykuły

Udział w bójce przestępstwem

Udział w bójce jest przestępstwem, którego dotyczy artykuł 158 kodeksu karnego. Bójka jest starciem między co najmniej trzema osobami. Każda z osób występuje w zajściu w podwójnej roli zarówno atakującego, jak i broniącego się. Pobicie to natomiast zajście, w którym co najmniej dwie osoby czynnie występują przeciwko innej osobie lub osobom....

Przestępstwo złożenia fałszywych zeznań

Do ustalenia przez sąd prawdziwego przebiegu zdarzeń koniecznością jest zeznawanie prawdy. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód...

Zniszczenie i uszkodzenie rzeczy

Artykuł 288 Kodeksu karnego określa odpowiedzialność karną za zniszczenie i uszkodzenie rzeczy lub czyn, który sprawia, że rzecz staje się niezdatna do użytku. Sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku....

Bójka i pobicie

Bójka i pobicie to przestępstwa z artykułu 158 Kodeksu karnego. Z bójką mamy do czynienia, gdy we wzajemnym ataku uczestniczą co najmniej trzy osoby, przy czym przyjmują rolę zarówno osób atakujących, jak i ofiar. Pobicie to natomiast czynna napaść dwóch lub więcej osób na innego człowieka lub ludzi, z widocznym podziałem na role atakujących...