DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/04/chainlink-690503__340.jpg

Niealimentacja w prawie karnym

Niealimentacja w prawie karnym Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:39:50

Znowelizowane przepisy kodeksu karnego dotyczące uchylania się od płacenia alimentów wpłynęły na skuteczność ścigania sprawców tej kategorii przestępstw. Niealimentacja jako przestępstwo ma miejsce wtedy, gdy osoba zobowiązana do świadczenia alimentów, uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem lub umową w formie pisemnej, jeśli łączna wysokość zadłużenia wynosi równowartość sumy trzech świadczeń alimentacyjnych lub zwłoka w spełnieniu świadczenia wynosi co najmniej trzy miesiące.

Niealimentacja – dwa typy przestępstwa

Przestępstwo niealimentacji podzielone zostało na dwa typy. Każdy typ został zagrożony inną karą. Pierwszym typem jest uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego przez dłużnika, pomimo że posiada on możliwość świadczenia alimentacyjnego. Ta forma niealimentacji jest zagrożona karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Drugi typ niealimentacji dotyczy sytuacji, w której dłużnik uchyla się od obowiązku alimentacyjnego pomimo posiadania możliwości spełnienia świadczenia alimentacyjnego, a swoim czynem powoduje stan braku możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Ten rodzaj przestępstwa jest przez Sąd traktowany surowiej i zagrożony karą grzywny, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności do dwóch lat.

Przestępstwo niealimentacji – szczegółowe informacje

Ściganie przestępstwa niealimentacji następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa odbywa się z urzędu.

Karze nie podlega sprawca przestępstwa, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

W orzecznictwie szczególną uwagę zwraca się na zakres podstawowych potrzeb życiowych, niebędący pojęciem stałym, lecz zależy od wpływu wielu czynników. Świadczenie alimentacyjne nie ma być zapewnieniem wierzycielowi alimentacyjnemu minimum egzystencji. Dziecko powinno mieć dostęp do edukacji, sztuki, kultury i rozrywki.

Podsumowując, niealimentacja w prawie karnym może przyjąć formę przestępstwa, a także pozwolić na wszczęcie postępowania karnego, gdy łączna wysokość zaległości alimentacyjnych stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych lub opóźnienie zaległego świadczenia wynosi co najmniej trzy miesiące.

Wszystkie

Podobne artykuły

Obowiązek alimentacyjny - najważniejsze zagadnienia

Obowiązek alimentacyjny jest powinnością dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania osobie uprawnionej przez osobę zobowiązaną do alimentacji. Należy wiedzieć, że obowiązek ten wynika ze stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, jak również małżeństwa. Obowiązek alimentacyjny – kolejność obciążenia Obowiązek alimentacyjny...

Na kim ciąży obowiązek alimentacyjny? Od kogo można żądać alimentów?

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania osobie, która ma do tego prawo. Środki utrzymania są to głównie środki potrzebne do zaspokojenia potrzeb życiowych, głównie zabezpieczenie finansowe w kwestii wyżywienia, mieszkania, odzieży, leków i środków higieny osobistej. W...

Udział w bójce przestępstwem

Udział w bójce jest przestępstwem, którego dotyczy artykuł 158 kodeksu karnego. Bójka jest starciem między co najmniej trzema osobami. Każda z osób występuje w zajściu w podwójnej roli zarówno atakującego, jak i broniącego się. Pobicie to natomiast zajście, w którym co najmniej dwie osoby czynnie występują przeciwko innej osobie lub osobom....

Nowe alimenty 2017. Skuteczne ściąganie.

Pod koniec minionego roku rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy, która ma być ułatwieniem w egzekwowaniu alimentów. Ma być też utrudnieniem uchylania się od ich płacenia. W bieżącym roku obowiązek alimentacyjny okaże się więc skuteczniejszy w egzekwowaniu. Dzięki nowym przepisom alimenty 2017 trafią do zdecydowanie większej liczby dzieci,...