DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/04/chainlink-690503__340.jpg

Niealimentacja w prawie karnym

Niealimentacja w prawie karnym Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:39:50

Znowelizowane przepisy kodeksu karnego dotyczące uchylania się od płacenia alimentów wpłynęły na skuteczność ścigania sprawców tej kategorii przestępstw. Niealimentacja jako przestępstwo ma miejsce wtedy, gdy osoba zobowiązana do świadczenia alimentów, uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem lub umową w formie pisemnej, jeśli łączna wysokość zadłużenia wynosi równowartość sumy trzech świadczeń alimentacyjnych lub zwłoka w spełnieniu świadczenia wynosi co najmniej trzy miesiące.

Niealimentacja – dwa typy przestępstwa

Przestępstwo niealimentacji podzielone zostało na dwa typy. Każdy typ został zagrożony inną karą. Pierwszym typem jest uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego przez dłużnika, pomimo że posiada on możliwość świadczenia alimentacyjnego. Ta forma niealimentacji jest zagrożona karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Drugi typ niealimentacji dotyczy sytuacji, w której dłużnik uchyla się od obowiązku alimentacyjnego pomimo posiadania możliwości spełnienia świadczenia alimentacyjnego, a swoim czynem powoduje stan braku możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Ten rodzaj przestępstwa jest przez Sąd traktowany surowiej i zagrożony karą grzywny, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności do dwóch lat.

Przestępstwo niealimentacji – szczegółowe informacje

Ściganie przestępstwa niealimentacji następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa odbywa się z urzędu.

Karze nie podlega sprawca przestępstwa, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

W orzecznictwie szczególną uwagę zwraca się na zakres podstawowych potrzeb życiowych, niebędący pojęciem stałym, lecz zależy od wpływu wielu czynników. Świadczenie alimentacyjne nie ma być zapewnieniem wierzycielowi alimentacyjnemu minimum egzystencji. Dziecko powinno mieć dostęp do edukacji, sztuki, kultury i rozrywki.

Podsumowując, niealimentacja w prawie karnym może przyjąć formę przestępstwa, a także pozwolić na wszczęcie postępowania karnego, gdy łączna wysokość zaległości alimentacyjnych stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych lub opóźnienie zaległego świadczenia wynosi co najmniej trzy miesiące.

Wszystkie

Podobne artykuły

Alimenty? To nie takie trudne!

...

Alimenty na dziecko i małżonka po rozwodzie

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o wysokości alimentów, jakie małżonkowie są zobowiązani łożyć na wspólne dzieci. W tym samym orzeczeniu może znaleźć się informacja o zasądzonych alimentach dla jednego ze współmałżonków. Kiedy to możliwe? Jakie dokumenty należy złożyć? Najprościej mówiąc, alimenty to regularne świadczenia (najczęściej w formie...

Jak obniżyć alimenty?

Alimenty są regularnym świadczeniem jakie rodzice są zobowiązani zapewnić dziecku, które nie jest w stanie samo utrzymać się. Jego wysokość uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Dlatego też jeśli zobowiązany chce obniżyć kwotę tego świadczenia w tych kwestiach musiałoby...

Wydruki z kalkulatora alimentów – czy są potrzebne na sprawie?

Sąd w podobnych sprawach może zasądzić alimenty w innej wysokości. Dlaczego? Na wysokość alimentów wpływają usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Czy kalkulator alimentów jest pomocnym narzędziem, które wykaże koszty związane ze spełnieniem usprawiedliwionych potrzeb dziecka? Kalkulator...