DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/04/chainlink-690503__340.jpg

Niealimentacja w prawie karnym

Niealimentacja w prawie karnym Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:39:50

Znowelizowane przepisy kodeksu karnego dotyczące uchylania się od płacenia alimentów wpłynęły na skuteczność ścigania sprawców tej kategorii przestępstw. Niealimentacja jako przestępstwo ma miejsce wtedy, gdy osoba zobowiązana do świadczenia alimentów, uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem lub umową w formie pisemnej, jeśli łączna wysokość zadłużenia wynosi równowartość sumy trzech świadczeń alimentacyjnych lub zwłoka w spełnieniu świadczenia wynosi co najmniej trzy miesiące.

Niealimentacja – dwa typy przestępstwa

Przestępstwo niealimentacji podzielone zostało na dwa typy. Każdy typ został zagrożony inną karą. Pierwszym typem jest uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego przez dłużnika, pomimo że posiada on możliwość świadczenia alimentacyjnego. Ta forma niealimentacji jest zagrożona karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Drugi typ niealimentacji dotyczy sytuacji, w której dłużnik uchyla się od obowiązku alimentacyjnego pomimo posiadania możliwości spełnienia świadczenia alimentacyjnego, a swoim czynem powoduje stan braku możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Ten rodzaj przestępstwa jest przez Sąd traktowany surowiej i zagrożony karą grzywny, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności do dwóch lat.

Przestępstwo niealimentacji – szczegółowe informacje

Ściganie przestępstwa niealimentacji następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa odbywa się z urzędu.

Karze nie podlega sprawca przestępstwa, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

W orzecznictwie szczególną uwagę zwraca się na zakres podstawowych potrzeb życiowych, niebędący pojęciem stałym, lecz zależy od wpływu wielu czynników. Świadczenie alimentacyjne nie ma być zapewnieniem wierzycielowi alimentacyjnemu minimum egzystencji. Dziecko powinno mieć dostęp do edukacji, sztuki, kultury i rozrywki.

Podsumowując, niealimentacja w prawie karnym może przyjąć formę przestępstwa, a także pozwolić na wszczęcie postępowania karnego, gdy łączna wysokość zaległości alimentacyjnych stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych lub opóźnienie zaległego świadczenia wynosi co najmniej trzy miesiące.

Wszystkie

Podobne artykuły

Ustalenie ojcostwa a alimenty

Jeżeli ustalenie ojcostwa nie nastąpiło w drodze domniemania, co ma miejsce w związku małżeńskim lub w sytuacji gdy mężczyzna obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym i nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed narodzeniem się dziecka oraz przez uznanie dziecka przez ojca, stosuje się sądowe ustalenie ojcostwa....

Alimenty wstecz

Alimenty to świadczenia mające na celu zaspokojenie bieżących potrzeb osoby uprawnionej, nie – przeszłych i zaspokojonych. Czy alimenty wstecz są możliwe? Jeśli powód nie przedstawi dowodów na istnienie niezaspokojonych potrzeb uprawnionego, Sąd zasądzi alimenty od daty wniesienia powództwa. Co do zasady, roszczenie alimentacyjne jest formułowane...

Świadczenie 500+ a wysokość alimentów

Kwestia świadczenia 500+ budziła do niedawna kontrowersje również w kwestii jego wpływu na wysokość alimentów. Zanim prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kodeks rodzinny i opiekuńczy w tej sprawie, do sądów wpływała lawina wniosków o obniżenie wysokości świadczeń alimentacyjnych. 500+ nie ma wpływu na alimenty Świadczenie 500 złotych na...

Komu płacić alimenty po uzyskaniu pełnoletności

Należy pamiętać, że dziecko po osiągnięciu wieku 18 lat, jest nadal uprawnione do uzyskiwania alimentów. Rodzic, który jest zobowiązany do ich płacenia, musi wywiązywać się obowiązku do momentu, w którym dziecko będzie w stanie utrzymywać się samodzielnie. Komu powinno się płacić alimenty po uzyskaniu pełnoletności? Jest to zasadne pytanie,...