DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/04/wire-3235327__340-2.jpg

Przestępstwo złożenia fałszywych zeznań

Przestępstwo złożenia fałszywych zeznań Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:55:35

Do ustalenia przez sąd prawdziwego przebiegu zdarzeń koniecznością jest zeznawanie prawdy. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Na czym polega przestępstwo złożenia fałszywych zeznań?

Powyższe przestępstwo popełnia ten, kto zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę.

Zeznanie nieprawdy dotyczy sytuacji, w której treść zeznań świadka jest z niezgodna z rzeczywistością przy jednoczesnej świadomości świadka o tym stanie rzeczy. Najprościej ujmując, chodzi o sytuację w której świadek wie, że fakty są inne od tych, jakie zeznaje przed sądem. Zatajenie prawdy jest świadomym niemówieniem, utrzymaniem w tajemnicy okoliczności mających dla sprawy istotne znaczenie.

Kto nie podlega karze?

Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.

Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:

  • fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,
  • sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.

Jakie okoliczności świadczące o podstawie odpowiedzialności karnej?

W kodeksie karnym za przestępstwo uznawane są fałszywe zeznania składane w postępowaniu sądowym lub w postępowaniu innym niż sądowe prowadzonym na podstawie ustawy. Do ostatnich należą postępowania: podatkowe, cywilne oraz administracyjne. Przestępstwo złożenia fałszywych zeznań dotyczy także zeznań składanych za granicą.

Wszystkie

Podobne artykuły

Udział w bójce przestępstwem

Udział w bójce jest przestępstwem, którego dotyczy artykuł 158 kodeksu karnego. Bójka jest starciem między co najmniej trzema osobami. Każda z osób występuje w zajściu w podwójnej roli zarówno atakującego, jak i broniącego się. Pobicie to natomiast zajście, w którym co najmniej dwie osoby czynnie występują przeciwko innej osobie lub osobom....

Bójka i pobicie

Bójka i pobicie to przestępstwa z artykułu 158 Kodeksu karnego. Z bójką mamy do czynienia, gdy we wzajemnym ataku uczestniczą co najmniej trzy osoby, przy czym przyjmują rolę zarówno osób atakujących, jak i ofiar. Pobicie to natomiast czynna napaść dwóch lub więcej osób na innego człowieka lub ludzi, z widocznym podziałem na role atakujących...

Groźby karalne

Groźbami karalnymi nazwane zostało przestępstwo opisane w art. 190 kodeksu karnego. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ściganie...

Naruszenie miru domowego jako przestępstwo

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jest to tzw. naruszenie miru domowego, które polega na wtargnięciu do określonego miejsca i przebywaniu...