DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/05/punch-316605__340.jpg

Bójka i pobicie

Bójka i pobicie Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2019-05-16 13:59:03

Bójka i pobicie to przestępstwa z artykułu 158 Kodeksu karnego. Z bójką mamy do czynienia, gdy we wzajemnym ataku uczestniczą co najmniej trzy osoby, przy czym przyjmują rolę zarówno osób atakujących, jak i ofiar. Pobicie to natomiast czynna napaść dwóch lub więcej osób na innego człowieka lub ludzi, z widocznym podziałem na role atakujących i atakowanych.

Bójka i pobicie – jaka kara?

Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub w art. 157 spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Bójka i pobicie – artykuł 159 Kodeksu karnego

Kto, biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka, używa broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Za niebezpieczny przedmiot uznaje się taki, który może spowodować skutki podobne do użycia broni palnej lub noża. Do przedmiotów tych zaliczają się: siekiera, stłuczona butelka, tasak, kastet itp.

Bójka i pobicie a ciężki uszczerbek na zdrowiu

Za ciężki uszczerbek na zdrowiu uznaje się pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy i zdolności płodzenia, inne ciężkie kalectwo, ciężką chorobę nieuleczalną lub długotrwałą, chorobę realnie zagrażającą życiu, trwałą chorobę psychiczną, całkowitą albo znaczną trwałą niezdolność do pracy w zawodzie lub trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Umyślne działanie sprawcy

Przestępstwo z artykułu 58 Kodeksu karnego można popełnić tylko umyślnie. Winę umyślną sprawcy możną podzielić na dwa rodzaje. Może ona występować jako wina umyślna w zamiarze bezpośrednim, czyli wtedy, gdy sprawca chciał dopuścić do niebezpieczeństwa przez udział w bójce lub pobiciu i je spowodował lub jako wina umyślna w zamiarze ewentualnym, gdy sprawca nie chciał spowodować niebezpieczeństwa, ale godził się na taki skutek swojego działania.

Przestępstwa określone w artykule 158 paragraf 2 i 3 Kodeksu karnego można popełnić jedynie z tak zwanej winu kombinowanej, która dotyczy sytuacji, gdzie sprawca działa w bójce lub pobiciu umyślnie, ale nie przewidział, że skończy się ona ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią.

Bójka i pobicie – kiedy nie dochodzi do przestępstwa?

Istnieją dwie możliwości, w których nie dochodzi do przestępstwa. Pierwsza z nich dotyczy sprawców poniżej 17 lat, którzy za popełnione czyny odpowiadają na zasadach określonych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Drugą możliwością jest sytuacja, gdy sprawca jest niepoczytalny. Sąd ustala stan niepoczytalności na podstawie opinii biegłych lekarzy, a w razie stwierdzenia kieruje sprawcę na przymusowe leczenie psychiatryczne.

 

Wszystkie

Podobne artykuły

Przestępstwo złożenia fałszywych zeznań

Do ustalenia przez sąd prawdziwego przebiegu zdarzeń koniecznością jest zeznawanie prawdy. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód...

Kara łączna w świetle przepisów prawa

Jeśli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Chodzi w tym wypadku o orzeczenia kar tego samego rodzaju (kary pozbawienia wolności) lub innych podlegających łączeniu jak na przykład kara pozbawienia wolności i kara ograniczenia wolności,...

Zniszczenie i uszkodzenie rzeczy

Artykuł 288 Kodeksu karnego określa odpowiedzialność karną za zniszczenie i uszkodzenie rzeczy lub czyn, który sprawia, że rzecz staje się niezdatna do użytku. Sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku....

Niealimentacja w prawie karnym

Znowelizowane przepisy kodeksu karnego dotyczące uchylania się od płacenia alimentów wpłynęły na skuteczność ścigania sprawców tej kategorii przestępstw. Niealimentacja jako przestępstwo ma miejsce wtedy, gdy osoba zobowiązana do świadczenia alimentów, uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym,...