DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/03/xx-2.jpg

Ściganie z oskarżenia publicznego a ściganie z oskarżenia prywatnego – różnice

Ściganie z oskarżenia publicznego a ściganie z oskarżenia prywatnego – różnice Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2016-03-10 15:00:38

Polski system prawno-karny wyróżnia dwa tryby ścigania przestępstw:

  • ściganie z oskarżenia publicznego (publicznoskargowy) – ściganiem zajmuje się państwo, a oskarżycielem jest np. prokurator. Wyróżnia się tu przestępstwa ścigane z urzędu i na wniosek pokrzywdzonego.
  • ściganie z oskarżenia prywatnego (prywatnoskargowy) – gdzie akt oskarżenia przygotowany, wniesiony i popierany jest przez pokrzywdzonego

Najważniejsze różnice pomiędzy przestępstwami prywatnoskargowymi, a publicznoskargowymi

To w jakim trybie jest ścigane przestępstwo, ściśle określa ustawa. Ściganie przestępstw, które godzą w interesy państwa, a nie w dobro jednostki zawsze będzie ściganiem z urzędu. Tryb ścigania z urzędu (z oskarżenia publicznego) obowiązuje w większości przestępstw. Niezależnie od woli osoby pokrzywdzonej uzyskanie informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu uprawnia organ do wszczęcia postępowania.

W trybie ścigania na wniosek osoby pokrzywdzonej do wszczęcia postępowania z urzędu potrzebny jest jej wniosek. W pewnych sytuacjach wniosek może zostać złożony przez inny podmiot niż osoba pokrzywdzona. Przestępstwami ściganymi na wniosek są głównie przestępstwa dotyczące gróźb karalnych, zniszczenia mienia, kradzieży, kradzieży z włamaniem, przywłaszczenia, oszustwa.

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego to najmniej liczna grupa przestępstw. Są nimi:

  • naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni
  • zniesławienie
  • zniewaga
  • naruszenie nietykalności cielesnej

I choć wydaje się ten tryb ścigania podobny do trybu publicznoskargowego (na wniosek) różnica skoncentrowana jest na podmiocie wszczynającym i przeprowadzającym postępowanie. Przy przestępstwach z oskarżenia prywatywnego pokrzywdzony staje się oskarżycielem prywatnym. Musi więc zebrać materiał dowodowy we własnym zakresie, złożyć prywatny akt oskarżenia, jak również popierać go przed Sądem.

Wszystkie

Podobne artykuły

Bójka i pobicie

Bójka i pobicie to przestępstwa z artykułu 158 Kodeksu karnego. Z bójką mamy do czynienia, gdy we wzajemnym ataku uczestniczą co najmniej trzy osoby, przy czym przyjmują rolę zarówno osób atakujących, jak i ofiar. Pobicie to natomiast czynna napaść dwóch lub więcej osób na innego człowieka lub ludzi, z widocznym podziałem na role atakujących...

Fałszywe oskarżenie

Fałszywe oskarżenie jest przestępstwem. Za takie uważa się niezgodność podanych faktów. Za nieprawdziwe oskarżenie uważa się również postawienie zarzutu popełnienia czynu zabronionego cięższego, niż osoba popełniła w rzeczywistości. Odpowiedzialność sprawcy przestępstwa składania fałszywych oskarżeń „Kto, przed organem powołanym do ścigania...

Udział w bójce przestępstwem

Udział w bójce jest przestępstwem, którego dotyczy artykuł 158 kodeksu karnego. Bójka jest starciem między co najmniej trzema osobami. Każda z osób występuje w zajściu w podwójnej roli zarówno atakującego, jak i broniącego się. Pobicie to natomiast zajście, w którym co najmniej dwie osoby czynnie występują przeciwko innej osobie lub osobom....

Naruszenie miru domowego jako przestępstwo

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jest to tzw. naruszenie miru domowego, które polega na wtargnięciu do określonego miejsca i przebywaniu...