DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/09/detective-152085_960_720-2.png

Zatrzymanie na 48 godzin

Zatrzymanie na 48 godzin Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2016-09-23 21:01:42

Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym.

Zatrzymanie na 48 godzin dla kogo?

Z przepisów prawa wynika, że zatrzymanego należy zwolnić, gdy ustanie przyczyna zatrzymania lub jeśli w ciągu 48 godzi od jego chwili zatrzymany nie zostanie przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Okres 48 godzin jest czasem, który wykorzystywany jest przez organy ścigania. Po zatrzymaniu zbierane są niezbędne dane, zawiadamiany prokurator, przedstawione zarzuty, przesłuchanie oraz sprawdzana jest linia obrony.

Kontakt z adwokatem

Zatrzymanemu przysługuje zażalenie do sądu. W zażaleniu zatrzymany może się domagać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości jego zatrzymania. Zażalenie przekazuje się niezwłocznie sądowi rejonowemu miejsca zatrzymania lub prowadzenia postępowania, który również niezwłocznie je rozpoznaje. W razie uznania bezzasadności lub nielegalności zatrzymania sąd zarządza natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Wszystkie

Podobne artykuły

List gończy w świetle prawa karnego

List gończy wydawany jest przez prokuratora lub sąd. Jest środkiem przymusu, który ma na celu ujęcie osoby oskarżonej lub skazanej ukrywającej się przed organami wymiaru sprawiedliwości. Poszukiwanie listem gończym może być jedynie ograniczone do ustalenia miejsca pobytu osoby oskarżonej, podejrzanej, ale głównie zarządza się zatrzymanie i...

Jakie prawa ma podejrzany?

Każdy podejrzany, czyli osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ma swoje prawa. Z jakich uprawnień może skorzystać podejrzany, który popełnił konkretny czyn zabroniony? Zgodnie z art. 71 § 1 Kodeksu postępowania karnego za podejrzanego uważa się osobę, co do której „wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów...

Jakie są prawa podejrzanego?

Podejrzany jest najważniejszą osobą w ramach postępowania karnego, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Obowiązki i prawa podejrzanego uregulowane zostały w przepisach prawa. Podejrzany staje się oskarżonym dopiero po skierowaniu...

Prawa podejrzanego

Podejrzanym jest osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Podejrzanym jest również osoba którą podejrzewa się o popełnienie przestępstwa, ale której nie przedstawiono jeszcze zarzutu....