DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2014/10/fingerprint-255899_1280-2.jpg

Jakie prawa ma podejrzany?

Jakie prawa ma podejrzany? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:55:45

Każdy podejrzany, czyli osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ma swoje prawa. Z jakich uprawnień może skorzystać podejrzany, który popełnił konkretny czyn zabroniony?

Zgodnie z art. 71 § 1 Kodeksu postępowania karnego za podejrzanego uważa się osobę, co do której „wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego”.

Uprawnienia, jakie przysługują podejrzanemu są szerokie. Wśród tych wymienić można między innymi:

  • Prawo do informacji o uprawnieniach i ciążących na podejrzanym obowiązkach

Każdy podejrzany ma prawo do informacji w zakresie swoich uprawnień i obowiązków. W przepisach Kodeksu postępowania karnego można znaleźć szczegółowe informacje na temat tego, o czym organy prowadzące postępowanie są zobowiązane poinformować podejrzanego.

  • Prawo do składania wyjaśnień i oświadczeń procesowych

Osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa ma prawo – ale nie obowiązek – do składania wyjaśnień w danej sprawie. Co więcej, jako strona może również składać oświadczenia czy wnioski – zarówno na piśmie, jak i ustnie do protokołu.
Podejrzany nie ma też obowiązku dowodzenia swojej niewinności, nie jest zobowiązany również do tego, aby dostarczać dowody na swoją niekorzyść. W praktyce oznacza to, że może on odmówić składania wyjaśnień.

  • Prawo do składania zażaleń

Podejrzany ma prawo do składania zażaleń na wszelkie postanowienia i zarządzenia czy czynności, które nie są postanowieniami ani zarządzeniami, a które naruszają jego prawa. Mowa tu między innymi o tym, że osobie podejrzanej (która nie ma prawa strony) przysługuje zażalenie choćby na postanowienie o przeprowadzeniu u niej przeszukania.

  • Prawo dostępu do akt

Podejrzanemu nie można odmówić możliwości sporządzenia odpisu protokołu czynności, w której uczestniczył. Jednocześnie trzeba podkreślić, że prawo to jest o tyle ograniczone, że każdorazowo niezbędna jest zgoda osoby, która prowadzi postępowanie.

  • Pomoc obrońcy

Choć podejrzany nie musi mieć obrońcy, nie wyklucza to tego, że będzie się on o takiego starał. Fachowa pomoc może być mu niezbędna. Warto przy tym dodać, że przy niektórych sprawach będzie mógł on otrzymać również obrońcę z urzędu, choć wówczas będzie musiał wykazać, że nie stać go na opłacenie obrońcy z własnych środków.

  • Prawo do zapoznania się z opinią biegłego

Jeżeli w sprawie dopuszczono dowód z opinii, to podejrzany ma prawo do zapoznania się z opinią biegłego i tym samym może wziąć udział w jego przesłuchaniu. Jednocześnie trzeba podkreślić, że z prawa do dostępu do akt wynika również to, że ma on prawo do zapoznania się z pisemną opinią, którą wydał biegły.

Z chwilą, gdy akt oskarżenia zostaje wniesiony do sądu, podejrzany staje się oskarżonym. Wówczas może on nadal korzystać ze swoich praw, choć w innym zakresie niż podejrzany.

Wszystkie

Podobne artykuły

List gończy w świetle prawa karnego

List gończy wydawany jest przez prokuratora lub sąd. Jest środkiem przymusu, który ma na celu ujęcie osoby oskarżonej lub skazanej ukrywającej się przed organami wymiaru sprawiedliwości. Poszukiwanie listem gończym może być jedynie ograniczone do ustalenia miejsca pobytu osoby oskarżonej, podejrzanej, ale głównie zarządza się zatrzymanie i...

Jakie są prawa podejrzanego?

Podejrzany jest najważniejszą osobą w ramach postępowania karnego, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Obowiązki i prawa podejrzanego uregulowane zostały w przepisach prawa. Podejrzany staje się oskarżonym dopiero po skierowaniu...

Zatrzymanie na 48 godzin

...

Prawa podejrzanego

Podejrzanym jest osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Podejrzanym jest również osoba którą podejrzewa się o popełnienie przestępstwa, ale której nie przedstawiono jeszcze zarzutu....