DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/03/law-1063249__180-2.jpg

List gończy w świetle prawa karnego

List gończy w świetle prawa karnego Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2016-03-29 14:58:02

List gończy wydawany jest przez prokuratora lub sąd. Jest środkiem przymusu, który ma na celu ujęcie osoby oskarżonej lub skazanej ukrywającej się przed organami wymiaru sprawiedliwości. Poszukiwanie listem gończym może być jedynie ograniczone do ustalenia miejsca pobytu osoby oskarżonej, podejrzanej, ale głównie zarządza się zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oskarżonego.

Sąd lub prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu listem gończym oskarżonego w stosunku do którego wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Jeśli takie postanowienie nie zostało wydane, można wydać je bez względu na to, czy nastąpiło przesłuchanie podejrzanego.

Wobec kogo list gończy?

Listem gończym ściga się osoby oskarżone, podejrzane oraz skazane prawomocnym wyrokiem, które ukrywają się przed organami ścigania. Listy gończe stosowane są zazwyczaj wobec sprawców, którzy dopuścili się poważnych przestępstw. Niemniej jednak w przypadku spraw o mniejszej szkodliwości społecznej są one również wykorzystywane.

Co zawiera treść listu gończego?

List gończy zawiera:

  • sąd lub prokuratora, który wydał postanowienie o poszukiwaniu listem gończym
  • dane o osobie, które mogą ułatwić jej poszukiwanie, a przede wszystkim personalia, rysopis, znaki szczególne, miejsce zamieszkania i pracy, z dołączeniem w miarę możliwości fotografii poszukiwanego
  • informację o treści zarzutu postawionego oskarżonemu oraz o postanowieniu o jego tymczasowym aresztowaniu albo o zapadłym wyroku
  • wezwanie każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji, prokuratora lub sądu
  • ostrzeżenie o odpowiedzialności karnej za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce

List gończy rozpowszechnia się, zależnie od potrzeby, przez rozesłanie, rozplakatowanie lub opublikowanie, w szczególności za pomocą prasy, radia, telewizji, a także internetu.

Wszystkie

Podobne artykuły

Obserwacja psychiatryczna w postępowaniu karnym

Instytucja obserwacji psychiatrycznej uregulowana jest artykułem 203 k.p.k W razie zgłoszenia przez biegłych takiej konieczności, badanie stanu zdrowia psychicznego oskarżonego może być połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Wniosek...

Zatrzymanie na 48 godzin

...

Co to są podstawowe zasady postępowania karnego?

Podstawowe zasady postępowania karnego jako dyrektywy o ważności społecznej dotyczą najważniejszych kwestii z zakresu procesu karnego. To one wyznaczają kierunek postępowania i zachowanie uczestników procesu. Tylko postulaty i wytyczne są bowiem w stanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie każdego procesu karnego. Zasada prawdy materialnej Organy...

Jakie są prawa podejrzanego?

Podejrzany jest najważniejszą osobą w ramach postępowania karnego, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Obowiązki i prawa podejrzanego uregulowane zostały w przepisach prawa. Podejrzany staje się oskarżonym dopiero po skierowaniu...