DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/07/hammer-1278402_960_720-2.png

Co to są podstawowe zasady postępowania karnego?

Co to są podstawowe zasady postępowania karnego? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:09:46

Podstawowe zasady postępowania karnego jako dyrektywy o ważności społecznej dotyczą najważniejszych kwestii z zakresu procesu karnego. To one wyznaczają kierunek postępowania i zachowanie uczestników procesu. Tylko postulaty i wytyczne są bowiem w stanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie każdego procesu karnego.

Zasada prawdy materialnej

Organy procesowe zobowiązane są do czynienia wszystkiego, aby dotrzeć do prawdy materialnej i wyciągnąć odpowiednie wnioski.

Zasada obiektywizmu

Organy procesowe mają bezstronny stosunek do stron i uczestników procesu.

Zasada współdziałania

Organy angażują do współdziałania w procesie karnym obywateli oraz instytucje państwowe i społeczne.

Zasada domniemania niewinności

Osoba oskarżona traktowana jest jako niewinna dopóki nie zostanie udowodniona jej wina w sposób przewidziany przez prawo karne procesowe.

Zasada in dubio pro reo

W przypadku wątpliwości orzeka się na korzyść oskarżonego.

Zasada bezpośredniości

Organ procesowy styla się ze źródłem i środkiem dowodowym osobiście.

Zasada skargowości

Zgodnie z tą zasadą organ procesowy prowadzi postępowanie tylko na żądanie (wniosek) innego uprawnionego podmiotu.

Zasada kontradykoryjności

Strony uczestniczące w procesie sądowym mają obowiązek przedstawienia materiałów faktycznego i dowodowego, wyjaśnienia okoliczności sprawy.

Zasada inkwizycyjności

Zasada określająca, że badanie sprawy należy do organu procesowego.

Zasada legalizmu

Organ procesowy zobowiązany jest do wszczęcia i prowadzenia postępowania karnego od momentu, gdy powziął wiadomość o przestępstwie ściganym z oskarżenia publicznego.

Zasada oportunizmu

Organ procesowy może odstąpić od wszczęcia postępowania, jeśli wzgląd na interes społeczny uczyni postępowanie karne wdanej sprawie niecelowym.

Zasada prawa do obrony

Zasada konstytucyjna mówiąca, że oskarżony ma prawo bronić się w procesie oraz korzystać z pomocy obrońcy.

Zasada uczciwego procesu

Organy procesowe powinny prowadzić postępowanie z poszanowaniem godności człowieka, rzetelnie i bez uzasadnionej zwłoki.

Wszystkie

Podobne artykuły

Nadzwyczajne złagodzenie kary w procesie karnym

Instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary została przewidziana w Kodeksie karnym, zaś jej zastosowanie polega na wymierzeniu przez sąd kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju. Kto i kiedy może skorzystać z tej możliwości? Nadzwyczajne złagodzenie kary nie jest możliwe w każdej sytuacji. Z punktu...

Nieobecność świadka w sądzie a zwolnienie lekarskie

W razie niemożności stawienia się w sądzie na sprawie cywilnej lub karnej wymagane jest usprawiedliwienie na piśmie. Nieobecność świadka w sądzie musi zostać wiarygodnie uzasadniona. W przeciwnym razie za niestawiennictwo może zostać nałożona wysoka grzywna, a w szczególnych przypadkach dojść do zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do...

Dobrowolne poddanie się karze

1 lipca 2015 roku w kodeksie postępowania karnego nastąpiły zmiany dotyczące dobrowolnego poddania się karze. Obecnie wniosek o dobrowolne poddanie się karze powinien zostać złożony przed doręczeniem oskarżonemu zawiadomienia o terminie rozprawy. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony...

Obserwacja psychiatryczna w postępowaniu karnym

Instytucja obserwacji psychiatrycznej uregulowana jest artykułem 203 k.p.k W razie zgłoszenia przez biegłych takiej konieczności, badanie stanu zdrowia psychicznego oskarżonego może być połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Wniosek...