DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2017/09/skin-2404163__340-2.jpg

Obserwacja psychiatryczna w postępowaniu karnym

Obserwacja psychiatryczna w postępowaniu karnym Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:03:35

Obserwacja psychiatryczna w postępowaniu karnym jest instytucją uregulowaną w artykule 203 k.p.k. Określona została tutaj podstawa przeprowadzenia badań psychiatrycznych wraz z obserwacją w zakładzie leczniczym, jeśli zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo.Przepis art. 259 § 2 (przesłanki odstąpienia od tymczasowego aresztowania) stosuje się odpowiednio, chyba że oskarżony wnosi o poddanie go obserwacji.

Badanie psychiatryczne połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym

O powyższym badaniu orzeka się wyłącznie wtedy, gdy wniosek zgłoszą biegli psychiatrzy. Wniosek jest niezbędny do uruchomienia procedury. Biegli jako jedyni posiadają bowiem wiadomości specjalne w rozumieniu art. 193 § 1 k.p.k. stanowiące ocenę konieczności obserwacji oskarżonego w zakładzie leczniczym.

Obserwacja psychiatryczna w postępowaniu karnym – czas trwania

Obserwacja w zakładzie leczniczym nie powinna trwać dłużej niż 4 tygodnie. Na wniosek zakładu sąd może przedłużyć ten termin na czas określony, niezbędny do zakończenia obserwacji. Łączny czas trwania obserwacji w danej sprawie nie może przekroczyć 8 tygodni. O zakończeniu obserwacji biegli niezwłocznie zawiadamiają sąd. Gdy niezbędne jest przedłużanie przez sąd obserwacji psychiatrycznej, konieczne jest ustalenie, że zgromadzone w sprawie dowody nadal wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego/oskarżonego zarzucanego mu czynu, jak również braku ujemnych przesłanek umieszczenia podejrzanego/ oskarżonegona obserwacji psychiatrycznej.

Uwaga

Ze względu na fakt, że obserwacja psychiatryczna jest swoistym środkiem przymusu i oznacza pewnego rodzaju ograniczenie wolności dla oskarżonego, jej stosowanie powinno mieć miejsce wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Wszystkie

Podobne artykuły

Obserwacja psychiatryczna w postępowaniu karnym

Instytucja obserwacji psychiatrycznej uregulowana jest artykułem 203 k.p.k W razie zgłoszenia przez biegłych takiej konieczności, badanie stanu zdrowia psychicznego oskarżonego może być połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Wniosek...

List gończy w świetle prawa karnego

List gończy wydawany jest przez prokuratora lub sąd. Jest środkiem przymusu, który ma na celu ujęcie osoby oskarżonej lub skazanej ukrywającej się przed organami wymiaru sprawiedliwości. Poszukiwanie listem gończym może być jedynie ograniczone do ustalenia miejsca pobytu osoby oskarżonej, podejrzanej, ale głównie zarządza się zatrzymanie i...

Co to są podstawowe zasady postępowania karnego?

Podstawowe zasady postępowania karnego jako dyrektywy o ważności społecznej dotyczą najważniejszych kwestii z zakresu procesu karnego. To one wyznaczają kierunek postępowania i zachowanie uczestników procesu. Tylko postulaty i wytyczne są bowiem w stanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie każdego procesu karnego. Zasada prawdy materialnej Organy...