DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2017/10/mentor-2443788_960_720-2.jpg

Pełnomocnik w postępowaniu karnym

Pełnomocnik w postępowaniu karnym Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:02:24

Przepisy prawa przewidują, że pełnomocnik w postępowaniu karnym oraz w sprawach o wykroczenia to adwokat lub radca prawny. W charakterze pełnomocnika obok tych osób mogą występować także osoby najbliższe dla pokrzywdzonych. W tym wypadku pełnomocnik lub obrońca musi być jednak osobą godną zaufania i kierować się interesem reprezentowanego.

Osoba najbliższa pełnomocnikiem w postępowaniu karnym

Początkowo wprowadzone zmiany dotyczące możliwości występowania osób najbliższych dla pokrzywdzonego w roli pełnomocnika budziły spore kontrowersje. Stały się jednak korzystne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Są to bowiem zwykle osoby, które nie dysponują odpowiednimi funduszami i nie stać ich na opłacenie adwokata lub radcy. Wprowadzenie pełnomocnika do grona najbliższych to ponadto gwarancja większego komfortu psychicznego dla osoby pokrzywdzonej.

Na gruncie prawa osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Osoba najbliższa jako pełnomocnik w postępowaniu karnym a trudności

Zasadniczą trudnością powyższego rozwiązania jest fakt, że osoba najbliższa dla pokrzywdzonego to również uczestnik procesu, któremu przysługują określone prawa. Trudności mogą pojawić się na płaszczyźnie działania jako pełnomocnik oraz jednocześnie w charakterze świadka. Poza tym osoba najbliższa zwykle nie jest prawnikiem, czyli nie zapewnia pokrzywdzonemu właściwej ochrony prawnej. Z tego powodu ustawa przewiduje ustanowienie w danej sprawie 3 osób będących pełnomocnikami, z których wyłącznie jedna jest osobą najbliższą.

 

Wszystkie

Podobne artykuły

Co to są podstawowe zasady postępowania karnego?

Podstawowe zasady postępowania karnego jako dyrektywy o ważności społecznej dotyczą najważniejszych kwestii z zakresu procesu karnego. To one wyznaczają kierunek postępowania i zachowanie uczestników procesu. Tylko postulaty i wytyczne są bowiem w stanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie każdego procesu karnego. Zasada prawdy materialnej Organy...

Umorzenie postępowania na wniosek pokrzywdzonego

Z dniem 1 lipca 2015 roku do Kodeksu postępowania karnego weszły zmiany. Jedną z nich stanowi możliwość umorzenia postępowania na wniosek pokrzywdzonego. Sprawca może skorzystać z niej jednak tylko przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji. Warunki jakie musi spełnić sprawca Sprawca nie może być osobą wcześniej karaną za...

Nieobecność świadka w sądzie a zwolnienie lekarskie

W razie niemożności stawienia się w sądzie na sprawie cywilnej lub karnej wymagane jest usprawiedliwienie na piśmie. Nieobecność świadka w sądzie musi zostać wiarygodnie uzasadniona. W przeciwnym razie za niestawiennictwo może zostać nałożona wysoka grzywna, a w szczególnych przypadkach dojść do zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do...

Jakie są prawa podejrzanego?

Podejrzany jest najważniejszą osobą w ramach postępowania karnego, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Obowiązki i prawa podejrzanego uregulowane zostały w przepisach prawa. Podejrzany staje się oskarżonym dopiero po skierowaniu...