DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/11/index-315754__340.jpg

Fałszywe oskarżenie

Fałszywe oskarżenie Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2018-11-14 20:13:19

Fałszywe oskarżenie jest przestępstwem. Za takie uważa się niezgodność podanych faktów. Za nieprawdziwe oskarżenie uważa się również postawienie zarzutu popełnienia czynu zabronionego cięższego, niż osoba popełniła w rzeczywistości.

Odpowiedzialność sprawcy przestępstwa składania fałszywych oskarżeń

Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Na czym polega fałszywe oskarżenie?

Nieprawdziwe oskarżenie stanowi podjęcie konkretnego działania, którego celem jest spowodowanie ścigania lub oskarżenia zarówno w sprawie o przestępstwo, jak i przestępstwo skarbowe, wykroczenie czy przewinienie dyscyplinarne. Oskarżyć można ustnie, pisemnie lub poprzez telefoniczne zgłoszenie. Mówiąc o fałszywym oskarżeniu, należy pamiętać, że popełniane jest przed organami ścigania lub orzekania jak na przykład Policją, Sądem czy Prokuraturą. Zamiarem oskarżyciela jest to, aby osoba oskarżona w ten sposób została ukarana. Przestępstwo fałszywego oskarżenia dokonane jest, gdy dane zgłoszenie dojdzie do organu.

Fałszywe oskarżenie, a sprawa w sądzie

Sąd zawsze dąży do poznania prawdy, o czym mówi zasada dążenia do prawdy rzeczywistej. Dopóki osobie występującej w sądzie w charakterze oskarżonego nie udowodni się winy i nie zapadnie prawomocny wyrok sądu, przysługuje jej domniemanie niewinności. Na sprawie oskarżyciel będzie musiał przedstawić dowody winy, a osoba oskarżona udowodnić swoją niewinność.

Uprawnienia osoby pokrzywdzonej

Osobą pokrzywdzoną może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, której dobro zostało naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Skierowanie fałszywego oskarżenia jest przestępstwem, dlatego osobie oskarżonej w ten sposób przysługują uprawnienia takie same jak w przypadku osoby pokrzywdzonej.

Wszystkie

Podobne artykuły

Ściganie z oskarżenia publicznego a ściganie z oskarżenia prywatnego – różnice

Polski system prawno-karny wyróżnia dwa tryby ścigania przestępstw: ściganie z oskarżenia publicznego (publicznoskargowy) – ściganiem zajmuje się państwo, a oskarżycielem jest np. prokurator. Wyróżnia się tu przestępstwa ścigane z urzędu i na wniosek pokrzywdzonego. ściganie z oskarżenia prywatnego (prywatnoskargowy) – gdzie akt oskarżenia...