DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/02/alone-62253_960_720-2.jpg

Obserwacja psychiatryczna w postępowaniu karnym

Obserwacja psychiatryczna w postępowaniu karnym Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2016-02-23 10:00:34

Instytucja obserwacji psychiatrycznej uregulowana jest artykułem 203 k.p.k W razie zgłoszenia przez biegłych takiej konieczności, badanie stanu zdrowia psychicznego oskarżonego może być połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Wniosek biegłych jest niezbędny, by procedura została uruchomiona.

Kiedy nie stosuje się obserwacji psychiatrycznej?

Tytułowego środka nie stosuje się, jeśli z okoliczności sprawy wynika, iż sąd wyda orzeczenie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem lub karę o łagodniejszym charakterze, chyba że oskarżony wnosi o obserwację.

Kto orzeka o potrzebie obserwacji psychiatrycznej?

O potrzebie obserwacji w zakładzie leczniczym orzeka sąd. Określa miejsce i czas trwania obserwacji. W postępowaniu przygotowawczym sąd orzeka na wniosek prokuratora.

Jak długo trwa obserwacja psychiatryczna?

Obserwacja w zakładzie leczniczym nie powinna trwać dłużej niż 4 tygodnie. Na wniosek zakładu sąd może przedłużyć ten termin na czas określony, niezbędny do zakończenia obserwacji. Łączny czas trwania obserwacji w danej sprawie nie może przekroczyć 8 tygodni. O zakończeniu obserwacji biegli niezwłocznie zawiadamiają sąd.

Na powyższe postanowienia przysługuje zażalenie. Obserwacja psychiatryczna jest bowiem środkiem przymusu, który poważnie ogranicza wolność oskarżonego.

Wszystkie

Podobne artykuły

List gończy w świetle prawa karnego

List gończy wydawany jest przez prokuratora lub sąd. Jest środkiem przymusu, który ma na celu ujęcie osoby oskarżonej lub skazanej ukrywającej się przed organami wymiaru sprawiedliwości. Poszukiwanie listem gończym może być jedynie ograniczone do ustalenia miejsca pobytu osoby oskarżonej, podejrzanej, ale głównie zarządza się zatrzymanie i...

Co to są podstawowe zasady postępowania karnego?

Podstawowe zasady postępowania karnego jako dyrektywy o ważności społecznej dotyczą najważniejszych kwestii z zakresu procesu karnego. To one wyznaczają kierunek postępowania i zachowanie uczestników procesu. Tylko postulaty i wytyczne są bowiem w stanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie każdego procesu karnego. Zasada prawdy materialnej Organy...

Obserwacja psychiatryczna w postępowaniu karnym

Obserwacja psychiatryczna w postępowaniu karnym jest instytucją uregulowaną w artykule 203 k.p.k. Określona została tutaj podstawa przeprowadzenia badań psychiatrycznych wraz z obserwacją w zakładzie leczniczym, jeśli zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo.Przepis art. 259 § 2 (przesłanki odstąpienia...