DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/office-594132_960_720-2.jpg

Roszczenie o zachowek

Roszczenie o zachowek Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2015-11-09 01:03:55

Zachowek jest instytucją spadkową, dzięki której interesy najbliższych spadkodawcy (dziedziczących na podstawie ustawy), tj. dzieci, wnuków, prawnuków, małżonków i rodziców zostają zabezpieczone z mocy prawa. Zachowek jest roszczeniem pieniężnym regulującym sprawy majątkowe po spadkodawcy. Gdy w zapisie testamentu spadkodawca pominął lub niesprawiedliwie rozporządził majątkiem w świetle prawa względem wyżej wymienionych osób należących do najbliższych według kodeksu cywilnego, mogą one wystąpić z roszczeniem o zachowek przeciwko spadkobiercom.

Przedawnienie dla roszczeń o zachowek

Aby roszczenie o zachowek nie było uznane za przedawnione, pozew do sądu należy złożyć nie później niż 5 lat od ogłoszenia testamentu. Przy tej okazji warto przedstawić różnicę pomiędzy ogłoszeniem testamentu a jego otwarciem. Datą otwarcia testamentu jest data śmierci spadkodawcy, natomiast ogłoszenie ma miejsce w postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku.

Pozew o zachowek

Pozew o zachowek jest pismem procesowym, musi więc zostać sporządzony wedle zasad określonych w kodeksie prawa cywilnego. Powinien więc zawierać:

  • datę pozwu
  • sąd, jego wydział i adres, gdzie kierowane jest powództwo
  • imię, nazwisko, adres powoda i pozwanego
  • pesel lub NIP powoda
  • wysokość dochodzonego zachowku
  • żądanie zapłaty zachowku przez pozwanego w określonej kwocie
  • uzasadnienie żądania
  • dowody, którymi są: postanowienie o nabyciu spadku, poświadczenie dziedziczenia itp.
  • podpis powoda

Opłata sądowa w sprawach o zachowek wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, czyli dochodzonej kwoty. Opłatę trzeba opłacić w kasie sądu, a dowód wpłaty dołączyć do pozwu. Jeśli w skład majątku wchodzą ruchomości i nieruchomości potrzebna będzie wycena ich wartości przez biegłego, co wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami.

Istnieje możliwość domagania się przez powoda zasądzenia na swoją rzecz kosztów procesu sądowego od pozwanego. Ta sama kwestia może dotyczyć wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego reprezentującego powoda.

W przypadku sprawy o zachowek można również wnosić o zwolnienie z kosztów sądowych.

Wszystkie

Podobne artykuły

Wezwanie do zapłaty zachowku

Zachowek jest uprawnieniem mającym na celu ochronę spadkobierców ustawowych. Może należeć się zarówno, gdy jest testament, jak i wtedy, gdy następuje dziedziczenie ustawowe. Pokrzywdzeni spadkobiercy, których spadkodawca pozbawił należnych praw do spadku, mają prawo do zachowku. Uprawnienie posiada najbliższa rodzina spadkodawcy, która została...

Podatek od zachowku

Zachowek jest to część spadku należna osobom najbliższym zmarłego niezależnie od tego, kto został przez niego powołany do spadku w testamencie. Ustanowienie prawa do zachowku opiera się na założeniu, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swoim najbliższym. Sprawdź, w jakiej sytuacji masz...

Ugoda o zachowek

Zachowek to uprawnienie, które przysługuje osobom bliskim spadkodawcy, jeśli postąpił on w sposób krzywdzący wobec nich w zakresie dziedziczenia majątku spadkowego. Do osób tych należą dzieci, wnuki, małżonek oraz rodzice. Pokrzywdzenie może dotyczyć pominięcia spadkobierców w testamencie lub rozdania w drodze umów darowizny majątek, pomijając...

Wysokość zachowku

W razie śmierci męża, ojca, matki lub innego członka rodziny spadkobiercy dziedziczą majątek na podstawie ustawy bądź testamentu. Jeśli spadkodawca pozostawia po sobie testament, jednakże wydziedzicza, pomija lub uszczupla należny majątek względem osób, które dziedziczyłyby na podstawie ustawy, wówczas mają one prawo do żądania od innych spadkobierców...