DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/05/kodeks-lancuch-sedziowski-2.jpg

Wyrok w zawieszeniu a dozór kuratora

Wyrok w zawieszeniu a dozór kuratora Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:55:30

Czym jest wyrok w zawieszeniu?

W polskim prawie istnieje możliwość warunkowego zawieszenia kary i poddania sprawcy próbie. Procedura ta wygląda następująco. Sprawca zostaje skazany na określoną karę, przy czym zawiesza mu się wykonanie wyroku na pewien czas i poddaje próbie. Okres próby to czas, w którym musi on wykazać, że umie wywiązać się z nałożonych na niego obowiązków i przestrzegać porządku prawnego. W kwestii obowiązków kodeks karny wyszczególnia ich bardzo wiele. Pomocne przy ich wykonywaniu staje się orzeczenie dozoru kuratora.

O okresie próby

Okres próby uzależniony jest od osoby sprawcy, rodzaju orzeczonej kary, dotychczasowo postępowania sprawcy oraz wielu innych okoliczności. W wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wynosi on od 2 do 5 lat, w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności okres próby wynosi od roku do 3 lat, w wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub wielokrotnego recydywisty od 3 do 5 lat.

Dozór kuratora

Wobec sprawcy, któremu sąd zawiesił karę można orzec dozór kuratora. Dozór nad sprawcą, który poddany zostaje próbie powierza się głównie kuratorom sądowym. Taki dozór w swoim założeniu ma zapobiegać przed ponownym popełnieniem przestępstwa przez skazanego, zapobiegać demoralizacji oraz stanowić dla niego pomoc. Jest też narzędziem w rękach sądu, które służy do kontrolowania, jak przebiega okres próby.

Dozór jest stosowany najczęściej wobec:

  • młodocianych sprawców przestępstwa umyślnego
  • wielokrotnych recydywistów
  • przestępców zawodowych działających w zorganizowanej grupie
  • sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych

Skazany, który został oddany pod dozór w okresie próby zobowiązany jest do:

  • stawiania się na wezwania sądu lub kuratora sądowego
  • udzielania wyjaśnień co do przebiegu dozoru
  • informowania kuratora o zmianie miejsca zatrudnienia, zamieszkania i pobytu
  • umożliwianie wejścia do mieszkania.
Wszystkie

Podobne artykuły

Co warto wiedzieć o apelacji?

Rozpatrując kwestię apelacji należy mówić o apelacji karnej i apelacji cywilnej. Konstytucyjną zasadą obu apelacji jest dwuinstancyjność postępowania. Zatem jeśli oskarżony (pozwany) nie zgadza się z wyrokiem czy też postanowieniem może odwołać się od orzeczenia sądowego wydanego przez sąd pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Do...

Jak wygląda procedura wydawania wyroku?

Procedura wydawania wyroku składa się z kilku etapów. Wyrok w sprawie karnej jest spisany i ogłaszany publicznie oraz uzasadniany po odbyciu narady sędziowskiej, którą poprzedza zarządzenie przewodniczącego składu sędziowskiego o zamknięciu przewodu sądowego i głosy stron. W przypadku, gdy sprawa toczyła się sprawa toczyła się z wyłączeniem...

Uprawnienia kuratora sądowego

Kuratorzy realizują różnorodne zadania. Część z nich ma charakter wychowawczo-resocjalizacyjny, cześć zaś kontrolny czy diagnostyczny. W każdym przypadku ich praca związana jest jednak z wykonywaniem orzeczeń sądu. Jakie są uprawnienia i obowiązki kuratora sądowego? Praca kuratorów sądowych jest uregulowana w ustawie z dnia 27 lipca 2001...