DE / EN

Artykuły

Jak wygląda procedura wydawania wyroku?

Jak wygląda procedura wydawania wyroku? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:56:20

Procedura wydawania wyroku składa się z kilku etapów.

Wyrok w sprawie karnej jest spisany i ogłaszany publicznie oraz uzasadniany po odbyciu narady sędziowskiej, którą poprzedza zarządzenie przewodniczącego składu sędziowskiego o zamknięciu przewodu sądowego i głosy stron. W przypadku, gdy sprawa toczyła się sprawa toczyła się z wyłączeniem jawności, ustne ogłoszenie wyroku może nastąpić tylko w stosunku do stron.

Pierwszą z procedur składających się na proces wydania wyroku jest zarządzenie przewodniczącego rozprawy o zamknięciu przewodu sądowego. Jest to możliwe w przypadku, gdy strony nie zgłaszają wniosków dowodowych, a sąd uzna sprawę za w dostateczny sposób wyjaśnioną. Miejmy jednak świadomość, że do momentu ogłoszenia wyroku sądowego przewód sądowy może być wznowiony i mogą być prowadzone dalsze czynności procesowe (w tym również dowodowe).

Jeśli jednak przewód zostanie zamknięty, następują głosy stron, czyli mowy końcowe oskarżycieli, powoda cywilnego, ewentualnie przedstawiciela społecznego oraz obrońcy i oskarżonego. Później odbywa się narada sądu oraz pisemne sporządzenie wyroku, podczas ogłoszenia którego zebrane na sali sądowej osoby wstają. Gdy wyrok zostanie ogłoszony, można usiąść, a sąd dokonuje wówczas ustnego uzasadnienia wyroku. Można złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie go do 7 dni od ogłoszenia wyroku. Apelację można wnieść w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku.

Pamiętajmy, że w trudnych sprawach sąd może odroczyć wykonanie wyroku nawet o 7 dni. Musi jednak podać czas i miejsce ogłoszenia wyroku.

Źródło: wieszjak.pl

Wszystkie

Podobne artykuły

Wyrok w zawieszeniu a dozór kuratora

Czym jest wyrok w zawieszeniu? W polskim prawie istnieje możliwość warunkowego zawieszenia kary i poddania sprawcy próbie. Procedura ta wygląda następująco. Sprawca zostaje skazany na określoną karę, przy czym zawiesza mu się wykonanie wyroku na pewien czas i poddaje próbie. Okres próby to czas, w którym musi on wykazać, że umie wywiązać...

Nadzwyczajne złagodzenie kary w procesie karnym

Instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary została przewidziana w Kodeksie karnym, zaś jej zastosowanie polega na wymierzeniu przez sąd kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju. Kto i kiedy może skorzystać z tej możliwości? Nadzwyczajne złagodzenie kary nie jest możliwe w każdej sytuacji. Z punktu...

Co warto wiedzieć o apelacji?

Rozpatrując kwestię apelacji należy mówić o apelacji karnej i apelacji cywilnej. Konstytucyjną zasadą obu apelacji jest dwuinstancyjność postępowania. Zatem jeśli oskarżony (pozwany) nie zgadza się z wyrokiem czy też postanowieniem może odwołać się od orzeczenia sądowego wydanego przez sąd pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Do...