DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/11/kasyno.png

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:36:23

Rozdzielność majątkowa małżeńska to jeden z możliwych ustrojów majątkowych panujący między małżonkami. Polega na tym, że małżonkowie nie posiadają majątku wspólnego, który jest charakterystyczny dla wspólnoty małżeńskiej. Rozdzielność majątkowa powstaje na podstawie umowy majątkowej małżeńskiej, która musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa może zostać zawarta zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w trakcie jego trwania. Czy możliwa jest rozdzielność majątkowa z datą wsteczną?

Intercyza z datą wsteczną – czy to możliwe?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej powoduje sytuację, w której każdy z małżonków ma swój osobisty budżet. W przypadku tego ustroju majątkowego małżonkowie nie dzielą się wynagrodzeniem za pracę, nie muszą informować się o dochodach i zobowiązaniach.

Rozdzielność majątkowa powstaje w drodze umowy przed notariuszem wyłącznie wtedy, gdy obie strony zgadzają się na nią. W przypadku braku zgody sprawę rozstrzyga Sąd. Małżonek żądający rozdzielności majątkowej musi złożyć pozew o ustanowienie tzw. przymusowej rozdzielności majątkowej przez Sąd. Sąd przychyla się do jej orzeczenia tylko w sytuacji, gdy żądanie uzasadniają „ważne powody”.

Datą ustanowienia rozdzielności majątkowej jest zwykle data wniesienia powództwa o rozdzielność majątkową. Tylko w wyjątkowych wypadkach Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną. Sąd w szczególności bierze pod uwagę fakt, czy małżonkowie żyli w rozłączeniu. Należy pamiętać, że po prawomocnym orzeczeniu rozwodu lub separacji niemożliwe jest wytoczenie powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną a „ważne powody”

Powodem, którym Sąd kieruje się, wydając orzeczenie o ustanowieniu rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, jest jedynie faktyczna separacja, która uniemożliwia zarządzanie majątkiem wspólnym z powodu oddzielnego zamieszkiwania małżonków. Separacja faktyczna dotycząca życia w rozłączeniu jest dla Sądu jasnym powodem żądań, jednak wystąpienie takiej przesłanki musi zostać dokładnie wykazane przed Sądem.

Oto powody determinujące orzeczenie o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jednak niedotyczące orzeczenia z datą wsteczną. Mowa tu o trwonieniu majątku wspólnego przez jednego z małżonków, przywłaszczania majątku wspólnego czy też jego niszczenia. Sąd przychyli się do orzeczenia rozdzielności majątkowej, gdy małżonek jest uzależniony od alkoholu, narkotyków czy hazardu; zaciąga zobowiązania bez zgody lub wiedzy drugiego małżonka bądź opuszcza rodzinę i nie wykazuje zainteresowania losem drugiego małżonka, a nawet pozostawionym majątkiem.

Wszystkie

Podobne artykuły

Najważniejsze kwestie przy podziale majątku

Skutkiem zawarcia małżeństwa jest nawiązanie stosunków nie tylko o charakterze osobistym, ale też majątkowym. Najważniejszą zasadą określoną w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest to, że udziały w majątku wspólnym pozostają równe. Wspólność majątkowa, która powstaje wraz z zawarciem małżeństwa, ustaje na skutek rozwodu lub śmierci...

Długi a zaspokajanie zwykłych potrzeb rodziny

Nawet rozdzielność majątkowa w małżeństwie lub po jego ustaniu nie chroni nas przed odpowiedzialnością za długi, które zostały zaciągnięte po to, by zaspokoić zwykłe potrzeby rodziny.  Od 2005 roku według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek nie odpowiada za zaciągnięte bez zgody drugiego zobowiązania finansowe, np. pożyczki czy kredyty....

Małżeńskie ustroje majątkowe: umowne, ustawowe i rozdzielność majątkowa

Moment zawarcia małżeństwa jest przełomowy m.in. ze względu na skutki, jakie małżeństwo wywiera w sferze majątkowej małżonków. Co do zasady, powstaje wówczas wspólność majątkowa małżeństwa. Ale małżonkowie mogą też samodzielnie zdecydować, w jaki sposób będzie wyglądać ich sfera majątkowa. Ustawowy ustrój majątkowy O ustawowym ustroju majątkowym...

Wspólny i osobisty. O majątkach małżonków

Od momentu zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólnota małżeńska. Obejmuje ona cały ich dorobek, czyli wynagrodzenie, nieruchomości czy ruchomości. Poza majątkiem wspólnym, każdy z małżonków może posiadać również majątek osobisty. W dzisiejszych czasach dużo mówi się o uprawnieniach małżonków, zaś coraz częściej używanym...