DE / EN

Artykuły

Długi a zaspokajanie zwykłych potrzeb rodziny

Długi a zaspokajanie zwykłych potrzeb rodziny Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:56:20

Nawet rozdzielność majątkowa w małżeństwie lub po jego ustaniu nie chroni nas przed odpowiedzialnością za długi, które zostały zaciągnięte po to, by zaspokoić zwykłe potrzeby rodziny. 

Od 2005 roku według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek nie odpowiada za zaciągnięte bez zgody drugiego zobowiązania finansowe, np. pożyczki czy kredyty. Dotyczy to jednak tylko długów, które powstały po 20 stycznia 2005 roku, za wcześniejsze długi odpowiadają bowiem wspólnie.

Liberalizacja prawa nie dotyczy jednak przypadku, kiedy dług został zaciągnięty przez jednego z małżonków w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny. Mówi o tym art. 30 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W takim przypadku obie strony za nieuregulowane zobowiązania odpowiadają nie tylko majątkiem wspólnym, ale również osobistym.

Z czego to wynika? Dbanie o dobro rodziny i zaspokajanie jej potrzeb to jeden z obowiązków nałożony na małżonków. Obie strony powinny go wypełniać zgodnie ze swoimi możliwościami zarobkowymi i majątkowymi. Długi zaciągnięte na ten cel dotyczą ich obojga. O jakiego typu opłaty i zaciągnięte w celu ich pokrycia długi chodzi? To najczęściej zwykłe, codzienne sprawy jak czynsz i rachunki za mieszkanie czy zakupy robione „na kreskę“.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Wszystkie

Podobne artykuły

Separacja faktyczna

Separacja faktyczna nie pociąga za sobą skutków prawnych. Nie jest orzekana przez Sąd. Mowa tu o sytuacji rozdzielenia małżonków i zaniku więzi małżeńskich, jednak bez stwierdzenia orzeczeniem Sądu. Podczas separacji faktycznej małżonkowie zwykle mieszkają osobno, pozostając małżeństwem z wszystkimi jego konsekwencjami. Separacja prawna Separacja...

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Rozdzielność majątkowa małżeńska to jeden z możliwych ustrojów majątkowych panujący między małżonkami. Polega na tym, że małżonkowie nie posiadają majątku wspólnego, który jest charakterystyczny dla wspólnoty małżeńskiej. Rozdzielność majątkowa powstaje na podstawie umowy majątkowej małżeńskiej, która musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego....

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie po małżonku

Rozdzielność majątkowa wprowadzona w małżeństwie jest sposobem na uregulowanie kwestii majątkowych wyłącznie na czas jego trwania. Ustrój ten nie ma wpływu na dziedziczenie. Małżonek dziedziczy na tych samych zasadach i w takim samym udziale, jak gdyby pomiędzy małżonkami istniała wspólność małżeńska. Rozdzielność majątkowa – jak wygląda...

Najważniejsze kwestie przy podziale majątku

Skutkiem zawarcia małżeństwa jest nawiązanie stosunków nie tylko o charakterze osobistym, ale też majątkowym. Najważniejszą zasadą określoną w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest to, że udziały w majątku wspólnym pozostają równe. Wspólność majątkowa, która powstaje wraz z zawarciem małżeństwa, ustaje na skutek rozwodu lub śmierci...