DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/03/beard-2642609__340.jpg

Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:40:44

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku Sąd ustala wszystkie osoby dziedziczące po zmarłym spadkodawcy. Sąd wykorzystuje w tym celu dwa główne narzędzia, którymi są możliwość odebrania zapewnienia spadkowego lub wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie.

Czym jest zapewnienie spadkowe?

Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie może nastąpić, dopiero gdy zapewnienie spadkowe nie zostanie złożone lub jeśli zapewnienie bądź inne dowody nie zostaną uznane przez Sąd jako wystarczające. Zapewnienie spadkowe odbierane jest od spadkobiercy na rozprawie sądowej, przy czym spadkobierca odpowiada na pytania Sądu dotyczące spadkodawcy pod przysięgą. Za składanie fałszywych zeznań może zostać ukarany karą do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd nie wymaga odbierania zapewnienia od wszystkich spadkobierców.

Jakie pytania zadaje Sąd spadkobiercy składającemu zapewnienie spadkowe? Sąd pyta o stopień pokrewieństwa ze spadkodawcą, ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy i o to, kiedy zmarł. Dodatkowo Sąd pyta także o dzieci i związek małżeński spadkodawcy. Następnie zadaje pytanie, czy spadkodawca zostawił testament.

Jak już zostało wspomniane, zeznanie spadkowe musi zostać złożone przed Sądem. Jedynie w przypadku osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych zapewnienie spadkowe może złożyć przedstawiciel ustawowy, czyli rodzic lub opiekun.

Jeśli na rozprawę w celu złożenia zapewnienia spadkowego nie stawi się żaden ze spadkobierców, wówczas Sąd skorzysta z drugiego narzędzia, żeby ustalić wszystkie osoby dziedziczące po zmarłym spadkodawcy.

Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie

Jeżeli w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku Sądowi nie uda się odebrać zapewnienia spadkowego, wówczas wzywa spadkobierców przez ogłoszenie. Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie ma miejsce również wtedy, gdy przesłuchiwani spadkobiercy potwierdzą istnienie pozostałych spadkobierców, ale nie będą umieli wskazać ich danych osobowych i miejsca zamieszkania.

Ogłoszenie o prowadzeniu sprawy spadkowej po zmarłym umieszcza się w poczytnym piśmie na całym obszarze państwa. Ogłoszenie musi zawierać imię, nazwisko, zawód oraz ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy, datę jego śmierci i pozostały po nim majątek. Ponadto wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie musi obejmować także informację, aby spadkobiercy w ciągu 3 miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili się w celu udowodnienia nabycia spadku. Po upływie tego czasu Sąd wyznacza rozprawę, na którą wzywa osoby, które zgłosiły żądanie. Jeśli w ciągu 3 miesięcy nikt nie zgłosi nabycia spadku lub nie udowodni go na rozprawie, Sąd wydaje postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa jest w stanie ustalić.

 

 

Wszystkie

Podobne artykuły

Podatek od spadków i darowizn 2016

Od 1 stycznia bieżącego roku obowiązują nowe zasady opodatkowania spadków i darowizn. Głównym powodem zmian jest potrzeba uszczelnienia systemu podatkowego oraz uniemożliwienie uchylania się od płacenia podatków. Najważniejsze zmiany podatkowe W tym roku współwłaściciele nabywający wspólną własność muszą podatek zapłacić. Zmiany szczególnie...

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Sytuacja, w której ludzie stają w obliczu dziedziczenia po sobie, jest powszechnie znana. Problem pojawia się, gdy o życiu spadkodawcy wiemy niewiele. Niejednokrotnie trudnością okazuje się zweryfikowanie, czy w skład spadku wchodzą długi. Czy w takim przypadku przyjmować spadek. Jak wygląda odpowiedzialność za długi spadkowe? Czym są długi...

Wysokość zachowku

W razie śmierci męża, ojca, matki lub innego członka rodziny spadkobiercy dziedziczą majątek na podstawie ustawy bądź testamentu. Jeśli spadkodawca pozostawia po sobie testament, jednakże wydziedzicza, pomija lub uszczupla należny majątek względem osób, które dziedziczyłyby na podstawie ustawy, wówczas mają one prawo do żądania od innych spadkobierców...

Co to jest zabezpieczenie spadku?

Zabezpieczenie spadku przeprowadza się w wypadku, gdy istnieje obawa o niekorzystne rozporządzenie majątkiem lub prawami po zmarłym przez niepowołane osoby. Głównymi przesłankami do zabezpieczenia spadku ujętymi w przepisach jest ryzyko naruszenia rzeczy i praw poprzez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie lub wyżej wymienione nieusprawiedliwione...