DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/03/beard-2642609__340.jpg

Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:40:44

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku Sąd ustala wszystkie osoby dziedziczące po zmarłym spadkodawcy. Sąd wykorzystuje w tym celu dwa główne narzędzia, którymi są możliwość odebrania zapewnienia spadkowego lub wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie.

Czym jest zapewnienie spadkowe?

Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie może nastąpić, dopiero gdy zapewnienie spadkowe nie zostanie złożone lub jeśli zapewnienie bądź inne dowody nie zostaną uznane przez Sąd jako wystarczające. Zapewnienie spadkowe odbierane jest od spadkobiercy na rozprawie sądowej, przy czym spadkobierca odpowiada na pytania Sądu dotyczące spadkodawcy pod przysięgą. Za składanie fałszywych zeznań może zostać ukarany karą do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd nie wymaga odbierania zapewnienia od wszystkich spadkobierców.

Jakie pytania zadaje Sąd spadkobiercy składającemu zapewnienie spadkowe? Sąd pyta o stopień pokrewieństwa ze spadkodawcą, ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy i o to, kiedy zmarł. Dodatkowo Sąd pyta także o dzieci i związek małżeński spadkodawcy. Następnie zadaje pytanie, czy spadkodawca zostawił testament.

Jak już zostało wspomniane, zeznanie spadkowe musi zostać złożone przed Sądem. Jedynie w przypadku osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych zapewnienie spadkowe może złożyć przedstawiciel ustawowy, czyli rodzic lub opiekun.

Jeśli na rozprawę w celu złożenia zapewnienia spadkowego nie stawi się żaden ze spadkobierców, wówczas Sąd skorzysta z drugiego narzędzia, żeby ustalić wszystkie osoby dziedziczące po zmarłym spadkodawcy.

Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie

Jeżeli w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku Sądowi nie uda się odebrać zapewnienia spadkowego, wówczas wzywa spadkobierców przez ogłoszenie. Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie ma miejsce również wtedy, gdy przesłuchiwani spadkobiercy potwierdzą istnienie pozostałych spadkobierców, ale nie będą umieli wskazać ich danych osobowych i miejsca zamieszkania.

Ogłoszenie o prowadzeniu sprawy spadkowej po zmarłym umieszcza się w poczytnym piśmie na całym obszarze państwa. Ogłoszenie musi zawierać imię, nazwisko, zawód oraz ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy, datę jego śmierci i pozostały po nim majątek. Ponadto wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie musi obejmować także informację, aby spadkobiercy w ciągu 3 miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili się w celu udowodnienia nabycia spadku. Po upływie tego czasu Sąd wyznacza rozprawę, na którą wzywa osoby, które zgłosiły żądanie. Jeśli w ciągu 3 miesięcy nikt nie zgłosi nabycia spadku lub nie udowodni go na rozprawie, Sąd wydaje postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa jest w stanie ustalić.

 

 

Wszystkie

Podobne artykuły

Prawa dalszych krewnych do spadku

Po spadkodawcy, który nie pozostawił testamentu dziedziczą jego bliscy. W zależności od tego, ilu ich jest, mogą powstać różnorodne kombinacje. Czasem do spadku mogą zostać powołani również dalsi bliscy. Kiedy ma miejsce taka sytuacja? Jeżeli spadkodawca nie pozostawił swojej ostatniej woli, czyli testamentu, to określenie i podział spadku...

Spadek po rodzicach zwolniony z podatku

Spadek, który zostawili nam nasi najbliżsi, może być całkowicie wolny od podatku. Warunkiem jest jednak zgłoszenie w odpowiednim terminie faktu jego otrzymania. Według przepisów, spadkobierca płaci podatek od otrzymanego majątku, jeśli jego wartość przekracza kwotę wolną od podatku. Wysokość tej kwoty zależy od stopnia pokrewieństwa i w przypadku...

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie spadku nie jest czynnością skomplikowaną, jeśli chodzi o osoby pełnoletnie. Sprawa jest bardziej skomplikowana, gdy spadek trzeba odrzucić w imieniu małoletniego. Warto pamiętać, że złożenie oświadczenia notarialnego o odrzucenie spadku przez rodzica nie zabezpiecza interesów małoletnich dzieci. Sprawdź, jak wygląda procedura, jeśli...

Czy można odrzucić spadek po terminie?

Tylko wyjątkowe przypadki stanowią sytuację, w której może mieć miejsce odrzucenie spadku po terminie. Od października 2015 roku mamy do czynienia z nowymi zasadami w zakresie prawa spadkowego. Zgodnie z nimi, jeśli spadkobierca po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy, nie złoży oświadczenia, następuje...