DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/03/beard-2642609__340.jpg

Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:40:44

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku Sąd ustala wszystkie osoby dziedziczące po zmarłym spadkodawcy. Sąd wykorzystuje w tym celu dwa główne narzędzia, którymi są możliwość odebrania zapewnienia spadkowego lub wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie.

Czym jest zapewnienie spadkowe?

Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie może nastąpić, dopiero gdy zapewnienie spadkowe nie zostanie złożone lub jeśli zapewnienie bądź inne dowody nie zostaną uznane przez Sąd jako wystarczające. Zapewnienie spadkowe odbierane jest od spadkobiercy na rozprawie sądowej, przy czym spadkobierca odpowiada na pytania Sądu dotyczące spadkodawcy pod przysięgą. Za składanie fałszywych zeznań może zostać ukarany karą do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd nie wymaga odbierania zapewnienia od wszystkich spadkobierców.

Jakie pytania zadaje Sąd spadkobiercy składającemu zapewnienie spadkowe? Sąd pyta o stopień pokrewieństwa ze spadkodawcą, ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy i o to, kiedy zmarł. Dodatkowo Sąd pyta także o dzieci i związek małżeński spadkodawcy. Następnie zadaje pytanie, czy spadkodawca zostawił testament.

Jak już zostało wspomniane, zeznanie spadkowe musi zostać złożone przed Sądem. Jedynie w przypadku osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych zapewnienie spadkowe może złożyć przedstawiciel ustawowy, czyli rodzic lub opiekun.

Jeśli na rozprawę w celu złożenia zapewnienia spadkowego nie stawi się żaden ze spadkobierców, wówczas Sąd skorzysta z drugiego narzędzia, żeby ustalić wszystkie osoby dziedziczące po zmarłym spadkodawcy.

Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie

Jeżeli w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku Sądowi nie uda się odebrać zapewnienia spadkowego, wówczas wzywa spadkobierców przez ogłoszenie. Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie ma miejsce również wtedy, gdy przesłuchiwani spadkobiercy potwierdzą istnienie pozostałych spadkobierców, ale nie będą umieli wskazać ich danych osobowych i miejsca zamieszkania.

Ogłoszenie o prowadzeniu sprawy spadkowej po zmarłym umieszcza się w poczytnym piśmie na całym obszarze państwa. Ogłoszenie musi zawierać imię, nazwisko, zawód oraz ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy, datę jego śmierci i pozostały po nim majątek. Ponadto wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie musi obejmować także informację, aby spadkobiercy w ciągu 3 miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili się w celu udowodnienia nabycia spadku. Po upływie tego czasu Sąd wyznacza rozprawę, na którą wzywa osoby, które zgłosiły żądanie. Jeśli w ciągu 3 miesięcy nikt nie zgłosi nabycia spadku lub nie udowodni go na rozprawie, Sąd wydaje postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa jest w stanie ustalić.

 

 

Wszystkie

Podobne artykuły

Oświadczenie o odrzuceniu spadku, jak napisać?

Nowe przepisy zmieniły zasadę przyjmowania spadku po upływie ustawowego terminu na złożenie oświadczenia. Przyjęty zostaje on w myśl nowych przepisów z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku,...

Co to jest akt poświadczenia dziedziczenia?

Aby zostać pełnoprawnym spadkobiercą należy dopełnić wszystkich wymaganych formalności. Pierwszym sposobem uzyskania potwierdzenia, że zostało się spadkobiercą jest wystąpienie do sądu o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Drugi sposób to sporządzenie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia w kancelarii notarialnej....

Bezdzietne małżeństwo a dziedziczenie

Bezdzietne małżeństwo, aby mogło być pewne, że w razie śmierci jednego z małżonków, drugie z nich dostanie w spadku cały ich dorobek życia, koniecznie muszą spisać testament. W świetle prawa żyjącemu małżonkowi należy się jedynie połowa wartości spadku. Komu reszta? Dziedziczą też rodzice i rodzeństwo Małżeństwo bez dzieci, musi zabezpieczyć...

Na czym polega zachowek?

Przy instytucji spadkowej jaką stanowi zachowek warto się na chwilę zatrzymać. Jest ona bowiem bardzo ważnym zabezpieczeniem finansowym należnym każdemu ustawowemu spadkobiercy. Do osób z rodziny, które ustawowo dziedziczą majątek po zmarłym należą współmałżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice. Jeśli więc w testamencie osoby te zostały pominięte...