DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/11/pen-1743189__340.jpg

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:45:06

Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza jest dokumentem i dowodem na to, że spadkobierca nabył prawa do spadku po spadkodawcy. Spełnia tę samą funkcję, co postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia wskazuje spadkobierców danego spadkodawcy i przysługujące im udziały w spadku. Może być również dokumentem wskazującym osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Kto sporządza notarialny akt poświadczenia dziedziczenia?

Akt poświadczenia dziedziczenia przygotowuje notariusz przy udziale wszystkich osób zainteresowanych. Osobami zainteresowanymi są osoby, które mogą być brane pod uwagę jako ustawowi lub testamentowi spadkobiercy oraz osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Przy czym warto pamiętać, że odrzucenie spadku lub uznanie za niegodnego skutkuje utratą statusu osoby zainteresowanej.

Kiedy możliwe jest poświadczenie dziedziczenia?

Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia tylko wtedy, gdy spadkobiercy są zgodni. Chodzi tu zarówno o krąg spadkobierców, wysokość udziałów, jak i podstawy dziedziczenia. Notariusz nie przygotuje aktu poświadczenia dziedziczenia, jeśli pomiędzy spadkobiercami wystąpi jakikolwiek spór. Koniecznym warunkiem jest również to, że do aktu muszą stanąć wszyscy spadkobiercy. Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia sporządza się w przypadku dziedziczenia ustawowego oraz testamentowego. Wyjątek stanowi testament szczegółowy.

Czym jest protokół dziedziczenia?

Zanim dojdzie do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, notariusz spisuje przy udziale wszystkich zainteresowanych osób protokół dziedziczenia. Jest to dokument zawierający oświadczenia osób, które stawiły się przed notariuszem w celu poświadczenia dziedziczenia. Dopiero na podstawie oświadczeń notariusz może dokonać porządku dziedziczenia i sporządzić akt notarialny. Protokół dziedziczenia spisywany jest pod odpowiedzialnością karną, o czym wszystkie osoby zainteresowane zostają pouczone.

Poświadczenie dziedziczenia – co w treści aktu?

W notarialnym akcie poświadczenia dziedziczenia określony zostaje spadkobierca i spadkobiercy. Akt ten musi zawierać tytuł powołania do spadku oraz wartość udziałów, jakie przysługują spadkobiercom. W poświadczeniu dziedziczenia nie wskazuje się składu majątku spadkodawcy ani składników spadku, które przypadają na rzecz konkretnych spadkobierców. Notariusz po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia dokonuje jego wpisu do Rejestru Spadkowego.

Zalety i wady notarialnego poświadczenia dziedziczenia

Szczególną zaletą notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia jest fakt, że można uzyskać go znacznie szybciej, niż ma to miejsce w przypadku postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Wadą rozwiązania jest to, że aby mogło dojść do spisania poświadczenia dziedziczenia, przed notariuszem muszą stawić się wszystkie osoby zainteresowane z kręgu spadkobierców, a pomiędzy nimi nie może mieć miejsca żaden spór.

Wszystkie

Podobne artykuły

Kiedy małżonek nie dziedziczy?

W pierwszej kolejności do spadku powołane z ustawy są dzieci i małżonek spadkodawcy. Dziedziczą oni w równych częściach. Część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼ całości spadku. Istnieją jednak dwa przypadki, gdy współmałżonek nie będzie dziedziczył. Kiedy małżonek nie dziedziczy – art. 940 k.c. Małżonek jest wyłączony od...

O porządku dziedziczenia bez testamentu

Gdy nie ma testamentu obowiązuje ustawowe dziedziczenie. Jest to kolejność zapisana w kodeksie cywilnym. Jeśli nie ma testamentu jak również zapisu windykacyjnego spadkobiercy otrzymają majątek po zmarłym w całości. Każdy ze spadkobierców ściśle według prawa otrzyma wówczas udział określony ułamkowo. Właścicielem majątku po zmarłym bez testamentu...

Bezdzietne małżeństwo a dziedziczenie

Bezdzietne małżeństwo, aby mogło być pewne, że w razie śmierci jednego z małżonków, drugie z nich dostanie w spadku cały ich dorobek życia, koniecznie muszą spisać testament. W świetle prawa żyjącemu małżonkowi należy się jedynie połowa wartości spadku. Komu reszta? Dziedziczą też rodzice i rodzeństwo Małżeństwo bez dzieci, musi zabezpieczyć...

Kto może dziedziczyć spadek?

Jeżeli spadkobierca nie zostawił testamentu, to mówi się o tak zwanym dziedziczeniu ustawowym. W praktyce możliwości jest tu wiele, wszystko zależy wyłącznie od liczby spadkobierców. Kto jest uprzywilejowany? Gdy mowa o dziedziczeniu ustawowym, spadkobierców można podzielić na trzy grupy. Mowa tu konkretnie o takich osobach, jak: małżonek...