DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/hammer-802298__180-2.jpg

Niegodny dziedziczenia

Niegodny dziedziczenia Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:25:29

Nawet jeśli testament i ustawa wskazują na spadkobiercę, w szczególnych wypadkach może on zostać wyłączony od dziedziczenia. Będziemy mieli wówczas styczność z instytucją prawa spadkowego dokładnie niegodnością dziedziczenia.

Na czym polega niegodność dziedziczenia?

Niegodność dziedziczenia polega na możliwości wyłączenia spadkobiercy od dziedziczenia konstytutywnym orzeczeniem sądu, który wydany zostaje po przeprowadzeniu stosownego postępowania.

Przesłanki niegodności dziedziczenia

Spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia jedynie z powodu własnego zachowania wyczerpującego znamiona stanów faktycznych, tj.:

  • dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, czyli spowodował duży uszczerbek na majątku, poważny uszczerbek na zdrowiu lub śmierć spadkodawcy
  • nakłonił spadkodawcę podstępem lub groźbą do sporządzenia lub odwołania testamentu, albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności
  • umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego

Jak stwierdza się niegodność dziedziczenia?

Uznanie za niegodnego występuje na wniosek osoby, która ma interes przede wszystkim majątkowy. Powództwo można wnieść również wtedy, jeśli uważa się, że spadkobierca zachował się tak, że nie zasługuje na korzyści spadkowe.

Żądanie uznania za niegodnego dziedziczenia może zgłosić zarówno spadkobierca ustawowy jak i testamentowy. Przedstawić trzeba je w terminie roku od dnia, w którym osoba dowiedziała się o przesłankach niegodności, jednak nie później niż 3 lata od otwarcia spadku.

Skutki orzeczenia niegodności dziedziczenia

Niegodny spadkobierca zostaje wyłączony od dziedziczenia tak, jakby nie dożył otwarcia spadku.

Kiedy sąd nie orzeka niegodności dziedziczenia?

Jeżeli spadkodawca przebaczył spadkobiercy, nie może on zostać uznany niegodnym dziedziczenia. Sąd nie orzeka niegodności dziedziczenia, gdy spadkodawca nie miał nigdy żalu do spadkobiercy. Przebaczenie jest skuteczne jeśli nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem, pomimo że spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych.

Wszystkie

Podobne artykuły

Testament ustny – kilka słów o skuteczności

Testament ustny jest jednym ze sposobów dysponowania majątkiem w razie śmierci. Jest to skuteczna forma wyłącznie, gdy spełnione zostaną konkretne warunki powstania takiego testamentu. Aby powstał, potrzebny jest udział kilku osób. Kiedy testament ustny jest skuteczny? W zakresie skuteczności ustnego testamentu wyjątkowo ważne są okoliczności...

Kiedy testament jest nieważny?

W przypadku dziedziczenia testamentowego podstawą jest testament sporządzony przez spadkodawcę. Sporządzenie to musi być wykonane w jednej z form przewidzianych przez przepisy kodeksu cywilnego. Zdarzają się sytuacje, gdy osoba, choć posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, sporządziła testament w sposób wadliwy. Skutkiem takiej czynności...

Jak napisać testament?

Testament można sporządzić nie tylko przed notariuszem. Istnieje możliwość sporządzenia testamentu bez wychodzenia z domu. Aby był on jednak ważnym dokumentem, musi zostać we właściwy sposób oznaczony. Testament sporządzany w ten sposób powinien być zatytułowany ,,Testament” lub ,,Na wypadek śmierci”. Testament odręczny Testament sporządzany...

Odwołanie testamentu

Testament wywołuje skutki dopiero w chwili śmierci osoby, która go sporządziła. Z uwagi na ten fakt, każdy spadkodawca ma prawo odwołać testament aż do momentu swojej śmierci. W jaki sposób można dokonać tego w sposób skuteczny? Spadkodawca, który spisał testament i chce go skutecznie odwołać, może skorzystać z kilku sposobów. Po pierwsze,...