DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/11/guy-2617866__340.jpg

Kto może być niegodny dziedziczenia?

Kto może być niegodny dziedziczenia? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:45:23

W polskim prawie spadkowym istnieje instytucja spadkobiercy niegodnego dziedziczenia. Jej celem jest pozbawienie prawa do dziedziczenia spadkobierców, którzy dopuścili się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy. To niejedyna przesłanka uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, a tym samym utraty przez niego wszelkich praw do spadku.

Niegodny dziedziczenia – jakie okoliczności?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia, jeśli:

  • dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy,
  • podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności,
  • umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jak by nie dożył otwarcia spadku.

Umyślne popełnienie przestępstwa

Mówiąc o instytucji spadkobiercy niegodnego dziedziczenia, mowa jest o dopuszczeniu się spadkobiercy do przestępstwa popełnionego umyślnie. Dodatkowo musi mieć ono charakter ciężki. Warto pamiętać, że sprawca działa umyślnie wtedy, gdy podejmuje cel i zmierza do niego, przewidując konsekwencje swoich działań. Oceny, czy przestępstwo ma charakter ciężki, dokonuje sąd.

Tryb uznania za niegodnego

Niegodność dziedziczenia nie następuje z mocy prawa. Aby spadkobierca został uznany za niegodnego, potrzebny jest wyrok sądowy. Żądanie może zgłosić każda osoba, która ma w tym interes. Bardzo ważne jest zachowanie terminu określonego w przepisach. Jest to jeden rok od dnia, w którym osoba mająca interes dowiedziała się o przyczynie niegodności. Nie może być to jednak okres dłuższy niż 3 lata od otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy).

Przebaczenie a niegodność dziedziczenia

Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.

Wszystkie

Podobne artykuły

Separacja a dziedziczenie

Separacja w ramach dziedziczenia niesie ze sobą podobny skutek co rozwód. Należy pamiętać o tym, że wyłącznie separacja, którą orzeknie sąd, pozwala na to, że małżonek nie dziedziczy z mocy ustawy. Koniecznie jest w tym wypadku odróżnienie tzw. separacji faktycznej od separacji orzeczonej przez sąd. Co to jest separacja faktyczna? Rozpatrując...

Bezdzietne małżeństwo a dziedziczenie

Bezdzietne małżeństwo, aby mogło być pewne, że w razie śmierci jednego z małżonków, drugie z nich dostanie w spadku cały ich dorobek życia, koniecznie muszą spisać testament. W świetle prawa żyjącemu małżonkowi należy się jedynie połowa wartości spadku. Komu reszta? Dziedziczą też rodzice i rodzeństwo Małżeństwo bez dzieci, musi zabezpieczyć...

O porządku dziedziczenia bez testamentu

Gdy nie ma testamentu obowiązuje ustawowe dziedziczenie. Jest to kolejność zapisana w kodeksie cywilnym. Jeśli nie ma testamentu jak również zapisu windykacyjnego spadkobiercy otrzymają majątek po zmarłym w całości. Każdy ze spadkobierców ściśle według prawa otrzyma wówczas udział określony ułamkowo. Właścicielem majątku po zmarłym bez testamentu...

Kto może dziedziczyć spadek?

Jeżeli spadkobierca nie zostawił testamentu, to mówi się o tak zwanym dziedziczeniu ustawowym. W praktyce możliwości jest tu wiele, wszystko zależy wyłącznie od liczby spadkobierców. Kto jest uprzywilejowany? Gdy mowa o dziedziczeniu ustawowym, spadkobierców można podzielić na trzy grupy. Mowa tu konkretnie o takich osobach, jak: małżonek...