DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/11/guy-2617866__340.jpg

Kto może być niegodny dziedziczenia?

Kto może być niegodny dziedziczenia? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:45:23

W polskim prawie spadkowym istnieje instytucja spadkobiercy niegodnego dziedziczenia. Jej celem jest pozbawienie prawa do dziedziczenia spadkobierców, którzy dopuścili się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy. To niejedyna przesłanka uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, a tym samym utraty przez niego wszelkich praw do spadku.

Niegodny dziedziczenia – jakie okoliczności?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia, jeśli:

  • dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy,
  • podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności,
  • umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jak by nie dożył otwarcia spadku.

Umyślne popełnienie przestępstwa

Mówiąc o instytucji spadkobiercy niegodnego dziedziczenia, mowa jest o dopuszczeniu się spadkobiercy do przestępstwa popełnionego umyślnie. Dodatkowo musi mieć ono charakter ciężki. Warto pamiętać, że sprawca działa umyślnie wtedy, gdy podejmuje cel i zmierza do niego, przewidując konsekwencje swoich działań. Oceny, czy przestępstwo ma charakter ciężki, dokonuje sąd.

Tryb uznania za niegodnego

Niegodność dziedziczenia nie następuje z mocy prawa. Aby spadkobierca został uznany za niegodnego, potrzebny jest wyrok sądowy. Żądanie może zgłosić każda osoba, która ma w tym interes. Bardzo ważne jest zachowanie terminu określonego w przepisach. Jest to jeden rok od dnia, w którym osoba mająca interes dowiedziała się o przyczynie niegodności. Nie może być to jednak okres dłuższy niż 3 lata od otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy).

Przebaczenie a niegodność dziedziczenia

Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.

Wszystkie

Podobne artykuły

Zrzeczenie się dziedziczenia - najważniejsze kwestie

Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. W umowie przyszły spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy, zrzekając się jednocześnie przysługujących mu praw z mocy ustawy. Zrzeczenie się dziedziczenia –...

Kto może dziedziczyć spadek?

Jeżeli spadkobierca nie zostawił testamentu, to mówi się o tak zwanym dziedziczeniu ustawowym. W praktyce możliwości jest tu wiele, wszystko zależy wyłącznie od liczby spadkobierców. Kto jest uprzywilejowany? Gdy mowa o dziedziczeniu ustawowym, spadkobierców można podzielić na trzy grupy. Mowa tu konkretnie o takich osobach, jak: małżonek...

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza jest dokumentem i dowodem na to, że spadkobierca nabył prawa do spadku po spadkodawcy. Spełnia tę samą funkcję, co postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia wskazuje spadkobierców danego spadkodawcy i przysługujące im udziały w spadku....

Kiedy testament jest nieważny?

W przypadku dziedziczenia testamentowego podstawą jest testament sporządzony przez spadkodawcę. Sporządzenie to musi być wykonane w jednej z form przewidzianych przez przepisy kodeksu cywilnego. Zdarzają się sytuacje, gdy osoba, choć posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, sporządziła testament w sposób wadliwy. Skutkiem takiej czynności...