DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/01/handcuffs-921290_960_720-2.jpg

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:20:25

1 lipca 2015 roku w kodeksie postępowania karnego nastąpiły zmiany dotyczące dobrowolnego poddania się karze. Obecnie wniosek o dobrowolne poddanie się karze powinien zostać złożony przed doręczeniem oskarżonemu zawiadomienia o terminie rozprawy.

Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu.

Kiedy sąd uwzględnia wniosek o wydanie wyroku skazującego?

  1. Okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości.
  2. Cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości.
  3. Nie sprzeciwia się temu prokurator.
  4. Nie sprzeciwia się temu pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku.

Co jeszcze w sprawie dobrowolnego poddania się karze

Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od naprawienia szkody w całości lub w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nowelizacja usunęła ograniczenie o dopuszczalności skorzystania z możliwości dobrowolnego poddanie się karze jedynie tym oskarżonym, którym zarzucono występek.

Wszystkie

Podobne artykuły

Nieobecność świadka w sądzie a zwolnienie lekarskie

W razie niemożności stawienia się w sądzie na sprawie cywilnej lub karnej wymagane jest usprawiedliwienie na piśmie. Nieobecność świadka w sądzie musi zostać wiarygodnie uzasadniona. W przeciwnym razie za niestawiennictwo może zostać nałożona wysoka grzywna, a w szczególnych przypadkach dojść do zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do...

Pełnomocnik w postępowaniu karnym

Przepisy prawa przewidują, że pełnomocnik w postępowaniu karnym oraz w sprawach o wykroczenia to adwokat lub radca prawny. W charakterze pełnomocnika obok tych osób mogą występować także osoby najbliższe dla pokrzywdzonych. W tym wypadku pełnomocnik lub obrońca musi być jednak osobą godną zaufania i kierować się interesem reprezentowanego....

Umorzenie postępowania na wniosek pokrzywdzonego

Z dniem 1 lipca 2015 roku do Kodeksu postępowania karnego weszły zmiany. Jedną z nich stanowi możliwość umorzenia postępowania na wniosek pokrzywdzonego. Sprawca może skorzystać z niej jednak tylko przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji. Warunki jakie musi spełnić sprawca Sprawca nie może być osobą wcześniej karaną za...

Co to są podstawowe zasady postępowania karnego?

Podstawowe zasady postępowania karnego jako dyrektywy o ważności społecznej dotyczą najważniejszych kwestii z zakresu procesu karnego. To one wyznaczają kierunek postępowania i zachowanie uczestników procesu. Tylko postulaty i wytyczne są bowiem w stanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie każdego procesu karnego. Zasada prawdy materialnej Organy...