DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/05/people-315014_960_720-2.jpg

Kiedy odebrane zostają prawa rodzicielskie?

Kiedy odebrane zostają prawa rodzicielskie? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:11:07

Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej.
Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

Czym jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska są to zarówno prawa, jak i obowiązki rodziców względem dzieci poniżej 18 roku życia.

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra.

Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to
pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.

Zagrożenie dobra dziecka

Sąd podejmuje decyzję o odebraniu praw rodzicielskich, jeżeli dobro dziecko jest zagrożone. Trwałą przeszkodą w wykonywaniu władzy rodzicielskiej może być:

  • nieuleczalna choroba rodzica
  • poważne i widoczne zaniedbywanie obowiązków względem dziecka
  • nadużywanie władzy rodzicielskiej

Przy czym należy pamiętać, że sąd odbiera rodzicowi/rodzicom władzę rodzicielską tylko wtedy, gdy wcześniej zastosowane środki nie przyniosły poprawy w sytuacji dziecka. Jeśli prawa rodzicielskie zostaną odebrane jednemu z rodziców, władza przysługuje drugiemu. W sytuacji odebrania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, dla dziecka ustanawia się opiekę prawną.

Wszystkie

Podobne artykuły

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci, sąd w wyroku orzekającym rozwód rozstrzyga o władzy rodzicielskiej, jak również o kontaktach dziecka z rodzicami. Ustalenie kontaktów z dzieckiem dokonywane jest przez sąd na wniosek rodziców, który może wpłynąć do sądu także po ogłoszeniu wyroku rozwodowego. Sąd rozstrzyga tę kwestię po wysłuchaniu...

Czym jest dobro dziecka w sprawach rozwodowych?

Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Czym jest dobro dziecka, skoro tak naprawdę w żadnej ustawie nie znajdujemy jego definicji? Rodzina...

Sąd może zawiesić władzę rodzicielską

Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. W niektórych przypadkach sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców (lub jednego z nich) władzy rodzicielskiej, orzec o jej zawieszeniu lub ograniczyć ją. Kiedy może dojść do ostatniej sytuacji? O zawieszeniu władzy rodzicielskiej decyduje sąd. Zgodnie z art. 110 Kodeksu rodzinnego...

Alimenty na dziecko – o jaką kwotę należy się ubiegać?

Gdy partner lub była żona nie chcą łożyć na byłe dzieci, pojawia się pytanie o to, w jaki sposób skutecznie dochodzić roszczeń. Ponieważ w pozwie składanym do sądu konieczne jest wskazanie wysokości alimentów, niezbędne jest wcześniejsze określenie potrzeb dziecka. W jaki sposób to zrobić? Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków...