DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/06/entrepreneur-593358_960_720-2.jpg

Jakie alimenty gdy dziecko pracuje?

Jakie alimenty gdy dziecko pracuje? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:10:34

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Należy pamiętać, że osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nie wyłącza rodziców z obowiązku alimentacyjnego.


To samo dotyczy również sytuacji, w której uzyskuje ono środki finansowe z tytułu pracy zawodowej, renty inwalidzkiej czy zasiłku dla bezrobotnych. Dopóki zarobki nie pozwolą mu na zaspokojenie jego potrzeb rodzice zobowiązani są do płacenia na jego rzecz alimentów.

Pracujące uczące się dziecko

Prawnie uzasadnione i usprawiedliwione jest alimentowanie nawet pełnoletniego dziecka kontynuującego naukę, uczącego się zawodu czy też uczęszczającego na kurs doskonalenia zawodu.

Jeśli podejmuje ono studia, a oprócz tego pracę dorywczą nadal nie istnieją prawne przesłanki, by rodzice mogli przestać alimentować dziecko, gdyż nie jest ono w stanie zaspokoić w pełni swoich potrzeb.

Dorosłe dziecko posiadające możliwości zarobkowe podejmujące naukę

Inaczej sytuacja wygląda, gdy pełnoletnie dziecko posiadające możliwości zarobkowe, zdobyty zawód, wykazuje chęć dalszego uczenia się i podejmuje naukę na studiach, lecz z niewymiernym skutkiem. Dotyczy to sytuacji, gdy nie przykłada się do nauki, nie robi postępów, nie otrzymuje zaliczeń, powtarza z własnej winy kolejne lata studiów. Wówczas rodzice zobowiązani do alimentacji mogą zwrócić się do sądu o zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego względem dziecka. Sąd w tego rodzaju sprawach zawsze ocenia stan majątkowy dziecka.

Stopa życiowa rodziców

Dopóki potomek nie usamodzielni się rodzice są zobowiązani do jego alimentacji. Niemniej jednak sąd bierze również pod uwagę sytuację finansową i życiową rodziców dorosłego dziecka. Ich stopa życiowa jest dla sądu bardzo ważna.

W kwestii istnienia przesłanek do zmiany orzeczenia lub umowy, która dotyczy obowiązku alimentacyjnego w myśl przepisów prawa dla sądu najważniejsze do ustalenia są możliwości zarobkowe i majątkowe stron.

Wszystkie

Podobne artykuły

Jak zawrzeć umowę alimentacyjną?

Umowa alimentacyjna jest alternatywą dla sprawy sądowej o alimenty, którą dopuszcza kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jeśli strony same potrafią dojść do porozumienia, co do warunków płatności i wysokości świadczenia alimentacyjnego jest ona dużo wygodniejszym i znacznie szybszym sposobem uregulowania stosunków alimentacyjnych. Jaka forma umowy...

Adopcja a dziedziczenie

Dziecko adoptowane ma prawo dziedziczyć po swoich rodzicach. Zasada ta działa również w drugą stronę – osoby, które dokonały adopcji mają prawo do dziedziczenia po dziecku. Jak sytuacja wygląda w przypadku adopcji niepełnej? Ustawodawca rozróżnia dwa rodzaje przysposobienia – pełne i niepełne. Do pierwszej sytuacji dochodzi wówczas, gdy „adoptowany...

Na kim ciąży obowiązek alimentacyjny? Od kogo można żądać alimentów?

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania osobie, która ma do tego prawo. Środki utrzymania są to głównie środki potrzebne do zaspokojenia potrzeb życiowych, głównie zabezpieczenie finansowe w kwestii wyżywienia, mieszkania, odzieży, leków i środków higieny osobistej. W...

Zarząd majątkiem dziecka

Sprawowanie pieczy nad majątkiem dziecka wchodzi w skład obowiązków rodziców sprawujących nad nim władzę rodzicielską. Sposób zarządu określają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 101 k.r.o. rodzice zobowiązani są sprawować zarząd majątkiem dziecka z należytą starannością. Rodzice muszą mieć na uwadze interes dziecka,...