DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/04/greeting-1296493__180-2.png

Mediacje – nowe przepisy

Mediacje – nowe przepisy Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:13:32

Od 1 stycznia 2016 roku w sprawach cywilnych obowiązuje znowelizowana instytucja mediacji. Nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego zmieniają zasady prowadzenia mediacji. Głównie chodzi o usprawnienie i skrócenie sporów poprzez zachęcenie stron do polubownego ich rozwiązywania przed skierowaniem sprawy do sądu lub w toku postępowania sądowego.

Dobrowolna mediacja czy jednak nie?

Mediacja wciąż pozostaje dobrowolną instytucją, niemniej jednak sądy kładą większy nacisk na pouczenie stron o jej możliwości. Wprowadzony zostaje art. 187 § 1 k.p.c. pkt 3, który określa, że każdy pozew będzie musiał zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Kolejno ze znowelizowanego art. 103 § 2 k.p.c. wynika, że niezależnie od wyniku sprawy sąd będzie mógł obciążyć stronę lub interwenienta obowiązkiem zwrotu kosztów wywołanych ich niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem, a także nieusprawiedliwioną odmową poddania się mediacji.

Poufność mediacji

Mediatora i strony biorące udział w mediacji obowiązuje tajemnica dotycząca faktów, które zostały ujawnione w drodze mediacji. Instytucja mediacji dopuszcza do udziału w niej także pełnomocników stron, członków rodziny, ekspertów. Osoby te również zostają objęte zachowaniem tajemnicy faktów.

Spotkanie informacyjne

Sędzia wyznaczony do danej sprawy może wezwać strony do udziału w spotkaniu informacyjnym. Dotyczy ono głównie polubownych metod rozwiązania sporu. Spotkanie może być prowadzone przez sędziego, referendarza sądowego, mediatora, urzędnika sądowego lub asystenta sędziego. Każde spotkanie informacyjne jest wyznaczane tylko i wyłącznie po rozpoznaniu sprawy, czy ma ona szansę na polubowne rozwiązanie.

Strony mają pierwszeństwo w wyborze mediatora. Po wyborze sąd przekazuje dane mediatorowi, który może już w tym momencie zapoznać się z aktami sprawy. Mediacja wyznaczana jest na okres do 3 miesięcy.

Brak zgody na mediację

Jeśli druga strona nie wyrazi zgody na mediację, wierzyciel zachowuje pozytywne skutki związane z przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia, jeśli wniesie pozew w przeciągu 3 miesięcy.

Wszystkie

Podobne artykuły

Mediacja w sprawie o rozwód

W sprawach rodzinnych, w zdecydowanej większości przypadków, mediacja to sprawdzony i skuteczny sposób na rozwiązanie konfliktu między małżonkami. Jest przydatna, gdy małżonkowie potrafią ze sobą rozmawiać. Nie sprawdza się, jeśli w małżeństwie dochodziło do przemocy domowej lub innych negatywnych zjawisk powodujących traumatyczne odczucia...

Wszystko o mediacji rodzinnej

Mediacja rodzinna jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której bezstronny i neutralny mediator towarzyszy członkom rodziny w procesie uzgodnień za ich dobrowolną zgodą oraz przy zachowaniu poufności. Mediator pomaga stronom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu...