DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/07/problem-2.jpg

Czym jest unieważnienie małżeństwa?

Czym jest unieważnienie małżeństwa? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:55:30

Polskie prawo pozwala na unieważnienie związków cywilnych. Małżeństwo może zostać unieważnione jedynie wtedy, gdy zostało zawarte w sposób nieprawidłowy. O jego nieważności decyzję podejmuje sąd. Dopóki więc nie zostanie wydane orzeczenie o unieważnieniu małżeństwa, pozostaje ono ważne. Po wydaniu orzeczenia cofnięte zostają wszystkie skutki prawne, które niesie ze sobą zawarcie małżeństwa, a związek małżeński traktowany jest tak, jakby nigdy nie istniał.

Przesłanki unieważnienia małżeństwa

Przyczyny unieważnienia małżeństwa wskazuje kodeks rodzinny i opiekuńczy. Są nimi:

  1. Brak wymaganego wieku małżonków.

Wiek uprawniający do zawarcia małżeństwa to 18 lat. W szczególnych wypadkach kobieta może zawrzeć małżeństwo po ukończeniu 16 lat, gdzie z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem rodziny.

  1. Ubezwłasnowolnienie całkowite

Unieważnienia małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia może żądać każdy z małżonków. Nie można unieważnić małżeństwa jeśli ubezwłasnowolnienie zostało uchylone.

  1. Choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy

Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków może żądać każdy z małżonków. Nie można jednak unieważnić małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków po ustaniu tej choroby.

  1. Bigamia

Unieważnienia małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny.

  1. Pokrewieństwo i powinowactwo

Małżeństwa nie mogą zawierać krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi. Unieważnienia małżeństwa z powodu pokrewieństwa między małżonkami może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny. Unieważnienia małżeństwa z powodu powinowactwa między małżonkami może żądać każdy z małżonków.

  1. Przysposobienie

Przysposabiający i przysposobiony nie mogą zawrzeć ze sobą związku małżeńskiego. Unieważnienia małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia między małżonkami może żądać każdy z małżonków. Jednakże nie można unieważnić małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia między małżonkami, jeżeli stosunek ten ustał.

  1. Wady oświadczenia woli

Małżeństwo może być unieważnione jeśli osoba znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażanie woli, pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej osoby, pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste.

Kiedy małżeństwo nie może zostać unieważnione?

Małżeństwo nie może zostać unieważnione po jego ustaniu. Nie dotyczy to jednak unieważnienia z powodu pokrewieństwa między małżonkami oraz z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w chwili zawarcia małżeństwa w zawartym poprzednio związku małżeńskim.

Wszystkie

Podobne artykuły

Zawarcie małżeństwa a decyzja o nazwisku

Większość kobiet, które zawierają małżeństwo ma problem ze decydowaniem się, czy pozostać przy swoim nazwisku, czy też przejąć nazwisko przyszłego małżonka. Poza tymi możliwościami decydować można się także na nazwisko dwuczłonowe. Jak wyglądają formalności? Zasadniczo każdy zainteresowany może złożyć pisemny wniosek o zmianę nie tylko nazwiska,...

Uzależnienie od alkoholu powodem nieważności małżeństwa?

Na unieważnienie małżeństwa z powodu alkoholizmu jednej ze stron pozwala Kodeks Prawa Kanonicznego, w którym figuruje pojęcie niezdolności do zawarcia małżeństwa przez osobę, która z przyczyn natury psychicznej nie jest zdolna do podjęcia obowiązków małżeńskich. Ślub konkordatowy ma miejsce, gdy między dwojgiem dorosłych ludzi płci przeciwnej...

Odpowiedzialność za długi małżonka

W chwili zawarcia małżeństwa, między kobietą a mężczyzną powstaje wspólnota majątkowa, co oznacza, iż od tej pory będą wspólnie odpowiadać za zaciągnięte przez siebie zobowiązania finansowe. Wzajemna odpowiedzialność za długi? Nie brzmi zachęcająco, ale ci, którzy nie zamierzają podpisywać intercyzy powinni być świadomi tego, że nie w każdej...

Prawo do kontaktów z dzieckiem

Regulacja kontaktów z dzieckiem jest szczególnie ważna po rozwodzie jego rodziców. Jeżeli więc po rozwodzie byli małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w tej kwestii, reguluje ją sąd na wniosek jednego bądź obojga rodziców. Do kontaktów z dzieckiem mają prawo rodzice, dziadkowie, powinowaci w linii prostej oraz inne osoby, które przyczyniały...