DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/07/problem-2.jpg

Czym jest unieważnienie małżeństwa?

Czym jest unieważnienie małżeństwa? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:55:30

Polskie prawo pozwala na unieważnienie związków cywilnych. Małżeństwo może zostać unieważnione jedynie wtedy, gdy zostało zawarte w sposób nieprawidłowy. O jego nieważności decyzję podejmuje sąd. Dopóki więc nie zostanie wydane orzeczenie o unieważnieniu małżeństwa, pozostaje ono ważne. Po wydaniu orzeczenia cofnięte zostają wszystkie skutki prawne, które niesie ze sobą zawarcie małżeństwa, a związek małżeński traktowany jest tak, jakby nigdy nie istniał.

Przesłanki unieważnienia małżeństwa

Przyczyny unieważnienia małżeństwa wskazuje kodeks rodzinny i opiekuńczy. Są nimi:

  1. Brak wymaganego wieku małżonków.

Wiek uprawniający do zawarcia małżeństwa to 18 lat. W szczególnych wypadkach kobieta może zawrzeć małżeństwo po ukończeniu 16 lat, gdzie z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem rodziny.

  1. Ubezwłasnowolnienie całkowite

Unieważnienia małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia może żądać każdy z małżonków. Nie można unieważnić małżeństwa jeśli ubezwłasnowolnienie zostało uchylone.

  1. Choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy

Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków może żądać każdy z małżonków. Nie można jednak unieważnić małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków po ustaniu tej choroby.

  1. Bigamia

Unieważnienia małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny.

  1. Pokrewieństwo i powinowactwo

Małżeństwa nie mogą zawierać krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi. Unieważnienia małżeństwa z powodu pokrewieństwa między małżonkami może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny. Unieważnienia małżeństwa z powodu powinowactwa między małżonkami może żądać każdy z małżonków.

  1. Przysposobienie

Przysposabiający i przysposobiony nie mogą zawrzeć ze sobą związku małżeńskiego. Unieważnienia małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia między małżonkami może żądać każdy z małżonków. Jednakże nie można unieważnić małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia między małżonkami, jeżeli stosunek ten ustał.

  1. Wady oświadczenia woli

Małżeństwo może być unieważnione jeśli osoba znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażanie woli, pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej osoby, pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste.

Kiedy małżeństwo nie może zostać unieważnione?

Małżeństwo nie może zostać unieważnione po jego ustaniu. Nie dotyczy to jednak unieważnienia z powodu pokrewieństwa między małżonkami oraz z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w chwili zawarcia małżeństwa w zawartym poprzednio związku małżeńskim.

Wszystkie

Podobne artykuły

Unieważnienie małżeństwa również ze względu na wiek

W niektórych przypadkach unieważnienie małżeństwa może nastąpić również ze względu na wiek małżonków. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w której w związek małżeński wstąpiły osoby niepełnoletnie. Zgodnie z zapisami, które znajdują się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, osoba która nie ukończyła 18 lat nie może zawrzeć związku małżeńskiego....

Na kim ciąży obowiązek alimentacyjny? Od kogo można żądać alimentów?

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania osobie, która ma do tego prawo. Środki utrzymania są to głównie środki potrzebne do zaspokojenia potrzeb życiowych, głównie zabezpieczenie finansowe w kwestii wyżywienia, mieszkania, odzieży, leków i środków higieny osobistej. W...

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego przestępstwem

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu, który podejmuje działania wobec dłużnika alimentacyjnego. W przypadku gdy pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne lub pieniężne z powodu bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie...

Uzależnienie od alkoholu powodem nieważności małżeństwa?

Na unieważnienie małżeństwa z powodu alkoholizmu jednej ze stron pozwala Kodeks Prawa Kanonicznego, w którym figuruje pojęcie niezdolności do zawarcia małżeństwa przez osobę, która z przyczyn natury psychicznej nie jest zdolna do podjęcia obowiązków małżeńskich. Ślub konkordatowy ma miejsce, gdy między dwojgiem dorosłych ludzi płci przeciwnej...