DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/11/couple-1246304__340.jpg

Zakaz unieważnienia małżeństwa

Zakaz unieważnienia małżeństwa Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:43:14

Przesłanki do unieważnienia małżeństwa określa kodeks rodzinny i opiekuńczy. Są to między innymi: niepełnoletniość, choroba psychiczna, bigamia, ubezwłasnowolnienie całkowite, pokrewieństwo lub powinowactwo między małżonkami, przysposobienie, brak świadomości, błąd co do tożsamości drugiej strony, bezprawna groźba drugiej strony lub osoby trzeciej. Pomimo tych przesłanek istnieje jednak zakaz unieważnienia małżeństwa. Sytuacja ma miejsce, gdy dojdzie do ustania małżeństwa.

Ustanie a unieważnienie małżeństwa

Do przyczyn ustania małżeństwa należą: unieważnienie małżeństwa, śmierć biologiczna jednego z małżonków, uznanie małżonka za zmarłego, orzeczenie rozwodu. Jeśli w chwili zawierania małżeństwa istniała przesłanka do jego unieważnienia, a później małżeństwo ustało na przykład w wyniku śmierci jednego z małżonków, unieważnienie małżeństwa nie jest możliwe.

Z zakazem unieważnienia małżeństwa nie mamy do czynienia, nawet gdy małżeństwo ustanie. Sytuacja dotyczy dwóch wyjątków od generalnej zasady, że małżeństwa nie można unieważnić po jego ustaniu. Są to:

  • pozostawanie przez jednego z małżonków w chwili zawarcia małżeństwa w zawartym poprzednio związku małżeńskim,
  • unieważnienie z powodu pokrewieństwa między małżonkami.

Warto wiedzieć, że ustanie małżeństwa z powodu śmierci małżonka nie powoduje ustania skutków prawnych małżeństwa. Chodzi tu między innymi o prawa spadkowe czy prawa do rent.

Podsumowując, nie można unieważnić małżeństwa po jego ustaniu z powodu:

  • niepełnoletności (niezachowania wymaganego wieku),
  • całkowitego ubezwłasnowolnienia,
  • narkomanii, pijaństwa,
  • choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego,
  • powinowactwa i pokrewieństwa,
  • przysposobienia,
  • nieprawidłowości związanych z pełnomocnictwem (prawo dopuszcza zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika).
Wszystkie

Podobne artykuły

Czy warto walczyć o rozwód z winy małżonka?

Często się zdarza, że zdradzone lub opuszczone kobiety nie godzą się na propozycję rozwodu bez orzekania o winie, jaką wysuwa małżonek. Oczywiście, sprawa nie dotyczy tylko płci żeńskiej, ale z taką sytuacją sądy spotykają się najczęściej. Dlaczego kobietom tak zależy na udowodnieniu winy małżonkowi? Oprócz satysfakcji pokrzywdzonej małżonki...

Wspólny i osobisty. O majątkach małżonków

Od momentu zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólnota małżeńska. Obejmuje ona cały ich dorobek, czyli wynagrodzenie, nieruchomości czy ruchomości. Poza majątkiem wspólnym, każdy z małżonków może posiadać również majątek osobisty. W dzisiejszych czasach dużo mówi się o uprawnieniach małżonków, zaś coraz częściej używanym...

Prawo do kontaktów z dzieckiem

Regulacja kontaktów z dzieckiem jest szczególnie ważna po rozwodzie jego rodziców. Jeżeli więc po rozwodzie byli małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w tej kwestii, reguluje ją sąd na wniosek jednego bądź obojga rodziców. Do kontaktów z dzieckiem mają prawo rodzice, dziadkowie, powinowaci w linii prostej oraz inne osoby, które przyczyniały...

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego przestępstwem

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu, który podejmuje działania wobec dłużnika alimentacyjnego. W przypadku gdy pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne lub pieniężne z powodu bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie...