DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/11/couple-1246304__340.jpg

Zakaz unieważnienia małżeństwa

Zakaz unieważnienia małżeństwa Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:43:14

Przesłanki do unieważnienia małżeństwa określa kodeks rodzinny i opiekuńczy. Są to między innymi: niepełnoletniość, choroba psychiczna, bigamia, ubezwłasnowolnienie całkowite, pokrewieństwo lub powinowactwo między małżonkami, przysposobienie, brak świadomości, błąd co do tożsamości drugiej strony, bezprawna groźba drugiej strony lub osoby trzeciej. Pomimo tych przesłanek istnieje jednak zakaz unieważnienia małżeństwa. Sytuacja ma miejsce, gdy dojdzie do ustania małżeństwa.

Ustanie a unieważnienie małżeństwa

Do przyczyn ustania małżeństwa należą: unieważnienie małżeństwa, śmierć biologiczna jednego z małżonków, uznanie małżonka za zmarłego, orzeczenie rozwodu. Jeśli w chwili zawierania małżeństwa istniała przesłanka do jego unieważnienia, a później małżeństwo ustało na przykład w wyniku śmierci jednego z małżonków, unieważnienie małżeństwa nie jest możliwe.

Z zakazem unieważnienia małżeństwa nie mamy do czynienia, nawet gdy małżeństwo ustanie. Sytuacja dotyczy dwóch wyjątków od generalnej zasady, że małżeństwa nie można unieważnić po jego ustaniu. Są to:

  • pozostawanie przez jednego z małżonków w chwili zawarcia małżeństwa w zawartym poprzednio związku małżeńskim,
  • unieważnienie z powodu pokrewieństwa między małżonkami.

Warto wiedzieć, że ustanie małżeństwa z powodu śmierci małżonka nie powoduje ustania skutków prawnych małżeństwa. Chodzi tu między innymi o prawa spadkowe czy prawa do rent.

Podsumowując, nie można unieważnić małżeństwa po jego ustaniu z powodu:

  • niepełnoletności (niezachowania wymaganego wieku),
  • całkowitego ubezwłasnowolnienia,
  • narkomanii, pijaństwa,
  • choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego,
  • powinowactwa i pokrewieństwa,
  • przysposobienia,
  • nieprawidłowości związanych z pełnomocnictwem (prawo dopuszcza zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika).
Wszystkie

Podobne artykuły

Prawo do kontaktów z dzieckiem

Regulacja kontaktów z dzieckiem jest szczególnie ważna po rozwodzie jego rodziców. Jeżeli więc po rozwodzie byli małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w tej kwestii, reguluje ją sąd na wniosek jednego bądź obojga rodziców. Do kontaktów z dzieckiem mają prawo rodzice, dziadkowie, powinowaci w linii prostej oraz inne osoby, które przyczyniały...

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego przestępstwem

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu, który podejmuje działania wobec dłużnika alimentacyjnego. W przypadku gdy pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne lub pieniężne z powodu bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie...

Czym jest unieważnienie małżeństwa?

Polskie prawo pozwala na unieważnienie związków cywilnych. Małżeństwo może zostać unieważnione jedynie wtedy, gdy zostało zawarte w sposób nieprawidłowy. O jego nieważności decyzję podejmuje sąd. Dopóki więc nie zostanie wydane orzeczenie o unieważnieniu małżeństwa, pozostaje ono ważne. Po wydaniu orzeczenia cofnięte zostają wszystkie skutki...

Odpowiedzialność za długi małżonka

W chwili zawarcia małżeństwa, między kobietą a mężczyzną powstaje wspólnota majątkowa, co oznacza, iż od tej pory będą wspólnie odpowiadać za zaciągnięte przez siebie zobowiązania finansowe. Wzajemna odpowiedzialność za długi? Nie brzmi zachęcająco, ale ci, którzy nie zamierzają podpisywać intercyzy powinni być świadomi tego, że nie w każdej...