DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/07/kajdanki-na-dloniach-2.jpg

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego przestępstwem

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego przestępstwem Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:55:15

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu, który podejmuje działania wobec dłużnika alimentacyjnego. W przypadku gdy pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne lub pieniężne z powodu bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu. Za uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Przesłanki odpowiedzialności za przestępstwo (art. 209 kk)

 1. Sprawca był zobowiązany do obowiązku opieki bądź to z mocy ustawy, bądź też orzeczenia sądowego.
 2. Uchylanie się sprawcy od wypełnienia obowiązku przybrało formę uporczywości.
 3. W wyniku zaniechania sprawcy osoba uprawniona narażona została na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Co znaczy „uporczywe”?

O uporczywości mówi się wtedy, gdy na przestrzeni pewnego czasu wystąpi wielokrotne zaniechanie obowiązku alimentacyjnego, sprawca posiada realne możliwości spełnienia świadczeń. Działa on umyślnie, ma negatywne nastawienie psychiczne. Co w konsekwencji przyczynia się do niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych pokrzywdzonego, tj.:

 • wyżywienia
 • odzieży
 • ochrony zdrowia
 • ochrony kształcenia
 • rozwoju fizycznego i psychicznego
 • innych potrzeb uwarunkowanych wiekiem

Osoba, na której spoczywa obowiązek alimentacyjny nie popełnia przestępstwa w poniższych przypadkach:

 • gdy nie płaci alimentów przez okres krótszy niż 3 miesiące
 • gdy nie płaci alimentów przez okres dłuższy niż 3 miesiące, lecz z niezależnych od siebie przyczyn (utrata pracy)

Fakt, iż potrzeby uprawnionego zaspakajane są przez inną osobę, nie wyklucza pociągnięcia do odpowiedzialności karnej samego zobowiązanego.

Ważne dowody

Podczas sprawy karnej ważne będą dowody świadczące o winie sprawcy. Dlatego też istotne jest gromadzenie wszelkich dokumentów: wezwania do zapłaty, wydruki bankowe, korespondencja, rozmowy telefoniczne, smsy, maile, jak również zeznania świadków.

Wszystkie

Podobne artykuły

Wydruki z kalkulatora alimentów – czy są potrzebne na sprawie?

Sąd w podobnych sprawach może zasądzić alimenty w innej wysokości. Dlaczego? Na wysokość alimentów wpływają usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Czy kalkulator alimentów jest pomocnym narzędziem, które wykaże koszty związane ze spełnieniem usprawiedliwionych potrzeb dziecka? Kalkulator...

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa, że roszczenia alimentacyjne ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od momentu, w którym stały się wymagalne. W odróżnieniu od roszczenia alimentacyjnego prawo do alimentacji nie ulega przedawnieniu. Biorąc pod uwagę roszczenia alimentacyjne dzieci względem rodziców mamy do czynienia z dwoma poniższymi...

Komu płacić alimenty po uzyskaniu pełnoletności

Należy pamiętać, że dziecko po osiągnięciu wieku 18 lat, jest nadal uprawnione do uzyskiwania alimentów. Rodzic, który jest zobowiązany do ich płacenia, musi wywiązywać się obowiązku do momentu, w którym dziecko będzie w stanie utrzymywać się samodzielnie. Komu powinno się płacić alimenty po uzyskaniu pełnoletności? Jest to zasadne pytanie,...

Pozwany o alimenty - przygotowanie do rozprawy sądowej?

W sytuacji, w jakiej znajduje się pozwany o alimenty, zmuszony jest on do opracowania odpowiedniego planu działania. Aby przygotować się do rozprawy sądowej, należy wziąć pod uwagę zagadnienia z zakresu przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Najważniejsze to przygotowanie argumentacji. Pozwany o alimenty musi odnieść się do żądań i treści...