DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/07/kajdanki-na-dloniach-2.jpg

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego przestępstwem

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego przestępstwem Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:55:15

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu, który podejmuje działania wobec dłużnika alimentacyjnego. W przypadku gdy pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne lub pieniężne z powodu bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu. Za uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Przesłanki odpowiedzialności za przestępstwo (art. 209 kk)

 1. Sprawca był zobowiązany do obowiązku opieki bądź to z mocy ustawy, bądź też orzeczenia sądowego.
 2. Uchylanie się sprawcy od wypełnienia obowiązku przybrało formę uporczywości.
 3. W wyniku zaniechania sprawcy osoba uprawniona narażona została na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Co znaczy „uporczywe”?

O uporczywości mówi się wtedy, gdy na przestrzeni pewnego czasu wystąpi wielokrotne zaniechanie obowiązku alimentacyjnego, sprawca posiada realne możliwości spełnienia świadczeń. Działa on umyślnie, ma negatywne nastawienie psychiczne. Co w konsekwencji przyczynia się do niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych pokrzywdzonego, tj.:

 • wyżywienia
 • odzieży
 • ochrony zdrowia
 • ochrony kształcenia
 • rozwoju fizycznego i psychicznego
 • innych potrzeb uwarunkowanych wiekiem

Osoba, na której spoczywa obowiązek alimentacyjny nie popełnia przestępstwa w poniższych przypadkach:

 • gdy nie płaci alimentów przez okres krótszy niż 3 miesiące
 • gdy nie płaci alimentów przez okres dłuższy niż 3 miesiące, lecz z niezależnych od siebie przyczyn (utrata pracy)

Fakt, iż potrzeby uprawnionego zaspakajane są przez inną osobę, nie wyklucza pociągnięcia do odpowiedzialności karnej samego zobowiązanego.

Ważne dowody

Podczas sprawy karnej ważne będą dowody świadczące o winie sprawcy. Dlatego też istotne jest gromadzenie wszelkich dokumentów: wezwania do zapłaty, wydruki bankowe, korespondencja, rozmowy telefoniczne, smsy, maile, jak również zeznania świadków.

Wszystkie

Podobne artykuły

Bezdzietne małżeństwo a dziedziczenie

Bezdzietne małżeństwo, aby mogło być pewne, że w razie śmierci jednego z małżonków, drugie z nich dostanie w spadku cały ich dorobek życia, koniecznie muszą spisać testament. W świetle prawa żyjącemu małżonkowi należy się jedynie połowa wartości spadku. Komu reszta? Dziedziczą też rodzice i rodzeństwo Małżeństwo bez dzieci, musi zabezpieczyć...

Opieka naprzemienna – co warto wiedzieć?

Obecnie przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego umożliwiają, aby władza rodzicielska po rozwodzie mogła być wykonywana przez rodziców wspólnie.Takie sprawowanie władzy rodzicielskiej to opieka naprzemienna. Sądy coraz częściej decydują o orzeczeniu tego typu opieki nad dzieckiem. Główną zaletą rozwiązania jest zachowanie równej relacji...

Co z alimentami podczas epidemii koronawirusa?

Temat alimentów w dobie epidemii wirusa SARS-CoV-2 budzi ogromne zainteresowanie. Obydwie strony mają w tej kwestii swoje racje zarówno rodzic, który jest zobowiązany do świadczenia alimentów na rzecz dziecka, jak i rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Już po kilku tygodniach trwania epidemii do komorników zaczęli zgłaszać się dłużnicy alimentacyjni,...

Wniosek o ściganie przestępcy czasem potrzebny

Część przestępstw ścigana jest na wniosek pokrzywdzonego. Mowa o tak zwanych przestępstwach wnioskowych. Jakie do nich należą? Podstawową kwestią jest fakt, że nie można utożsamiać przestępstw ściganych na wniosek pokrzywdzonego z przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego. Gdy mowa o puli przestępstw wnioskowych, to postępowanie w...