DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2014/05/odcisk-palca-2.png

Postępowanie uproszczone przed sądem karnym

Postępowanie uproszczone przed sądem karnym Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:56:07

Postępowanie uproszczone w wielu punktach jest zbieżne z postępowaniem zwyczajnym, ale umożliwia sprawniejsze i szybsze przeprowadzenie procesu. O jakich uproszczeniach konkretnie mowa? Kiedy można zastosować właśnie postępowanie uproszczone przed sądem karnym?

Z punktu widzenia osób zainteresowanych ważnym jest, że postępowanie uproszczone jest postępowaniem fakultatywnym, czyli nieobowiązkowym. Ten tryb procedowania zakłada przede wszystkim złagodzenie formalnych wymagań i stosowany jest przez sądy rejonowe jako sądy I instancji. Ważny jest tu fakt, że sąd może rozpoznawać sprawę w trybie uproszczonym wówczas, gdy postępowanie przygotowawcze miało postać dochodzenia – zgodnie z art. 458 Kodeksu postępowania karnego: „Sąd rozpoznaje w trybie uproszczonym sprawy, w których było prowadzone dochodzenie”. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że istnieje możliwość zmiany trybu z uproszczonego na zwyczajny i to nawet wówczas, gdy sprawa prowadzona jest już przed sądem. Ma to miejsce przede wszystkim wtedy, gdy okaże się, że spawa nie podlega rozpoznaniu w trym trybie, jak również gdy przerwa w rozprawie będzie trwała więcej niż 21 dni.

Przyśpieszyć procedurę

Podstawowym celem wprowadzenia do procedury karnej postępowania uproszczonego jest chęć przyśpieszenia całego trybu rozpoznania sprawy. W tym przypadku dopuszcza się między innymi doręczenie odpisu aktu oskarżenia z wezwaniem na rozprawę. Jedynym wymogiem jest tu konieczności zachowania 7-dniowego terminu między datą doręczenia wezwania a datą rozprawy.
Z punktu widzenia szybkości rozpoznawania sprawy istotną kwestią jest też fakt, że ewentualne niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje rozpoznania sprawy. Jednocześnie jednak rozprawa nie musi toczyć się pod nieobecność oskarżyciela – decyduje tu sąd. Analogiczna sytuacja występuje, gdy mowa o nieobecności oskarżonego.

Wyrok zaoczny

W postępowaniu uproszczonym zapaść może wyrok zaoczny nawet wówczas, gdy na sali brak oskarżonego. W takim przypadku wyrok doręcza się oskarżonemu, który ma 7 dni na wniesienie sprzeciwu. Tym samym może też usprawiedliwić swoją nieobecność. Trzeba przy tym podkreślić, że oskarżony ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o uzupełnienie wyroku w wypadku nieprzyjęcia lub też nieuwzględnienia sprzeciwu.
Inna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy oskarżony – jeszcze przed wydaniem wyroku – usprawiedliwił swoją przyszłą nieobecność i jednocześnie wniósł o odroczenie rozprawy. W takim przypadku termin rozprawy powinien zostać przełożony.

Kwestie formalne

Postępowanie uproszone może być zastosowane tylko i wyłączenie w sprawach o mniejszym ciężarze gatunkowym. Mowa tu między innymi o tych sprawach, które zagrożone są karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności lub wówczas, gdy wartość przedmiotu przestępstwa czy szkody wyrządzonej lub grożącej nie przekracza kwoty 100 000 zł. Inaczej mówiąc, w katalogu osób, których sprawy nie będą mogły być rozpatrywane w ten sposób wymienić należy osoby pozbawione wolności.
Sprawy w postępowaniu uproszonym są rozpoznawane jednoosobowo – sędzia ma prawa i obowiązki przewodniczącego. W niektórych przypadkach istnieje możliwość, że sprawa będzie rozpatrywana przez skład 3-osobowy. Zarządzenie w tej kwestii wydaje prezes sądu okręgowego.

Wszystkie

Podobne artykuły

Odpowiedzialność karna za podżeganie

Czym jest podżeganie? Ściśle według kodeksu karnego podżeganie jest nakłanianiem innej osoby do popełnienia czynu zabronionego. Nakłanianie jest to natomiast: namawianie drugiej osoby zachęcanie drugiej osoby do popełnienia przez nią zabronionego czynu. Przy czym jeśli mowa jest o nakłanianiu nie sprowadza się go jedynie do formy słownej....

Co to są środki karne?

Obok kar w prawie karnym drugoplanową rolę odgrywają środki karne.Nazywane również karami dodatkowymi są uzupełnieniem kar zasadniczych. W nieznacznym stopniu mogą występować też samoistnie, z reguły jednak pełnią funkcję profilaktyczną. Środki karne w kodeksie karnym Pozbawienie praw publicznych Najsurowszy środek karny, który jest orzekany...

Czym jest wyrok zaoczny?

Sąd może wydać wyrok zaoczny, jeżeli podstawą do takiego wyroku będzie bezczynność pozwanego w sprawie. Sytuacja taka ma miejsce, gdy: pozwany pomimo doręczonego mu pozwu i zawiadomienia o rozprawie nie odpowie na pozew i nie stawi się na rozprawę, a nieobecność jego nie zostanie usprawiedliwiona pozwany nie uczestniczy aktywnie podczas...