DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/jail-983153_960_720-2.png

Co to są środki karne?

Co to są środki karne? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2015-11-15 09:55:19

Obok kar w prawie karnym drugoplanową rolę odgrywają środki karne.Nazywane również karami dodatkowymi są uzupełnieniem kar zasadniczych. W nieznacznym stopniu mogą występować też samoistnie, z reguły jednak pełnią funkcję profilaktyczną.

Środki karne w kodeksie karnym

Pozbawienie praw publicznych

Najsurowszy środek karny, który jest orzekany za popełnienie ciężkich przestępstw.

Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Zakaz zajmowania stanowiska lub wykonywania określonego zawodu stosuje się w przypadku popełnienia przestępstwa umyślnego lub nieumyślnego. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej dotyczy natomiast przestępstw popełnionych w związku z prowadzoną działalnością.

Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi.

Zakaz ten stosuje się wobec sprawcy skazanego za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub obyczajowości na szkodę małoletniego.

Obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Środek karny stosowany w ramach przeciwdziałaniu przestępczości seksualnej stanowiący również ochronę rodziny przed przemocą.

Zakaz wstępu na imprezę masową

Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestniczenia w grach hazardowych

Nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym

Zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz ten stosuje się w przypadku skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Przepadek

Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Nawiązka

Świadczenie pieniężne

Podanie wyroku do publicznej wiadomości

Wszystkie

Podobne artykuły

Odpowiedzialność karna za podżeganie

Czym jest podżeganie? Ściśle według kodeksu karnego podżeganie jest nakłanianiem innej osoby do popełnienia czynu zabronionego. Nakłanianie jest to natomiast: namawianie drugiej osoby zachęcanie drugiej osoby do popełnienia przez nią zabronionego czynu. Przy czym jeśli mowa jest o nakłanianiu nie sprowadza się go jedynie do formy słownej....

Postępowanie uproszczone przed sądem karnym

Postępowanie uproszczone w wielu punktach jest zbieżne z postępowaniem zwyczajnym, ale umożliwia sprawniejsze i szybsze przeprowadzenie procesu. O jakich uproszczeniach konkretnie mowa? Kiedy można zastosować właśnie postępowanie uproszczone przed sądem karnym? Z punktu widzenia osób zainteresowanych ważnym jest, że postępowanie uproszczone...