DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/court-144090_960_720-2.jpg

Czym jest wyrok zaoczny?

Czym jest wyrok zaoczny? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2015-10-11 17:34:51

Sąd może wydać wyrok zaoczny, jeżeli podstawą do takiego wyroku będzie bezczynność pozwanego w sprawie. Sytuacja taka ma miejsce, gdy:

  • pozwany pomimo doręczonego mu pozwu i zawiadomienia o rozprawie nie odpowie na pozew i nie stawi się na rozprawę, a nieobecność jego nie zostanie usprawiedliwiona
  • pozwany nie uczestniczy aktywnie podczas rozprawy pomimo stawienia się i obecności na niej, tj. nie składa zarzutów, ani wyjaśnień

Domniemanie prawdziwości twierdzeń o okolicznościach przytoczonych w pozwie odbywa się na drodze weryfikacji stanowiska powoda. Jeśli wraz z dołączonymi dowodami nie budzi ono zastrzeżeń, sąd wydaje wyrok zaoczny. Kolejno sąd nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Co może pozwany?

Sąd po wydaniu wyroku zaocznego przesyła powodowi i pozwanemu odpis wyroku zaocznego. Wówczas pozwany może:

  • wykonać wskazania zawarte w wyroku zaocznym
  • w ciągu tygodnia od otrzymania pisma złożyć sprzeciw w przypadku spawy karnej, a dwóch tygodni w przypadku sprawy cywilnej

Kiedy sąd nie może wydać wyroku zaocznego?

Jeżeli pozwany odpowiedział na pozew w formie ustnej lub pisemnej i złożył wyjaśnienia w sprawie lub żądał rozprawy w swej nieobecności.

Sprzeciw pozwanego

Sprzeciw pozwanego oprócz elementów charakterystycznych dla pisma procesowego, musi zawierać przytoczenie zarzutów przeciwko żądaniu pozwu oraz dowody i fakty na uzasadnienie podnoszonych przez pozwanego zarzutów. Ponadto pozwany powinien żądać zawieszenia rygoru natychmiastowej wykonalności, który został nadany wyrokowi zaocznemu.

Przewodniczący wyznacza kolejny termin rozprawy, jeśli sprzeciw nie budzi zastrzeżeń i został prawidłowo złożony.

Sprzeciw musi zostać opłacony opłatą sądową. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd od sprzeciwu pobierze połowę tej opłaty.

Apelacja powoda

Powód może w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku, gdy powództwo zostało oddalone w całości lub w części żądać uzasadnienia, a po tygodniu od otrzymania wyroku z uzasadnieniem wnieść apelację.

Ponowne rozpatrzenie sprawy

Sąd na ponownym rozpatrzeniu sprawy może:

  • utrzymać w mocy wyrok zaoczny w całości lub w części
  • uchylić w całości lub w części wyrok zaoczny
  • żądać pozwu
  • odrzucić pozew
  • umorzyć postępowanie
Wszystkie

Podobne artykuły

Postępowanie uproszczone przed sądem karnym

Postępowanie uproszczone w wielu punktach jest zbieżne z postępowaniem zwyczajnym, ale umożliwia sprawniejsze i szybsze przeprowadzenie procesu. O jakich uproszczeniach konkretnie mowa? Kiedy można zastosować właśnie postępowanie uproszczone przed sądem karnym? Z punktu widzenia osób zainteresowanych ważnym jest, że postępowanie uproszczone...