baby-2416718__340

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Jednym z obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego jest powierzenie opieki nad dzieckiem jednemu z małżonków. Obowiązek ten wynika z przepisów Kodeksu rodzinnego. Rodzice podejmując decyzję o rozwodzie, mają możliwość zawarcia porozumienia, które dotyczy sposobu oraz zakresu powierzenia wykonywanie opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców. Opieka nad dzieckiem po rozwodzie może być powierzona obojgu rodzicom. Sąd może też z uwagi na uzasadnioną konkretną sytuację dziecka pozbawić, ograniczyć lub zawiesić władzę rodzicielską.

Opieka nad dzieckiem – porozumienie rodziców

Porozumienie w sprawie opieki nad dzieckiem po rozwodzie zawierane pomiędzy rodzicami może zawierać oprócz samego zakresu wykonywania opieki nad małoletnim także warunki kontaktowania się z nim przez drugiego z rodziców. W przypadkach, gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia na tej płaszczyźnie, mogą zwrócić się o pomoc do pracowników rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego. Pomocy w tej sprawie udziela także kurator rodzinny. Jeśli chodzi o sąd opiekuńczy, to powinien on brać pod uwagę ustalenia rodziców. Sąd rozstrzyga o sposobie kontaktów z małoletnim zawsze w przypadku braku ustaleń rodziców. Sąd rozstrzyga ponadto o formie kontaktów z dzieckiem, w razie gdy porozumienie zawarte przez rodziców jest sprzeczne z dobrem dziecka. Należy pamiętać, że ustalenia rodziców są ważne również w przypadku dochodzenia roszczeń, gdyby zostały one w przyszłości złamane przez jednego z rodziców.

Władza rodzicielska po rozwodzie

Należy pamiętać, że kontakty rodziców z dzieckiem po rozwodzie uzależnione są od kilku czynników. Stosunkowo ważną kwestią w ramach decyzji sądu ma zakres praw rodzicielskich, jakie posiadają rodzice. Opieka nad dzieckiem po rozwodzie może być powierzona jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Władza rodzicielska jednego lub obojga rodziców po rozwodzie może być zawieszona lub ograniczona. Sąd może też pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Co więcej, sąd posiada uprawnienia do przywrócenia władzy rodzicielskiej osobie, która została wcześniej jej pozbawiona.

Jaki sposób kontaktowania się z dzieckiem po rozwodzie?

Formy kontaktów z dzieckiem wskazane są w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Mogą to być przykładowo odwiedziny, spotkania lub zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu. Kontakt z dzieckiem może polegać na utrzymywaniu korespondencji w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sąd zawsze kieruje się przy ustaleniach kontaktów z dzieckiem jego dobrem, dlatego jeśli istnieje znaczący powód, sąd może zakazać spotykania się z dzieckiem przez jednego z rodziców.