office-594132_960_720

Roszczenie o zachowek

Zachowek jest instytucją spadkową, dzięki której interesy najbliższych spadkodawcy (dziedziczących na podstawie ustawy), tj. dzieci, wnuków, prawnuków, małżonków i rodziców zostają zabezpieczone z mocy prawa. Zachowek jest roszczeniem pieniężnym regulującym sprawy majątkowe po spadkodawcy. Gdy w zapisie testamentu spadkodawca pominął lub niesprawiedliwie rozporządził majątkiem w świetle prawa względem wyżej wymienionych osób należących do najbliższych według kodeksu cywilnego, mogą one wystąpić z roszczeniem o zachowek przeciwko spadkobiercom.

Przedawnienie dla roszczeń o zachowek

Aby roszczenie o zachowek nie było uznane za przedawnione, pozew do sądu należy złożyć nie później niż 5 lat od ogłoszenia testamentu. Przy tej okazji warto przedstawić różnicę pomiędzy ogłoszeniem testamentu a jego otwarciem. Datą otwarcia testamentu jest data śmierci spadkodawcy, natomiast ogłoszenie ma miejsce w postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku.

Pozew o zachowek

Pozew o zachowek jest pismem procesowym, musi więc zostać sporządzony wedle zasad określonych w kodeksie prawa cywilnego. Powinien więc zawierać:

Opłata sądowa w sprawach o zachowek wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, czyli dochodzonej kwoty. Opłatę trzeba opłacić w kasie sądu, a dowód wpłaty dołączyć do pozwu. Jeśli w skład majątku wchodzą ruchomości i nieruchomości potrzebna będzie wycena ich wartości przez biegłego, co wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami.

Istnieje możliwość domagania się przez powoda zasądzenia na swoją rzecz kosztów procesu sądowego od pozwanego. Ta sama kwestia może dotyczyć wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego reprezentującego powoda.

W przypadku sprawy o zachowek można również wnosić o zwolnienie z kosztów sądowych.

Podobne artykuły

Ubezwłasnowolnienie a dziedziczenie spadku

Osoba ubezwłasnowolniona posiada zdolność prawną, nie posiada natomiast zdolności do czynności prawnych.Oznacza to, że osoba ubezwłasnowolniona posiada zdolność bycia podmiotem praw i obowiązków. Tak więc może ona być spadkobiercą, jak również ubiegać...

Podatek od zachowku

Zachowek jest to część spadku należna osobom najbliższym zmarłego niezależnie od tego, kto został przez niego powołany do spadku w testamencie. Ustanowienie prawa do zachowku opiera się na założeniu, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek...

Ugoda o zachowek

Zachowek to uprawnienie, które przysługuje osobom bliskim spadkodawcy, jeśli postąpił on w sposób krzywdzący wobec nich w zakresie dziedziczenia majątku spadkowego. Do osób tych należą dzieci, wnuki, małżonek oraz rodzice. Pokrzywdzenie może dotyczyć...

Na czym polega zachowek?

Przy instytucji spadkowej jaką stanowi zachowek warto się na chwilę zatrzymać. Jest ona bowiem bardzo ważnym zabezpieczeniem finansowym należnym każdemu ustawowemu spadkobiercy. Do osób z rodziny, które ustawowo dziedziczą majątek po zmarłym należą współmałżonkowie,...