DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/08/laptop-3196481__340.jpg

Odpowiedź na pozew o rozwód

Odpowiedź na pozew o rozwód Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:37:29

Pozwany wraz z pozwem o rozwód otrzymuje pouczenie o obowiązku lub możliwości wniesienie pisemnej odpowiedzi na pozew rozwodowy. W odpowiedzi tej pozwany musi ustosunkować się do zawartych w pozwie rozwodowym twierdzeń powoda. Warto pamiętać, że odpowiedź na pozew o rozwód pozwany musi złożyć w odpowiednim terminie, dokładnie określonym przez Sąd.

Odpowiedź na pozew o rozwód – termin złożenia

Termin złożenia odpowiedzi na pozew rozwodowy nie powinien być krótszy niż dwa tygodnie i zwykle wynosi 14 dni liczone od dnia odebrania listu zawierającego pozew o rozwód. Termin liczony jest od dnia, w którym przesyłka zostanie faktycznie odebrana. Termin 14 dni nie dotyczy dni roboczych, a kalendarzowych. Pozwany może nadać przesyłkę nawet w ostatnim dniu terminu. Odpowiedź na pozew o rozwód złożona po terminie podlega zwrotowi i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Sąd pomija spóźnione dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w odpowiedzi na pozew bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy lub występują inne wyjątkowe okoliczności.

Dlaczego odpowiedź na pozew rozwodowy jest ważna?

Odpowiedź na pozew o rozwód warto złożyć nawet wtedy, gdy nie jest ona obowiązkowa. Umożliwia pozwanemu odnieść się do wskazanych w pozwie twierdzeń o zaprezentować własne stanowisko. Składając odpowiedź na pozew, pozwany uniknie wydania wyroku zaocznego. Sąd wydaje taki wyrok w sytuacji, gdy pozwany nie stawi się na posiedzenie lub mimo stawienia nie bierz udziału w rozprawie.

Co musi znaleźć się w odpowiedzi na pozew o rozwód?

W odpowiedzi na pozew rozwodowy pozwany musi zaprezentować swoje stanowisko względem twierdzeń powoda dotyczących okoliczności rozpadu pożycia małżeńskiego. Pozwany powinien przedstawić wersję zdarzeń ze swojego punktu widzenia – fakty wraz ze wskazaniem dowodów na ich poparcie, przedstawić swoje żądania, uzasadnić swoje twierdzenia, ustosunkować się do twierdzeń powoda i jego dowodów oraz przedstawić swoje wnioski.

W odpowiedzi na pozew o rozwód pozwany może zgodzić się w całości z żądaniami powoda, zgodzić się na rozwód na innych warunkach, na przykład zażądać rozwodu z winy powoda lub rozwodu z winy obu stron, a także odmówić zgody na rozwód, przedstawiając konkretne przyczyny lub zażądać separacji.

Odpowiedź na pozew rozwodowy powinien zawierać stosunek co do żądań powoda dotyczących: sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, alimentów, sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania i kosztów procesowych.

W odpowiedzi na pozew rozwodowy pozwany może zawrzeć również inne wnioski, na przykład o zabezpieczenie alimentów lub wezwanie na rozprawę świadków.

Odpowiedź na pozew o rozwód – wymogi formalne

Odpowiedź na pozew jest pismem procesowym. Do niezbędnych elementów odpowiedzi należą:

  • oznaczenie sądu, do którego pismo zostaje skierowane i sygnaturę akt sprawy,
  • imię i nazwisko powoda i strony pozwanej,
  • oznaczenie rodzaju pisma,
  • osnowa wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
  • wymienienie załączników.

 

Wszystkie

Podobne artykuły

Wszystko o mediacji rodzinnej

Mediacja rodzinna jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której bezstronny i neutralny mediator towarzyszy członkom rodziny w procesie uzgodnień za ich dobrowolną zgodą oraz przy zachowaniu poufności. Mediator pomaga stronom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu...

Komu należy się mieszkanie po rozwodzie?

Jeśli małżonkowie po rozwodzie nie potrafią zgodnie rozwiązać kwestii mieszkaniowej, pozostaje rozwiązanie jej na drodze sądowej lub u notariusza. Przy czym podziału nieruchomości można dokonać dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Mieszkanie własnościowe małżonkowie mogą podzielić na zasadach dobrowolności w dwóch przypadkach,...

Jak zadbać o dobro dziecka w przypadku rozwodu?

Jeśli rozstający się małżonkowie są na tyle rozsądni, że porozumieją się pisemnie – sami czy też z pomocą mediatora – co do opieki nad małoletnim dzieckiem, sąd najpradopodobniej przychyli się do ich wspólnego wniosku. Pod jednym warunkiem – porozumienie rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i opieki nad dzieckiem musi być...

Co robić, gdy mąż/żona nie zgadza się na rozwód?

Sąd działa w oparciu o pozytywne przesłanki konieczne dla rozwiązania małżeństwa oraz brak negatywnych przesłanek. Orzeczenie sądu następuje zawsze po wysłuchaniu obu stron i po przeprowadzeniu postępowania. Należy więc mieć na uwadze ważną kwestię, że zgoda drugiego małżonka ma dla sądu drugorzędne znaczenie i nie stanowi podstaw do oddalenia...