DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/08/laptop-3196481__340.jpg

Odpowiedź na pozew o rozwód

Odpowiedź na pozew o rozwód Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:37:29

Pozwany wraz z pozwem o rozwód otrzymuje pouczenie o obowiązku lub możliwości wniesienie pisemnej odpowiedzi na pozew rozwodowy. W odpowiedzi tej pozwany musi ustosunkować się do zawartych w pozwie rozwodowym twierdzeń powoda. Warto pamiętać, że odpowiedź na pozew o rozwód pozwany musi złożyć w odpowiednim terminie, dokładnie określonym przez Sąd.

Odpowiedź na pozew o rozwód – termin złożenia

Termin złożenia odpowiedzi na pozew rozwodowy nie powinien być krótszy niż dwa tygodnie i zwykle wynosi 14 dni liczone od dnia odebrania listu zawierającego pozew o rozwód. Termin liczony jest od dnia, w którym przesyłka zostanie faktycznie odebrana. Termin 14 dni nie dotyczy dni roboczych, a kalendarzowych. Pozwany może nadać przesyłkę nawet w ostatnim dniu terminu. Odpowiedź na pozew o rozwód złożona po terminie podlega zwrotowi i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Sąd pomija spóźnione dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w odpowiedzi na pozew bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy lub występują inne wyjątkowe okoliczności.

Dlaczego odpowiedź na pozew rozwodowy jest ważna?

Odpowiedź na pozew o rozwód warto złożyć nawet wtedy, gdy nie jest ona obowiązkowa. Umożliwia pozwanemu odnieść się do wskazanych w pozwie twierdzeń o zaprezentować własne stanowisko. Składając odpowiedź na pozew, pozwany uniknie wydania wyroku zaocznego. Sąd wydaje taki wyrok w sytuacji, gdy pozwany nie stawi się na posiedzenie lub mimo stawienia nie bierz udziału w rozprawie.

Co musi znaleźć się w odpowiedzi na pozew o rozwód?

W odpowiedzi na pozew rozwodowy pozwany musi zaprezentować swoje stanowisko względem twierdzeń powoda dotyczących okoliczności rozpadu pożycia małżeńskiego. Pozwany powinien przedstawić wersję zdarzeń ze swojego punktu widzenia – fakty wraz ze wskazaniem dowodów na ich poparcie, przedstawić swoje żądania, uzasadnić swoje twierdzenia, ustosunkować się do twierdzeń powoda i jego dowodów oraz przedstawić swoje wnioski.

W odpowiedzi na pozew o rozwód pozwany może zgodzić się w całości z żądaniami powoda, zgodzić się na rozwód na innych warunkach, na przykład zażądać rozwodu z winy powoda lub rozwodu z winy obu stron, a także odmówić zgody na rozwód, przedstawiając konkretne przyczyny lub zażądać separacji.

Odpowiedź na pozew rozwodowy powinien zawierać stosunek co do żądań powoda dotyczących: sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, alimentów, sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania i kosztów procesowych.

W odpowiedzi na pozew rozwodowy pozwany może zawrzeć również inne wnioski, na przykład o zabezpieczenie alimentów lub wezwanie na rozprawę świadków.

Odpowiedź na pozew o rozwód – wymogi formalne

Odpowiedź na pozew jest pismem procesowym. Do niezbędnych elementów odpowiedzi należą:

  • oznaczenie sądu, do którego pismo zostaje skierowane i sygnaturę akt sprawy,
  • imię i nazwisko powoda i strony pozwanej,
  • oznaczenie rodzaju pisma,
  • osnowa wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
  • wymienienie załączników.

 

Wszystkie

Podobne artykuły

Rozwód pomimo braku zgody drugiej strony

Brak zgody na rozwód nie jest równoznaczny z brakiem możliwości wydania orzeczenia rozwiązującego małżeństwo. Wystąpienie przez jednego z małżonków do sądu z pozwem o rozwód nie oznacza jednak, że druga strona ma obowiązek wyrazić zgodę. Zgoda na rozwód potrzebna jest jedynie w sytuacji, gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu małżeństwa....

Dziecko jako świadek w sprawie rozwodowej?

Częścią wyroku wydawanego przez sąd w sprawie rozwodowej jest orzeczenie o władzy rodzicielskiej oraz o kontaktach z dzieckiem. Sąd podejmuje decyzję kierując się dobrem dziecka, dlatego, przed wydaniem wyroku, może poza salą posiedzeń sądowych wysłuchać co ma ono do powiedzenia i jakie są jego życzenia. Zgodnie z ustaleniami Konwencji o...

Alimenty na dziecko i małżonka po rozwodzie

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o wysokości alimentów, jakie małżonkowie są zobowiązani łożyć na wspólne dzieci. W tym samym orzeczeniu może znaleźć się informacja o zasądzonych alimentach dla jednego ze współmałżonków. Kiedy to możliwe? Jakie dokumenty należy złożyć? Najprościej mówiąc, alimenty to regularne świadczenia (najczęściej w formie...

Prawo do kontaktów z dzieckiem

Regulacja kontaktów z dzieckiem jest szczególnie ważna po rozwodzie jego rodziców. Jeżeli więc po rozwodzie byli małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w tej kwestii, reguluje ją sąd na wniosek jednego bądź obojga rodziców. Do kontaktów z dzieckiem mają prawo rodzice, dziadkowie, powinowaci w linii prostej oraz inne osoby, które przyczyniały...