DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/08/laptop-3196481__340.jpg

Odpowiedź na pozew o rozwód

Odpowiedź na pozew o rozwód Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:37:29

Pozwany wraz z pozwem o rozwód otrzymuje pouczenie o obowiązku lub możliwości wniesienie pisemnej odpowiedzi na pozew rozwodowy. W odpowiedzi tej pozwany musi ustosunkować się do zawartych w pozwie rozwodowym twierdzeń powoda. Warto pamiętać, że odpowiedź na pozew o rozwód pozwany musi złożyć w odpowiednim terminie, dokładnie określonym przez Sąd.

Odpowiedź na pozew o rozwód – termin złożenia

Termin złożenia odpowiedzi na pozew rozwodowy nie powinien być krótszy niż dwa tygodnie i zwykle wynosi 14 dni liczone od dnia odebrania listu zawierającego pozew o rozwód. Termin liczony jest od dnia, w którym przesyłka zostanie faktycznie odebrana. Termin 14 dni nie dotyczy dni roboczych, a kalendarzowych. Pozwany może nadać przesyłkę nawet w ostatnim dniu terminu. Odpowiedź na pozew o rozwód złożona po terminie podlega zwrotowi i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Sąd pomija spóźnione dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w odpowiedzi na pozew bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy lub występują inne wyjątkowe okoliczności.

Dlaczego odpowiedź na pozew rozwodowy jest ważna?

Odpowiedź na pozew o rozwód warto złożyć nawet wtedy, gdy nie jest ona obowiązkowa. Umożliwia pozwanemu odnieść się do wskazanych w pozwie twierdzeń o zaprezentować własne stanowisko. Składając odpowiedź na pozew, pozwany uniknie wydania wyroku zaocznego. Sąd wydaje taki wyrok w sytuacji, gdy pozwany nie stawi się na posiedzenie lub mimo stawienia nie bierz udziału w rozprawie.

Co musi znaleźć się w odpowiedzi na pozew o rozwód?

W odpowiedzi na pozew rozwodowy pozwany musi zaprezentować swoje stanowisko względem twierdzeń powoda dotyczących okoliczności rozpadu pożycia małżeńskiego. Pozwany powinien przedstawić wersję zdarzeń ze swojego punktu widzenia – fakty wraz ze wskazaniem dowodów na ich poparcie, przedstawić swoje żądania, uzasadnić swoje twierdzenia, ustosunkować się do twierdzeń powoda i jego dowodów oraz przedstawić swoje wnioski.

W odpowiedzi na pozew o rozwód pozwany może zgodzić się w całości z żądaniami powoda, zgodzić się na rozwód na innych warunkach, na przykład zażądać rozwodu z winy powoda lub rozwodu z winy obu stron, a także odmówić zgody na rozwód, przedstawiając konkretne przyczyny lub zażądać separacji.

Odpowiedź na pozew rozwodowy powinien zawierać stosunek co do żądań powoda dotyczących: sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, alimentów, sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania i kosztów procesowych.

W odpowiedzi na pozew rozwodowy pozwany może zawrzeć również inne wnioski, na przykład o zabezpieczenie alimentów lub wezwanie na rozprawę świadków.

Odpowiedź na pozew o rozwód – wymogi formalne

Odpowiedź na pozew jest pismem procesowym. Do niezbędnych elementów odpowiedzi należą:

  • oznaczenie sądu, do którego pismo zostaje skierowane i sygnaturę akt sprawy,
  • imię i nazwisko powoda i strony pozwanej,
  • oznaczenie rodzaju pisma,
  • osnowa wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
  • wymienienie załączników.

 

Wszystkie

Podobne artykuły

Czy warto walczyć o rozwód z winy małżonka?

Często się zdarza, że zdradzone lub opuszczone kobiety nie godzą się na propozycję rozwodu bez orzekania o winie, jaką wysuwa małżonek. Oczywiście, sprawa nie dotyczy tylko płci żeńskiej, ale z taką sytuacją sądy spotykają się najczęściej. Dlaczego kobietom tak zależy na udowodnieniu winy małżonkowi? Oprócz satysfakcji pokrzywdzonej małżonki...

Rozwód a separacja

Aby orzec rozwód, sąd musi ustalić, że pomiędzy stronami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Do uzyskania separacji wystarczy, aby nastąpił zupełny rozkład pożycia, nie musi on być trwały. Co oznacza rozkład pożycia? Oznacza zerwanie więzi uczuciowej, seksualnej oraz gospodarczej. Rozkład pożycia jest trwały jeżeli można...

Prawa ojca po rozwodzie

Matka choć bardziej predysponowana do wychowywania dziecka nie posiada większych praw do dziecka. Prawa ojca po rozwodzie do opieki nad dzieckiem nie różnią się od praw matki. I dlatego właśnie w kwestii ustalania spotkań, a nawet obecnie prawnie już opieki naprzemiennej bierze się pod uwagę znowelizowaną treść kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,...

Cofnięcie pozwu o rozwód

Powodów rezygnacji z rozwodowej sprawy sądowej może być wiele. Cofnięcie pozwu o rozwód w praktyce nie jest częstą sytuacją. Niemniej jednak warto wiedzieć, że w świetle prawa istnieje taka możliwość. W rzeczywistości każdy proces o rozwód jest sprawą obojga małżonków. Należy pamiętać o tym, zanim którakolwiek ze stron podejmie decyzję o cofnięciu...