DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/04/111-2.jpg

Jakie mogą być dowody w sprawie?

Jakie mogą być dowody w sprawie? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2016-04-17 15:46:11

Zarówno powód jak i pozwany mają obowiązek udowodnienia swoich racji przed sądem. Przedstawiony materiał dowodowy ma istotne znaczenie dla każdej ze stron. Dowody w sprawie to dokumenty, zeznania świadków, badanie materiału biologicznego, oględziny, opinia biegłego, fotografie. W sprawach cywilnych coraz częściej wykorzystuje się wydruki z komputerów, billingi rozmów, a nawet nagrania z dyktafonów.

Podstawowy dowód w sprawie cywilnej – dokumenty

Wyróżnia się dwa rodzaje dokumentów: urzędowe i prywatne. Urzędowe dokumenty sporządza organ państwowy np. orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne. Drugi rodzaj dokumentów prywatnych to w szczególności faktury, umowy, wezwania do zapłaty itp.

Zeznania świadków

Drugi rodzaj powszechnych dowodów w toku postępowaniu cywilnym to zeznania świadków. Strona powołująca się na dowód ze świadków obowiązana jest dokładnie oznaczyć fakty, które mają być zeznaniami poszczególnych świadków stwierdzone, i wskazać świadków, tak by wezwanie ich do sądu było możliwe.
Świadkami nie mogą być:

 • osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń
 • wojskowi i urzędnicy nie zwolnieni od zachowania tajemnicy służbowej, jeżeli ich zeznanie miałoby być połączone z jej naruszeniem
 • przedstawiciele ustawowi stron oraz osoby, które mogą być przesłuchane w charakterze strony jako organy osoby prawnej lub innej organizacji mającej zdolność sądową
 • współuczestnicy jednolici

Przy czym należy pamiętać, że zeznań mogą odmówić:

 • małżonkowie stron
 • wstępni
 • zstępni
 • rodzeństwo
 • powinowaci
 • osoby pozostające ze stronami w stosunku przysposobienia

Inne dowody

Do rozstrzygnięcia sprawy może zostać przeprowadzony dowód z opinii biegłego (grafologa, lekarza, psychiatry), a także oględziny (nieruchomości), badanie materiału biologicznego (badania krwi, DNA), eksperyment sądowy.

W świetle rozwoju techniki pojawiają się inne metody dowodzenia, jak na przykład dowód z:

 • filmu
 • fotografii
 • płyt lub taśm dźwiękowych
 • wydruk z komputera
 • sms
 • email
Wszystkie

Podobne artykuły

Nagrywanie rozpraw karnych – obowiązek

Od tego roku wszystkie rozprawy karne są nagrywane, chyba że nie jest to możliwe ze względów technicznych. W sprawach o wykroczenia procedura ta trwa już od ponad roku, w sprawach cywilnych od 2010 roku. Propozycja rejestrowania rozpraw sądowych w procesie karnym została zaproponowana przez Senat Sejmowi w 2013 roku. Nowelizację uchwaloną...