DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/01/camera-863406_960_720-2.jpg

Nagrywanie rozpraw karnych – obowiązek

Nagrywanie rozpraw karnych – obowiązek Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2016-02-03 10:00:53

Od tego roku wszystkie rozprawy karne są nagrywane, chyba że nie jest to możliwe ze względów technicznych. W sprawach o wykroczenia procedura ta trwa już od ponad roku, w sprawach cywilnych od 2010 roku. Propozycja rejestrowania rozpraw sądowych w procesie karnym została zaproponowana przez Senat Sejmowi w 2013 roku. Nowelizację uchwaloną przez Parlament podpisał prezydent Andrzej Duda.

W jakim celu nagrywanie?

„Rozwiązanie ma w swym zamyśle stanowić etap przejściowy pomiędzy protokołowaniem w tradycyjny sposób, a wprowadzeniem protokołu elektronicznego”.

Chodzi o „oswojenie się sędziów i uczestników postępowań z faktem rejestrowania całości rozprawy przez urządzenie”.

Z całą pewnością nagrywanie przyspieszy postępowanie, będzie też zapewniało większą dokładność protokołów niż te w formie pisemnej. Finalnie protokołem z rozprawy ma być to oczywiście nagranie, niemniej jednak muszą zostać do tego przygotowane również prokuratury oraz policja.

Prawo do otrzymania odpłatnie jednej kopii nagrania będą miały strony, ich obrońcy, pełnomocnicy oraz przedstawiciele ustawowi. Jeżeli nagranie dotyczyć będzie rozprawy, która odbywa się z wyłączeniem jawności, wyżej wymienione podmioty prawa mieć nie będą.

Odmowa zgody przez prezesa sądu na sporządzenie kopii dla podmiotów to kolejna kwestia. Tu jednak koniecznie musi zostać podana ważna przyczyna oraz uzasadniona ochroną interesu prywatnego osób, które biorą udział w rozprawie karnej.

Kiedy nie będzie nagrywania?

Przepisy, które weszły w życie nie są sztywne co do zasady nagrywania rozpraw karnych. Istnieje możliwość rezygnacji z nagrania w dwóch szczególnych wypadkach. Pierwszym z nich jest oczywiście sytuacja techniczna, czyli brak odpowiednich urządzeń na sali lub ich awaria. Nagrywanie nie jest również obowiązkowe, gdy jawność rozprawy zostanie wyłączona ze względu na obawę ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne” i nie będzie możliwości zapewnienia ochrony nagrania przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Jaka cena kopii nagrania?

Kopia nagrania jest odpłatna. Zgodnie z ustawą nie może być ona wyższa niż rzeczywiste koszty sporządzenia i przekazania kopii.

Wszystkie

Podobne artykuły

Jakie mogą być dowody w sprawie?

Zarówno powód jak i pozwany mają obowiązek udowodnienia swoich racji przed sądem. Przedstawiony materiał dowodowy ma istotne znaczenie dla każdej ze stron. Dowody w sprawie to dokumenty, zeznania świadków, badanie materiału biologicznego, oględziny, opinia biegłego, fotografie. W sprawach cywilnych coraz częściej wykorzystuje się wydruki z...