DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/01/keys-788907__180-2.png

Dział spadku

Dział spadku Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:21:26

Zdecydowanie często po jednym spadkodawcy dziedziczy kilku spadkobierców. Wówczas do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosowane są przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Dział spadku to ustalenie wartości całego majątku spadkodawcy i określenie wielkości schedy każdego ze spadkobierców. Wraz z dokonaniem działu spadku ustaje wspólność ustawowa. Współspadkobiercy, nie muszą dokonywać działu spadku. Ustawa nie nakłada takiego obowiązku. Może on jednak zostać dokonany w dwojaki sposób na drodze sądowej lub na mocy umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami.

Faktyczne podzielenie masy spadkowej przed sądem

Jeśli spadkobiercy nie potrafią dojść do porozumienia w kwestii działu spadku, czyni to Sąd. Zanim jednak podejmie on decyzję, spadkobiercy zobowiązani są do podania swojego zawodu, zarobków, wieku, stanu rodziny oraz złożyć wyjaśnienia dotyczące sposobu dotychczasowego korzystania ze spadku. Ważne też jest wymienienie wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na końcowe rozstrzygnięcie o dziale spadku.

Podstawą jego ustalenia jest spis inwentarza lub wskazanie we wniosku majątku, który ma być przedmiotem działu, oświadczenia złożone przez spadkobierców, ich dowody oraz ceny rynkowe z chwili dokonywania podziału. Dział spadku z reguły obejmuje cały majątek spadkowy. Tylko z ważnych powodów można ograniczyć podział do części spadku.

W postępowaniu działowym sąd rozstrzyga także o istnieniu zapisów zwykłych, których przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do spadku, jak również o wzajemnych roszczeniach pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów i spłaconych długów spadkowych.

Umowa o dział spadku

Zgodna wola współspadkobierców umożliwia dokonanie działu w drodze umowy. Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. W przypadku przedsiębiorstwa musi być to forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym.

Skutki działu spadku, wniosek i koszty

Skutki prawne:

  • do majątków osobistych spadkobierców wchodzą przyznane im prawa majątkowe
  • każdy ze współspadkobierców odpowiada za długi samodzielne w stosunku do wielkości przysługującego mu udziału

Skutki faktyczne:

  • majątek objęty dotychczas wspólnością, przestaje istnieć jako całość

We wniosku o dział spadku oprócz spisu inwentarza konieczne jest powołanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. Wniosek może złożyć każdy ze spadkobierców. Musi zostać on sporządzony w tylu egzemplarzach, ilu jest spadkobierców plus jeden dla sądu. Wniosek składa się w sądzie rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.

Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych.

Wszystkie

Podobne artykuły

Prawa dalszych krewnych do spadku

Po spadkodawcy, który nie pozostawił testamentu dziedziczą jego bliscy. W zależności od tego, ilu ich jest, mogą powstać różnorodne kombinacje. Czasem do spadku mogą zostać powołani również dalsi bliscy. Kiedy ma miejsce taka sytuacja? Jeżeli spadkodawca nie pozostawił swojej ostatniej woli, czyli testamentu, to określenie i podział spadku...

Na czym polega zachowek?

Przy instytucji spadkowej jaką stanowi zachowek warto się na chwilę zatrzymać. Jest ona bowiem bardzo ważnym zabezpieczeniem finansowym należnym każdemu ustawowemu spadkobiercy. Do osób z rodziny, które ustawowo dziedziczą majątek po zmarłym należą współmałżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice. Jeśli więc w testamencie osoby te zostały pominięte...

Jaka forma oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Aby oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku było skuteczne, musi zostać złożone w terminie, czyli w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule powołania. Koniecznie musi mieć również zachowaną przewidzianą formę. Jaka forma oświadczenia? Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem...

Ubezwłasnowolnienie a dziedziczenie spadku

Osoba ubezwłasnowolniona posiada zdolność prawną, nie posiada natomiast zdolności do czynności prawnych.Oznacza to, że osoba ubezwłasnowolniona posiada zdolność bycia podmiotem praw i obowiązków. Tak więc może ona być spadkobiercą, jak również ubiegać się o zachowek. Zdolność do czynności prawnych osoby ubezwłasnowolnionej Osoba ubezwłasnowolniona...