DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/01/keys-788907__180-2.png

Dział spadku

Dział spadku Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:21:26

Zdecydowanie często po jednym spadkodawcy dziedziczy kilku spadkobierców. Wówczas do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosowane są przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Dział spadku to ustalenie wartości całego majątku spadkodawcy i określenie wielkości schedy każdego ze spadkobierców. Wraz z dokonaniem działu spadku ustaje wspólność ustawowa. Współspadkobiercy, nie muszą dokonywać działu spadku. Ustawa nie nakłada takiego obowiązku. Może on jednak zostać dokonany w dwojaki sposób na drodze sądowej lub na mocy umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami.

Faktyczne podzielenie masy spadkowej przed sądem

Jeśli spadkobiercy nie potrafią dojść do porozumienia w kwestii działu spadku, czyni to Sąd. Zanim jednak podejmie on decyzję, spadkobiercy zobowiązani są do podania swojego zawodu, zarobków, wieku, stanu rodziny oraz złożyć wyjaśnienia dotyczące sposobu dotychczasowego korzystania ze spadku. Ważne też jest wymienienie wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na końcowe rozstrzygnięcie o dziale spadku.

Podstawą jego ustalenia jest spis inwentarza lub wskazanie we wniosku majątku, który ma być przedmiotem działu, oświadczenia złożone przez spadkobierców, ich dowody oraz ceny rynkowe z chwili dokonywania podziału. Dział spadku z reguły obejmuje cały majątek spadkowy. Tylko z ważnych powodów można ograniczyć podział do części spadku.

W postępowaniu działowym sąd rozstrzyga także o istnieniu zapisów zwykłych, których przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do spadku, jak również o wzajemnych roszczeniach pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów i spłaconych długów spadkowych.

Umowa o dział spadku

Zgodna wola współspadkobierców umożliwia dokonanie działu w drodze umowy. Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. W przypadku przedsiębiorstwa musi być to forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym.

Skutki działu spadku, wniosek i koszty

Skutki prawne:

  • do majątków osobistych spadkobierców wchodzą przyznane im prawa majątkowe
  • każdy ze współspadkobierców odpowiada za długi samodzielne w stosunku do wielkości przysługującego mu udziału

Skutki faktyczne:

  • majątek objęty dotychczas wspólnością, przestaje istnieć jako całość

We wniosku o dział spadku oprócz spisu inwentarza konieczne jest powołanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. Wniosek może złożyć każdy ze spadkobierców. Musi zostać on sporządzony w tylu egzemplarzach, ilu jest spadkobierców plus jeden dla sądu. Wniosek składa się w sądzie rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.

Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych.

Wszystkie

Podobne artykuły

Kiedy trzeba zapłacić podatek od spadku?

Dziedziczenie związane jest nie tylko z otrzymaniem spadku, ale również z koniecznością dopełnienia szeregu obowiązków. Główny wiąże się z koniecznością rozliczenia się z urzędem skarbowym. Co należy wiedzieć o obowiązkach podatkowych przy dziedziczeniu? Opłacenie podatku od spadków i darowizn dotyczy osób fizycznych, które odziedziczyły...

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Zgodnie z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego”. Jedną z takich spraw jest zgoda na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Kwestia uniknięcia odpowiedzialności za długi spadkowe to relatywnie często...

Czy można odrzucić spadek po terminie?

Tylko wyjątkowe przypadki stanowią sytuację, w której może mieć miejsce odrzucenie spadku po terminie. Od października 2015 roku mamy do czynienia z nowymi zasadami w zakresie prawa spadkowego. Zgodnie z nimi, jeśli spadkobierca po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy, nie złoży oświadczenia, następuje...

Na czym polega zachowek?

Przy instytucji spadkowej jaką stanowi zachowek warto się na chwilę zatrzymać. Jest ona bowiem bardzo ważnym zabezpieczeniem finansowym należnym każdemu ustawowemu spadkobiercy. Do osób z rodziny, które ustawowo dziedziczą majątek po zmarłym należą współmałżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice. Jeśli więc w testamencie osoby te zostały pominięte...