DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/lawyer-28838_960_720-2.png

Kim jest oskarżyciel posiłkowy?

Kim jest oskarżyciel posiłkowy? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2015-10-20 21:45:54

Oskarżyciel posiłkowy jest pokrzywdzonym, który działa w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego. Oskarżyciel posiłkowy może działać w tych sprawach obok oskarżyciela publicznego.

Jak zostać oskarżycielem posiłkowym?

Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej (odczytania aktu oskarżenia) złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Od momentu złożenia przez pokrzywdzonego oświadczenia staje się on stroną postępowania. Sąd nie wydaje bowiem postanowienia o tym, że dopuszcza oskarżyciela do procesu, jedynie sprawdza poprawność wniesionego oświadczenia.

Oświadczenie można złożyć w formie pisemnej lub ustnej do protokołu.

Korzyści bycia oskarżycielem posiłkowym

Pokrzywdzony występujący w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego może:

  • zadawać pytania przesłuchiwanym
  • zgłaszać wnioski dowodowe
  • przeglądać akta sprawy sądowej i sporządzać z nich odpisy
  • składać wnioski o sprostowanie protokołu rozprawy
  • przemawiać na zakończenie przewodu sądowego,w tym przedstawić o co wnosi
  • żądać uzasadnienia wyroku
  • wnosić apelację od wyroku

To tylko najważniejsze z uprawnień, z których może korzystać oskarżyciel posiłkowy. Są one niezwykle pomocne, gdyż to dzięki nim pokrzywdzony ma wpływ na przebieg procesu.

Śmierć oskarżyciela posiłkowego

W przypadku śmierci oskarżyciela posiłkowego, osoby najbliższe mogą przystąpić do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego w każdym stadium postępowania.

Ograniczenie liczby oskarżycieli posiłkowych

Sąd może ograniczyć liczbę oskarżycieli posiłkowych występujących w sprawie, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Sąd orzeka, że oskarżyciel posiłkowy nie może brać udziału w postępowaniu, gdy bierze w nim już udział określona przez sąd liczba oskarżycieli.

Wszystkie

Podobne artykuły

Groźba karalna

Groźby karalne są przestępstwem opisanym w art. 190 kodeksu karnego. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ściganie następuje na...

Kim jest oskarżyciel posiłkowy?

Polskie prawo bardzo dba o interesy osób pokrzywdzonych, dzięki czemu przysługuje im wiele uprawnień. Chociaż podczas rozprawy w naszym imieniu najczęściej występuje prokurator, to mamy także możliwość wystąpienia jako oskarżyciel posiłkowy. Oskarżyciel posiłkowy a przepisy prawa Taka możliwość przysługuje jedynie w przypadku spraw ściganych...