DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/07/ustalenie-ojcostwa-2.jpg

Ustalenie ojcostwa a alimenty

Ustalenie ojcostwa a alimenty Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:55:15

Jeżeli ustalenie ojcostwa nie nastąpiło w drodze domniemania, co ma miejsce w związku małżeńskim lub w sytuacji gdy mężczyzna obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym i nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed narodzeniem się dziecka oraz przez uznanie dziecka przez ojca, stosuje się sądowe ustalenie ojcostwa. Może ono nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądowego.

Kto może wystąpić z pozwem o ustalenie ojcostwa?

Pozew o ustalenie ojcostwa może złożyć dziecko, matka oraz domniemany ojciec. Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności ani matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić do sądu z powyższym żądaniem. Dziecko lub matka wytaczają powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu. Domniemany ojciec natomiast przeciwko dziecku i matce, w razie gdy matka nie żyje, przeciwko dziecku. Powództwo o ustalenie ojcostwa może wytoczyć prokurator.

Alimenty

W sprawie o ustalenie ojcostwa można dochodzić również świadczeń alimentacyjnych. Jest to jednak warunek konieczny: tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Wysokość alimentów będzie zależeć oczywiście od indywidualnych potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych ojca oraz możliwości majątkowych.

Oprócz wniosku o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka matka może złożyć dodatkowe wnioski, np.:

  • wniosek o pokrycie wydatków poniesionych przez matkę dziecka w związku z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie połogu
  • wniosek o nadanie wyrokowi w części zasądzającej alimenty rygoru natychmiastowej wykonalności
  • wniosek o zabezpieczenie powództwa
  • wniosek o nadanie dziecku nazwiska ojca

Uzasadnienie, podpis, koszta sądowe

Żądania zawarte w pozwie muszą być poparte dowodami. Dowodami mogą być właściwe dokumenty, wyniki badań lekarskich oraz zeznania świadków. Pozew o ustalenie ojcostwa wraz z dodatkowymi wnioskami musi być własnoręcznie podpisany.

Osoba dochodząca ustalenia ojcostwa jak również dodatkowych roszczeń (alime31ntacyjnych) nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów sądowych.

Wszystkie

Podobne artykuły

Niealimentacja w prawie karnym

Znowelizowane przepisy kodeksu karnego dotyczące uchylania się od płacenia alimentów wpłynęły na skuteczność ścigania sprawców tej kategorii przestępstw. Niealimentacja jako przestępstwo ma miejsce wtedy, gdy osoba zobowiązana do świadczenia alimentów, uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym,...

Komu płacić alimenty po uzyskaniu pełnoletności

Należy pamiętać, że dziecko po osiągnięciu wieku 18 lat, jest nadal uprawnione do uzyskiwania alimentów. Rodzic, który jest zobowiązany do ich płacenia, musi wywiązywać się obowiązku do momentu, w którym dziecko będzie w stanie utrzymywać się samodzielnie. Komu powinno się płacić alimenty po uzyskaniu pełnoletności? Jest to zasadne pytanie,...

Sąd może zawiesić władzę rodzicielską

Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. W niektórych przypadkach sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców (lub jednego z nich) władzy rodzicielskiej, orzec o jej zawieszeniu lub ograniczyć ją. Kiedy może dojść do ostatniej sytuacji? O zawieszeniu władzy rodzicielskiej decyduje sąd. Zgodnie z art. 110 Kodeksu rodzinnego...

Jak uchylić się od obowiązku alimentacyjnego? Zasady współżycia społecznego

Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka. Mowa tu o regułach postępowania i zasadach moralnych, które są przez społeczeństwo uważane za słuszne. Zasady...