DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/07/ustalenie-ojcostwa-2.jpg

Ustalenie ojcostwa a alimenty

Ustalenie ojcostwa a alimenty Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:55:15

Jeżeli ustalenie ojcostwa nie nastąpiło w drodze domniemania, co ma miejsce w związku małżeńskim lub w sytuacji gdy mężczyzna obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym i nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed narodzeniem się dziecka oraz przez uznanie dziecka przez ojca, stosuje się sądowe ustalenie ojcostwa. Może ono nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądowego.

Kto może wystąpić z pozwem o ustalenie ojcostwa?

Pozew o ustalenie ojcostwa może złożyć dziecko, matka oraz domniemany ojciec. Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności ani matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić do sądu z powyższym żądaniem. Dziecko lub matka wytaczają powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu. Domniemany ojciec natomiast przeciwko dziecku i matce, w razie gdy matka nie żyje, przeciwko dziecku. Powództwo o ustalenie ojcostwa może wytoczyć prokurator.

Alimenty

W sprawie o ustalenie ojcostwa można dochodzić również świadczeń alimentacyjnych. Jest to jednak warunek konieczny: tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Wysokość alimentów będzie zależeć oczywiście od indywidualnych potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych ojca oraz możliwości majątkowych.

Oprócz wniosku o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka matka może złożyć dodatkowe wnioski, np.:

  • wniosek o pokrycie wydatków poniesionych przez matkę dziecka w związku z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie połogu
  • wniosek o nadanie wyrokowi w części zasądzającej alimenty rygoru natychmiastowej wykonalności
  • wniosek o zabezpieczenie powództwa
  • wniosek o nadanie dziecku nazwiska ojca

Uzasadnienie, podpis, koszta sądowe

Żądania zawarte w pozwie muszą być poparte dowodami. Dowodami mogą być właściwe dokumenty, wyniki badań lekarskich oraz zeznania świadków. Pozew o ustalenie ojcostwa wraz z dodatkowymi wnioskami musi być własnoręcznie podpisany.

Osoba dochodząca ustalenia ojcostwa jak również dodatkowych roszczeń (alime31ntacyjnych) nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów sądowych.

Wszystkie

Podobne artykuły

Uznanie a ustalenie ojcostwa

Oto dwa najważniejsze przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowiące o ustaleniu i uznaniu ojcostwa. Artykuł porusza tematykę uznanie a ustalenie ojcostwa. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Gdy dziecko...

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa, że roszczenia alimentacyjne ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od momentu, w którym stały się wymagalne. W odróżnieniu od roszczenia alimentacyjnego prawo do alimentacji nie ulega przedawnieniu. Biorąc pod uwagę roszczenia alimentacyjne dzieci względem rodziców mamy do czynienia z dwoma poniższymi...

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka

Obowiązek alimentacyjny nie wygasa z mocy prawa. Drogą do realizacji tego roszczenia jest droga postępowania sądowego. Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka nie jest uzależnione od osiągnięcia przez nie konkretnie określonego wieku. Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka nie wygasa też z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności....

Nowe alimenty 2017. Skuteczne ściąganie.

Pod koniec minionego roku rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy, która ma być ułatwieniem w egzekwowaniu alimentów. Ma być też utrudnieniem uchylania się od ich płacenia. W bieżącym roku obowiązek alimentacyjny okaże się więc skuteczniejszy w egzekwowaniu. Dzięki nowym przepisom alimenty 2017 trafią do zdecydowanie większej liczby dzieci,...