DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/07/ustalenie-ojcostwa-2.jpg

Ustalenie ojcostwa a alimenty

Ustalenie ojcostwa a alimenty Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:55:15

Jeżeli ustalenie ojcostwa nie nastąpiło w drodze domniemania, co ma miejsce w związku małżeńskim lub w sytuacji gdy mężczyzna obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym i nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed narodzeniem się dziecka oraz przez uznanie dziecka przez ojca, stosuje się sądowe ustalenie ojcostwa. Może ono nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądowego.

Kto może wystąpić z pozwem o ustalenie ojcostwa?

Pozew o ustalenie ojcostwa może złożyć dziecko, matka oraz domniemany ojciec. Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności ani matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić do sądu z powyższym żądaniem. Dziecko lub matka wytaczają powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu. Domniemany ojciec natomiast przeciwko dziecku i matce, w razie gdy matka nie żyje, przeciwko dziecku. Powództwo o ustalenie ojcostwa może wytoczyć prokurator.

Alimenty

W sprawie o ustalenie ojcostwa można dochodzić również świadczeń alimentacyjnych. Jest to jednak warunek konieczny: tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Wysokość alimentów będzie zależeć oczywiście od indywidualnych potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych ojca oraz możliwości majątkowych.

Oprócz wniosku o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka matka może złożyć dodatkowe wnioski, np.:

  • wniosek o pokrycie wydatków poniesionych przez matkę dziecka w związku z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie połogu
  • wniosek o nadanie wyrokowi w części zasądzającej alimenty rygoru natychmiastowej wykonalności
  • wniosek o zabezpieczenie powództwa
  • wniosek o nadanie dziecku nazwiska ojca

Uzasadnienie, podpis, koszta sądowe

Żądania zawarte w pozwie muszą być poparte dowodami. Dowodami mogą być właściwe dokumenty, wyniki badań lekarskich oraz zeznania świadków. Pozew o ustalenie ojcostwa wraz z dodatkowymi wnioskami musi być własnoręcznie podpisany.

Osoba dochodząca ustalenia ojcostwa jak również dodatkowych roszczeń (alime31ntacyjnych) nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów sądowych.

Wszystkie

Podobne artykuły

Alimenty na dorosłe dziecko

W polskim prawie nie ma ustanowionej górnej granicy wiekowej, według której względem dziecka wygasa obowiązek alimentacyjny. Rodzice mają obowiązek pomagać nawet dorosłemu dziecku, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Są jednak pewne ograniczenia, o których poniżej. Dorosłe dziecko uczące się Przyjmuje się, że dorosłym dzieckiem...

Ustalenie ojcostwa a alimenty

Pozew do sądu z żądaniem ustalenia ojcostwa może złożyć matka, dziecko, a także domniemany ojciec dziecka. Jest to możliwe do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Trzeba pamiętać, że niemożliwe jest złożenie pozwu po śmierci dziecka. Istotną informacją jest to, iż domniemywa się, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który współżył...

Sąd może zawiesić władzę rodzicielską

Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. W niektórych przypadkach sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców (lub jednego z nich) władzy rodzicielskiej, orzec o jej zawieszeniu lub ograniczyć ją. Kiedy może dojść do ostatniej sytuacji? O zawieszeniu władzy rodzicielskiej decyduje sąd. Zgodnie z art. 110 Kodeksu rodzinnego...

Obniżenie i podwyższenie alimentów

Alimenty to regularne świadczenia pieniężne wypłacane osobie uprawnionej przez zobowiązanego. Określona kwota pieniężna ma zapewniać uprawnionemu zaspokajanie potrzeb egzystencjonalnych. W przypadku alimentów dla dziecka zalicza się do nich nie tylko środki utrzymania, ale też wychowania. Jeśli obowiązek alimentacyjny pozostający po stronie...