DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/07/ustalenie-ojcostwa-2.jpg

Ustalenie ojcostwa a alimenty

Ustalenie ojcostwa a alimenty Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:55:15

Jeżeli ustalenie ojcostwa nie nastąpiło w drodze domniemania, co ma miejsce w związku małżeńskim lub w sytuacji gdy mężczyzna obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym i nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed narodzeniem się dziecka oraz przez uznanie dziecka przez ojca, stosuje się sądowe ustalenie ojcostwa. Może ono nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądowego.

Kto może wystąpić z pozwem o ustalenie ojcostwa?

Pozew o ustalenie ojcostwa może złożyć dziecko, matka oraz domniemany ojciec. Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności ani matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić do sądu z powyższym żądaniem. Dziecko lub matka wytaczają powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu. Domniemany ojciec natomiast przeciwko dziecku i matce, w razie gdy matka nie żyje, przeciwko dziecku. Powództwo o ustalenie ojcostwa może wytoczyć prokurator.

Alimenty

W sprawie o ustalenie ojcostwa można dochodzić również świadczeń alimentacyjnych. Jest to jednak warunek konieczny: tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Wysokość alimentów będzie zależeć oczywiście od indywidualnych potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych ojca oraz możliwości majątkowych.

Oprócz wniosku o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka matka może złożyć dodatkowe wnioski, np.:

  • wniosek o pokrycie wydatków poniesionych przez matkę dziecka w związku z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie połogu
  • wniosek o nadanie wyrokowi w części zasądzającej alimenty rygoru natychmiastowej wykonalności
  • wniosek o zabezpieczenie powództwa
  • wniosek o nadanie dziecku nazwiska ojca

Uzasadnienie, podpis, koszta sądowe

Żądania zawarte w pozwie muszą być poparte dowodami. Dowodami mogą być właściwe dokumenty, wyniki badań lekarskich oraz zeznania świadków. Pozew o ustalenie ojcostwa wraz z dodatkowymi wnioskami musi być własnoręcznie podpisany.

Osoba dochodząca ustalenia ojcostwa jak również dodatkowych roszczeń (alime31ntacyjnych) nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów sądowych.

Wszystkie

Podobne artykuły

Jak zawrzeć umowę alimentacyjną?

Umowa alimentacyjna jest alternatywą dla sprawy sądowej o alimenty, którą dopuszcza kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jeśli strony same potrafią dojść do porozumienia, co do warunków płatności i wysokości świadczenia alimentacyjnego jest ona dużo wygodniejszym i znacznie szybszym sposobem uregulowania stosunków alimentacyjnych. Jaka forma umowy...

Konsekwencje pozbawienia wolności – władza rodzicielska i alimenty

Sąd opiekuńczy pozbawia rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli nie może być ona wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają jej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka. Do przeszkód o długotrwałym charakterze można zaliczyć skazanie rodzica na dożywotnią lub wieloletnią karę pozbawienia wolności....

Co wybrać? Rozwód czy separacja?

Aby podjąć decyzję rozwód czy separacja, konieczne jest poznanie istoty tych dwóch instytucji. Wybierając rozwód decydujemy się na rozwiązanie małżeństwa. Separacją jest natomiast czasowe uchylenie wspólnoty małżeńskiej. Rozkład pożycia, różnice pomiędzy rozwodem a separacją Aby uzyskać separację wystarczy uznanie, że pomiędzy małżonkami nastąpił...

Jak uchylić się od obowiązku alimentacyjnego? Zasady współżycia społecznego

Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka. Mowa tu o regułach postępowania i zasadach moralnych, które są przez społeczeństwo uważane za słuszne. Zasady...