DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/04/024269686-2.jpg

Kiedy spisać intercyzę?

Kiedy spisać intercyzę? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:55:30

Intercyza nie jest pojęciem prawnym. W świetle prawa, a dokładniej przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego chodzi o rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa), którą małżonkowie mogą spisać przed zawarciem związku lub w czasie trwania małżeństwa. I ta właśnie umowa to intercyza.

W Polsce po zawarciu związku małżeńskiego powstaje między małżonkami wspólność majątkowa.
Dochodzi więc w tym momencie do wyróżnienia trzech rodzajów majątku:

  • majątek osobisty żony – przedmioty i prawa majątkowe zgromadzone przed ślubem
  • majątek osobisty męża – przedmioty i prawa majątkowe zgromadzone przed ślubem
  • majątek wspólny – przedmioty majątkowe, wynagrodzenia za pracę, dochody z majątku wspólnego i osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na funduszu emerytalnym, jak również wszelkie zadłużenia nabyte w czasie trwania małżeństwa

Kiedy intercyza ma sens?

Mówiąc o intercyzie trzeba wiedzieć, że nie stanowi ona jedynie rozdzielności majątkowej. Obok niej wyróżnia się jeszcze rozszerzoną lub ograniczoną wspólność majątkową oraz rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

O rozszerzonej wspólności majątkowej jest mowa wtedy, gdy małżonkowie rezygnują z majątków osobistych na rzecz wspólnoty majątkowej.

Ograniczenie wspólności majątkowej to natomiast pomniejszenie majątku wspólnego o podjęte wspólną decyzją jego składowe.

Kolejną formą rozdzielności majątkowej jest rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. W przypadku rozwodu, kiedy to wspólność majątkowa ustaje, małżonek którego dorobek (wzrost wartości majątku po zawarciu intercyzy) jest mniejszy, ma prawo żądać jego wyrównania. Zgodnie z § 3. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dorobek oblicza się według stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej i według cen z chwili rozliczenia.

Wobec powyższego można stwierdzić, że intercyza ma sens wtedy, gdy każdy z małżonków chce samodzielnie zarządzać swoim majątkiem.

Drugim przypadkiem, w którym obie strony małżeństwa decydują się na spisanie intercyzy jest prowadzenie własnej firmy przez jedną z nich. Kłopoty finansowe w związku z prowadzeniem działalności nie dotkną zatem majątku osobistego partnera, a dług nie będzie ściągany z majątku wspólnego.

Poza tym warto wiedzieć, że intercyza  reguluje stosunki pomiędzy małżonkami za życia. Nie ma więc powodów do wykluczenia możliwości dziedziczenia po sobie w przypadku śmierci któregoś z nich.

Jednak uniknięcie zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez jednego z małżonków to główny powód, dla którego można zdecydować się ma podpisanie intercyzy.

Wady decyzji o intercyzie

Obok zalet, istnieją również wady spisania powyższej umowy. Wśród głównych na uwagę zasługują:

  • brak możliwości uzyskania wspólnego kredytu związany z brakiem wspólnej zdolności kredytowej
  • brak możliwości wspólnego rozliczania podatku dochodowego

Jak spisać intercyzę?

Umowa małżeńska zmieniająca ustawowy ustrój wspólności majątkowej musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

Wszystkie

Podobne artykuły

Czym jest majątek osobisty małżonka

Od momentu zawarcia związku małżeńskiego z mocy prawa powstaje ustawowa wspólność małżeńska obejmująca trzy masy majątkowe: majątek osobisty żony majątek osobisty męża majątek wspólny Majątek wspólny to taki, który jest przez nich gromadzony przez czas trwania ich związku. Należy on do obydwu stron i każdy z małżonków ma do niego równe...

Jaka część majątku nie podlega podziałowi po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej?

Przy rozwodzie majątek wspólnie zgromadzony przez małżonków będzie stanowił przedmiot podziału. Inaczej jest w przypadku majątku osobistego małżonków, który każdy zgromadził przed zawarciem związku małżeńskiego. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami – z mocy ustawy – wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Obejmuje ona...

Intercyza. Co warto wiedzieć?

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego powstaje wspólnota majątkowa małżonków.Intercyza to małżeńska umowa majątkowa wprowadzająca rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami. Koniecznie musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego. Intercyzę zwykle podpisuje się przed zawarciem małżeństwa. Jednak można spisać ją również w czasie jego trwania,...

Małżeńskie ustroje majątkowe - to warto wiedzieć

Jak wynika z przepisów prawa rodzinnego, podstawowym ustrojem majątkowym, który łączy małżonków jest majątkowa wspólność ustawowa. Powstaje ona z mocy prawa z chwilą zawarcia małżeństwa. Trwa ona do śmierci któregoś z małżonków lub do chwili orzeczenia rozwodu lub separacji. Założeniem wspólności ustawowej jest istnienie majątku wspólnego...