DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/11/woman-1586499__340.jpg

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie po małżonku

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie po małżonku Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:44:40

Rozdzielność majątkowa wprowadzona w małżeństwie jest sposobem na uregulowanie kwestii majątkowych wyłącznie na czas jego trwania. Ustrój ten nie ma wpływu na dziedziczenie. Małżonek dziedziczy na tych samych zasadach i w takim samym udziale, jak gdyby pomiędzy małżonkami istniała wspólność małżeńska.

Rozdzielność majątkowa – jak wygląda w praktyce?

Zawarcie umowy o rozdzielność majątkową podyktowana jest zwykle względami finansowymi. W jej wyniku małżonkowie nie posiadają wspólnego majątku a dwa odrębne majątki osobiste. Rozdzielność majątkowa nie wpływa jednak w żaden bezpośredni sposób na dziedziczenie ustawowe. Każdy z małżonków uprawniony jest do dziedziczenia majątku wchodzącego w skład majątku osobistego drugiego małżonka. Dziedziczy więc majątek, co do którego za życia małżonka nie miał większych uprawnień.

Małżonek pozostający w ustroju rozdzielności majątkowej uprawniony jest do dziedziczenia na zasadach ogólnych, czyli w równych częściach z dziećmi małżonka w wysokości nie mniejszej niż ¼ udziału w spadku, w wysokości ½ udziału w spadku, dziedzicząc z rodzicami małżonka, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa małżonka.

Dziedziczenie przy rozdzielności majątkowej i wspólności majątkowej – różnice

Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy dziedziczeniem w ustroju rozdzielności majątkowej a dziedziczeniem w ramach wspólności majątkowej. Przy wspólności majątkowej w chwili śmierci małżonka majątek wspólny małżonków dzielony jest na dwie części po ½. Jedną połowę dziedziczy małżonek, a druga podlega ustawowemu dziedziczeniu, do którego małżonek pozostający przy życiu ma również prawo.

Pomimo zawarcia intercyzy małżonek dziedziczy po zmarłym małżonku na zasadach ogólnych zawartych w kodeksie cywilnym. Dziedziczenie odbywa się na podstawie testamentu lub według zasad wynikających z ustawy.

Wszystkie

Podobne artykuły

Kto może dziedziczyć spadek?

Jeżeli spadkobierca nie zostawił testamentu, to mówi się o tak zwanym dziedziczeniu ustawowym. W praktyce możliwości jest tu wiele, wszystko zależy wyłącznie od liczby spadkobierców. Kto jest uprzywilejowany? Gdy mowa o dziedziczeniu ustawowym, spadkobierców można podzielić na trzy grupy. Mowa tu konkretnie o takich osobach, jak: małżonek...

Rozwód a kredyt

Wspólność majątkowa ustaje w wyniku rozwodu. Małżonkowie w tej sytuacji mogą wystąpić do sądu o podział majątku wspólnego. Niemniej jednak należy pamiętać, że kwestia rozwód a kredyt nie jest rozpatrywana przez sąd i nie zajmuje się on dzieleniem wspólnych długów małżonków. Zobowiązanie małżonków posiada charakter solidarny, co oznacza, że...

Adopcja a dziedziczenie

Dziecko adoptowane ma prawo dziedziczyć po swoich rodzicach. Zasada ta działa również w drugą stronę – osoby, które dokonały adopcji mają prawo do dziedziczenia po dziecku. Jak sytuacja wygląda w przypadku adopcji niepełnej? Ustawodawca rozróżnia dwa rodzaje przysposobienia – pełne i niepełne. Do pierwszej sytuacji dochodzi wówczas, gdy „adoptowany...

Kto może być niegodny dziedziczenia?

W polskim prawie spadkowym istnieje instytucja spadkobiercy niegodnego dziedziczenia. Jej celem jest pozbawienie prawa do dziedziczenia spadkobierców, którzy dopuścili się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy. To niejedyna przesłanka uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, a tym samym utraty przez niego wszelkich...