DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/11/woman-1586499__340.jpg

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie po małżonku

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie po małżonku Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:44:40

Rozdzielność majątkowa wprowadzona w małżeństwie jest sposobem na uregulowanie kwestii majątkowych wyłącznie na czas jego trwania. Ustrój ten nie ma wpływu na dziedziczenie. Małżonek dziedziczy na tych samych zasadach i w takim samym udziale, jak gdyby pomiędzy małżonkami istniała wspólność małżeńska.

Rozdzielność majątkowa – jak wygląda w praktyce?

Zawarcie umowy o rozdzielność majątkową podyktowana jest zwykle względami finansowymi. W jej wyniku małżonkowie nie posiadają wspólnego majątku a dwa odrębne majątki osobiste. Rozdzielność majątkowa nie wpływa jednak w żaden bezpośredni sposób na dziedziczenie ustawowe. Każdy z małżonków uprawniony jest do dziedziczenia majątku wchodzącego w skład majątku osobistego drugiego małżonka. Dziedziczy więc majątek, co do którego za życia małżonka nie miał większych uprawnień.

Małżonek pozostający w ustroju rozdzielności majątkowej uprawniony jest do dziedziczenia na zasadach ogólnych, czyli w równych częściach z dziećmi małżonka w wysokości nie mniejszej niż ¼ udziału w spadku, w wysokości ½ udziału w spadku, dziedzicząc z rodzicami małżonka, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa małżonka.

Dziedziczenie przy rozdzielności majątkowej i wspólności majątkowej – różnice

Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy dziedziczeniem w ustroju rozdzielności majątkowej a dziedziczeniem w ramach wspólności majątkowej. Przy wspólności majątkowej w chwili śmierci małżonka majątek wspólny małżonków dzielony jest na dwie części po ½. Jedną połowę dziedziczy małżonek, a druga podlega ustawowemu dziedziczeniu, do którego małżonek pozostający przy życiu ma również prawo.

Pomimo zawarcia intercyzy małżonek dziedziczy po zmarłym małżonku na zasadach ogólnych zawartych w kodeksie cywilnym. Dziedziczenie odbywa się na podstawie testamentu lub według zasad wynikających z ustawy.

Wszystkie

Podobne artykuły

Rozwód a kredyt

Wspólność majątkowa ustaje w wyniku rozwodu. Małżonkowie w tej sytuacji mogą wystąpić do sądu o podział majątku wspólnego. Niemniej jednak należy pamiętać, że kwestia rozwód a kredyt nie jest rozpatrywana przez sąd i nie zajmuje się on dzieleniem wspólnych długów małżonków. Zobowiązanie małżonków posiada charakter solidarny, co oznacza, że...

Separacja a dziedziczenie

Separacja w ramach dziedziczenia niesie ze sobą podobny skutek co rozwód. Należy pamiętać o tym, że wyłącznie separacja, którą orzeknie sąd, pozwala na to, że małżonek nie dziedziczy z mocy ustawy. Koniecznie jest w tym wypadku odróżnienie tzw. separacji faktycznej od separacji orzeczonej przez sąd. Co to jest separacja faktyczna? Rozpatrując...

Czym jest majątek osobisty małżonka

Od momentu zawarcia związku małżeńskiego z mocy prawa powstaje ustawowa wspólność małżeńska obejmująca trzy masy majątkowe: majątek osobisty żony majątek osobisty męża majątek wspólny Majątek wspólny to taki, który jest przez nich gromadzony przez czas trwania ich związku. Należy on do obydwu stron i każdy z małżonków ma do niego równe...

Jaka część majątku nie podlega podziałowi po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej?

Przy rozwodzie majątek wspólnie zgromadzony przez małżonków będzie stanowił przedmiot podziału. Inaczej jest w przypadku majątku osobistego małżonków, który każdy zgromadził przed zawarciem związku małżeńskiego. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami – z mocy ustawy – wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Obejmuje ona...