DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/11/woman-1586499__340.jpg

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie po małżonku

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie po małżonku Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:44:40

Rozdzielność majątkowa wprowadzona w małżeństwie jest sposobem na uregulowanie kwestii majątkowych wyłącznie na czas jego trwania. Ustrój ten nie ma wpływu na dziedziczenie. Małżonek dziedziczy na tych samych zasadach i w takim samym udziale, jak gdyby pomiędzy małżonkami istniała wspólność małżeńska.

Rozdzielność majątkowa – jak wygląda w praktyce?

Zawarcie umowy o rozdzielność majątkową podyktowana jest zwykle względami finansowymi. W jej wyniku małżonkowie nie posiadają wspólnego majątku a dwa odrębne majątki osobiste. Rozdzielność majątkowa nie wpływa jednak w żaden bezpośredni sposób na dziedziczenie ustawowe. Każdy z małżonków uprawniony jest do dziedziczenia majątku wchodzącego w skład majątku osobistego drugiego małżonka. Dziedziczy więc majątek, co do którego za życia małżonka nie miał większych uprawnień.

Małżonek pozostający w ustroju rozdzielności majątkowej uprawniony jest do dziedziczenia na zasadach ogólnych, czyli w równych częściach z dziećmi małżonka w wysokości nie mniejszej niż ¼ udziału w spadku, w wysokości ½ udziału w spadku, dziedzicząc z rodzicami małżonka, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa małżonka.

Dziedziczenie przy rozdzielności majątkowej i wspólności majątkowej – różnice

Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy dziedziczeniem w ustroju rozdzielności majątkowej a dziedziczeniem w ramach wspólności majątkowej. Przy wspólności majątkowej w chwili śmierci małżonka majątek wspólny małżonków dzielony jest na dwie części po ½. Jedną połowę dziedziczy małżonek, a druga podlega ustawowemu dziedziczeniu, do którego małżonek pozostający przy życiu ma również prawo.

Pomimo zawarcia intercyzy małżonek dziedziczy po zmarłym małżonku na zasadach ogólnych zawartych w kodeksie cywilnym. Dziedziczenie odbywa się na podstawie testamentu lub według zasad wynikających z ustawy.

Wszystkie

Podobne artykuły

Zrzeczenie się dziedziczenia - najważniejsze kwestie

Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. W umowie przyszły spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy, zrzekając się jednocześnie przysługujących mu praw z mocy ustawy. Zrzeczenie się dziedziczenia –...

Czym jest przymusowa rozdzielność majątkowa?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. W czasie trwania małżeństwa, ale również i przed ślubem małżonkowie mogą zawrzeć majątkową umowę małżeńską,...

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Rozdzielność majątkowa małżeńska to jeden z możliwych ustrojów majątkowych panujący między małżonkami. Polega na tym, że małżonkowie nie posiadają majątku wspólnego, który jest charakterystyczny dla wspólnoty małżeńskiej. Rozdzielność majątkowa powstaje na podstawie umowy majątkowej małżeńskiej, która musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego....

Separacja a dziedziczenie

Separacja w ramach dziedziczenia niesie ze sobą podobny skutek co rozwód. Należy pamiętać o tym, że wyłącznie separacja, którą orzeknie sąd, pozwala na to, że małżonek nie dziedziczy z mocy ustawy. Koniecznie jest w tym wypadku odróżnienie tzw. separacji faktycznej od separacji orzeczonej przez sąd. Co to jest separacja faktyczna? Rozpatrując...