DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/11/woman-1586499__340.jpg

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie po małżonku

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie po małżonku Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:44:40

Rozdzielność majątkowa wprowadzona w małżeństwie jest sposobem na uregulowanie kwestii majątkowych wyłącznie na czas jego trwania. Ustrój ten nie ma wpływu na dziedziczenie. Małżonek dziedziczy na tych samych zasadach i w takim samym udziale, jak gdyby pomiędzy małżonkami istniała wspólność małżeńska.

Rozdzielność majątkowa – jak wygląda w praktyce?

Zawarcie umowy o rozdzielność majątkową podyktowana jest zwykle względami finansowymi. W jej wyniku małżonkowie nie posiadają wspólnego majątku a dwa odrębne majątki osobiste. Rozdzielność majątkowa nie wpływa jednak w żaden bezpośredni sposób na dziedziczenie ustawowe. Każdy z małżonków uprawniony jest do dziedziczenia majątku wchodzącego w skład majątku osobistego drugiego małżonka. Dziedziczy więc majątek, co do którego za życia małżonka nie miał większych uprawnień.

Małżonek pozostający w ustroju rozdzielności majątkowej uprawniony jest do dziedziczenia na zasadach ogólnych, czyli w równych częściach z dziećmi małżonka w wysokości nie mniejszej niż ¼ udziału w spadku, w wysokości ½ udziału w spadku, dziedzicząc z rodzicami małżonka, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa małżonka.

Dziedziczenie przy rozdzielności majątkowej i wspólności majątkowej – różnice

Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy dziedziczeniem w ustroju rozdzielności majątkowej a dziedziczeniem w ramach wspólności majątkowej. Przy wspólności majątkowej w chwili śmierci małżonka majątek wspólny małżonków dzielony jest na dwie części po ½. Jedną połowę dziedziczy małżonek, a druga podlega ustawowemu dziedziczeniu, do którego małżonek pozostający przy życiu ma również prawo.

Pomimo zawarcia intercyzy małżonek dziedziczy po zmarłym małżonku na zasadach ogólnych zawartych w kodeksie cywilnym. Dziedziczenie odbywa się na podstawie testamentu lub według zasad wynikających z ustawy.

Wszystkie

Podobne artykuły

Kiedy testament jest nieważny?

W przypadku dziedziczenia testamentowego podstawą jest testament sporządzony przez spadkodawcę. Sporządzenie to musi być wykonane w jednej z form przewidzianych przez przepisy kodeksu cywilnego. Zdarzają się sytuacje, gdy osoba, choć posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, sporządziła testament w sposób wadliwy. Skutkiem takiej czynności...

Najważniejsze kwestie przy podziale majątku

Skutkiem zawarcia małżeństwa jest nawiązanie stosunków nie tylko o charakterze osobistym, ale też majątkowym. Najważniejszą zasadą określoną w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest to, że udziały w majątku wspólnym pozostają równe. Wspólność majątkowa, która powstaje wraz z zawarciem małżeństwa, ustaje na skutek rozwodu lub śmierci...

Bezdzietne małżeństwo a dziedziczenie

Bezdzietne małżeństwo, aby mogło być pewne, że w razie śmierci jednego z małżonków, drugie z nich dostanie w spadku cały ich dorobek życia, koniecznie muszą spisać testament. W świetle prawa żyjącemu małżonkowi należy się jedynie połowa wartości spadku. Komu reszta? Dziedziczą też rodzice i rodzeństwo Małżeństwo bez dzieci, musi zabezpieczyć...

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Rozdzielność majątkowa małżeńska to jeden z możliwych ustrojów majątkowych panujący między małżonkami. Polega na tym, że małżonkowie nie posiadają majątku wspólnego, który jest charakterystyczny dla wspólnoty małżeńskiej. Rozdzielność majątkowa powstaje na podstawie umowy majątkowej małżeńskiej, która musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego....